Yahudi Milleti'nin 1000 yılı

Sinay Dağı

Pesah, çoğu zaman özgürlük bayramı olarak anlatılır. Liberal demokrasilerde, özgürlük sık sık, yanlış anlaşılarak başta sıkı bir otorite olmadan, insanların istediği her şeyi yapabilmeleri olarak açıklanır.

Altın Buzağı

Elinde 10 Emir tabletleriyle aşağı inen Moşe, gördükleri karşısında öyle şaşırır ki, 10 Emir Tabletleri'ni yere düşürür.

Casusların Trajedisi

Sina Dağı'ndaki olaylardan sonra, Yahudiler, taşınabilir mabetlerini toparlayıp, İsrael topraklarının sınırlarına gelmişlerdi.

Kral Şaul

Tüm halka hitaben yaptığı veda konuşmasında Moşe halkı şöyle uyarıyor:

hakimler dönemi

Talmud, Hakimler kitabına ‘Doğruluk Kitabı' der.

kral david

Kral David Yahudi tarihinin en önemli kişiliklerinden biridir. M.Ö. 907 yılında doğmuş, 40 yıl boyunca İsrael kralı olarak hükmetmiş, M.Ö. 837 yılında 70 yaşında ölmüştür.

David Çoban ve Savaşçı

Peygamber Şemuel Şaul'un İsrael Kralı olamayacak kadar zayıf olduğunu anlayınca başka bir aday aramaya koyulur.

Kral Şlome

David ölmeden önce o sıralarda 12 yaşında olan oğlu Şlomo'yu bu sözlerle kral atar:

"Dünyadan ayrılıyorum. Güçlü ol ve bir erkek ol. Moşe'nin Kanunu'nda yazdığı gibi Tanrı'nın yolunda yürü, O'nun kanunlarına ve emirlerine ve yargılarına uy ki her yaptığında ve her döndüğün yerde başarılı olasın." (1 Melahim 2:2-3)

Bölünmüş Bir Ulus

"Kralın kibirine tepki olarak kuzeydeki 10 kabile çekildiler ve Israel ikiye bölündü."

Kral Şelomo M.Ö. 796 da öldüğünde Israel bir bütün olmasına rağmen kuzey ve güney arasında bir gerginlik hakimdi. 10 kabile kuzeyi, iki kabile-Yehuda ve Binyamin de güneyi aldılar. Yeruşalayim ortadaydı- hem coğrafi hem de manevi olarak farklı bir yer olarak düşünülmekteydi.

Asur İstilasıKuzey İsrael'de yaşayan Yahudiler, manevi olarak zayıfladıkları sırada, - bu da aynı zamanda fiziksel,yani ordusal bakımdan da zayıflamalarına yol açıyordu- Asurlular da giderek güçleniyorlardı.

İsrael'in Sonu ve I.Bet-Amiktaş'ın Yıkılışı

Yeuda denilen Güney İsrael Krallığı, Kuzey krallığından yaklaşık 134 sene fazla yaşamıştır.Bunu nedeni düzensiz bir yerde bulunmaması ve putperestlik yoluna sapmamalarıydı.

Kuzeyde, ortalama her 12 yılda bir kral değişiyordu , fakat güneyde ise bir kral yaklaşık bu sürenin iki katı kadar başta kalıyordu.

Babil Sürgünü"Babilliler Tanrı'nın Yahudileri terk ettiğini düşündüler ve sevindiler. Fakat onları büyük bir sürpriz bekliyordu." Babil nehirlerinin kıyısında oturduk ve Sion'u hatırladığımızda ağladık. İçindeki söğütler üzerine harplarımızı astık.

pers

Daryaveş yönetimindeki Medes ordularıyla, Koreş yönetimindeki Pers orduları, Babil'e girmiş ve imparatorluğu ele geçirmişlerdir.

II. Bet-Amiktaş'ın Kuruluşu

Persler Babil İmparatorluğu'nu ele geçirdiğinde Koreş'in hükümdarlığında başlayan ve 18 yıl boyunca kesintiye uğrayan Bet-Amikdaş'ın yeniden inşası, Ester'in oğlu olduğuna inandığımız Pers Kralı II. Daryaveş'in kutsanmasıyla devam etti.

Çalışmalar M.Ö. 350 yılında tamamlandı ve Bet-Amikdaş yeniden adandı ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Büyük MeclisAnşe Knesset Agedola,  yani Büyük Meclis, MÖ 410 ve MÖ 310 yılları arasında Yahudi liderliğini üstlenmiş, cemaatin önde gelen insanlarının oluşturduğu, alışılmışın dışında bir kurumdu. Bu zaman dilimi , 1. Bet-Amikdaş'ın yıkılışından sonra , 2. Bet Amikdaş'ın yapıldığı dönem ve Büyük İskender tarafından yönetilen Helenliler'in istilasına kadar geçen süreyi kapsamaktadır.