Omer sayarken ruhumuzu nasıl arındırıyoruz?

Pesah ile Şavuot arasındaki 49 gün, kişinin kendini günbegün geliştirdiği, ruhunu adım adım arındırdığı ve sonunda en saf haline ulaşarak ödülüne kavuştuğu süreci belirtir.

Tanrı, Sinay Dağı’nda yanan bir çalılığın içinden Moşe’ye seslendiğinde:“Halkı Mısır’dan çıkardığın zaman, bu dağ üzerinde Tanrı’ya ibadet edeceksiniz.”(Şemot:3:12) demişti. İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkarılmalarının asıl sebebi, onlara Sinay Dağı’nda Tora’nın verilecek olmasıydı.

İsrailoğulları Mısır’dan, 15 Nisan’da çıkar (Pesah’ın ilk günü).Yedi hafta sonra,6 Sivan’da Sinay Dağı’nın eteklerinde toplanıp, Tanrı’nın verdiği Tora’yı alır.(Şavuot) Pesah’ta fiziksel olarak esaretten kurtulan Yahudiler, Şavuot’ta da, Mısır’da özümsedikleri putperestlik ve ahlaksızlık esaretinden de kurtularak, manevi saflıklarını tekrar kazanır. Pesah ile Şavuot arasındaki 49 günlük dönem sonunda benzersiz bir değişim gösterirler.

Tora, bu dönemin her gününün ‘tek tek’ sayılması gerektiğini vurgular. Bu şekilde, ruhsal gelişimin ancak adım adım, günbegün elde edilebileceği mesajını verir. Ruhumuz, hemen Tanrı’yla bütünleşmek ister. Bedenimiz de doğası gereği, fazla zahmete girmeden biran önce kutsal özelliklere kavuşmayı diler. Takip edilecek en güvenli ve sağlam yol ise, saflığa ulaşma arzusunu her gün için için hissederek, her gün çalışmak ve ruhsal arınma merdivenini adım adım gelişerek tırmanmaktır.

Kabalist bilgeler, bu yolda ‘Yedi Lider’ı örnek alarak, her hafta onlardan birine benzemeye çalışmamızı tavsiye eder. Avraam, Yitshak, Yaakov, Moşe, Aaron, Yosef ve David peygamberlerin her biri farklı bir karakter özelliğini simgeler. İlk hafta Avraam’ın özellikleri üzerinde çalışılır, ikinci hafta Yitshak’ın ve bu şekilde yedi hafta tamamlanır.

Her hafta bir ilahi özellik ele alınmasına karşın, aslında her bir özellik, ancak diğer altısı ile birlikte olduğunda anlam kazanır. İlk haftadaki, Hesed-Sevme; içinde Gevura-Disiplin olmazsa bir işe yaramaz. Basit bir örnek ile çocuklarımızı disiplin olmadan seversek onları aşırı şekilde şımartır, onlar için doğru olanı yaptırmakta zorlanırız. Her yedi özellik, içinde diğer altısını barındırır. Bu yüzden, her haftayı ele alırken, diğer altı özellik ile birlikte düşünmek gerekir. Örneğin; 1.Hafta: Hesed-Sevme; ilk günü ‘Sevme-Sevme’ yönü, ikinci günü ‘Sevme-Disiplin’; üçüncü gün ‘Sevme-Uyumluluk’; dördüncü gün ‘Sevme-Azim’; beşinci gün ‘Sevme-Tevazu’; altıncı gün ‘Sevme-Bağ kurma’; yedinci gün ‘Sevme-Haşmet’,2.Hafta: Gevura-Disiplin; ikinci haftanın ilk günü ‘Disiplin-Sevgi’, ikinci günü ‘Disiplin-Disiplin’, üçüncü günü ‘Disiplin-Uyumluluk’ vb ilişkileri üzerine düşünüp kendimizi geliştirmeye çalışırız. Her hafta yedi özelliğin o haftanın ana konusu olan özellikle kombinasyonu ile kırk dokuz günün sonunda kırk dokuz kombinasyonu ele almış oluruz. Bunlara, 50. günde; Keter-İrade, Hohma-Bilgelik, Bina-Anlayış özellikleri eklenir ve bu şekilde, dünyadaki her şeyde varolan, Tanrı’nın 10 özelliği ile ruhsal gelişim tamamlanarak saf ve bütün haline gelinir.

Yahudiler, Mısır’dan çıkmalarından(Pesah);  sonra ellinci günde böyle bir ruh saflığı ve bütünlüğü içinde Sinay Dağı’nda Tanrı’nın kendilerine verdiği Tora’yı alır.

Omer saymaya başlarken ruhumuzu da adım adım geliştirmeye başlıyoruz

Pesah ile Şavuot arasındaki yedi haftanın her biri, bir Sefira’yı temsil eder. Sefira nedir? Tanrı’yı tanımlamak, büyüklüğünü ve yüceliğini tam olarak idrak edebilmek mümkün değildir. Sefira’lar; Tanrı’nın, bu dünyada insanı algılarımızla anlayabileceğimiz nitelikleridir. Birbirini etkileyen yedi tane Sefira, ve bunlara ek olarak üç Sefira ile toplam on Sefira’dan söz edilir.

I.HAFTA: HESED: Merhamet, şefkat, bağışlama, iyilik, sevecenlik, sevgi, büyüklük –(Avraam)

II. HAFTA: GEVURA: Adalet, yargı, disiplin, sınır, katı yargı- (Yitshak)

III. HAFTA: TİFERET: Güzellik, uyum, merhamet, ahenk, denge –(Yaakov )

IV. HAFTA: NETSAH: Sonsuzluk, zafer, tahammül, azim, kararlılık, bağlılık, dayanıklılık, kalıcılık- (Moşe)

V. HAFTA: HOD: İhtişam, haşmet, titreşim, yankı, anlayış, tevazu, kabul-(Aaron)

VI. HAFTA: YESOD: Asıl, temel, temel kurma, bağ kurma- (Yosef )

VII. HAFTA: MALKUT: Hakimiyet, krallık, egemenlik, önderlik, yücelik-görkem, onur, saygınlık- (David)

Bunlara, 50.günde; Keter-İrade, Hohma-Bilgelik, Bina-Anlayış özellikleri eklenir.

Omer Sayarken Ruhumuzu Arındırma- “SEFİROT”- by Rabbi Yaacov Haber & Rabbi David Sedley

Her gün yapmamız gereken çalışmalar üç noktada ele alınabilir:

a) Tanrı ile İnsan arasında -Ben Adam Lamakom-

b)İnsan ile insan arasında-Başkaları ile-Bin Adam LeHavero

c) İnsanın kendi kendisi ile-Bin Adam LeAtsmo

I.HAFTA: HESED: Merhamet, şefkat, bağışlama, iyilik, sevecenlik, sevgi –(Avraam)

Hesed’in içinde Hesed- İyiliğin içindeki Sevecenlik

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Tanrı’yı, yarattıklarına bakarak “görmeye” çalışalım. Mısır’dan çıkış ve çıkmış olduğumuz kendi kişisel esaretlerimiz, kendi  “Mısır”larımız üzerine yoğunlaşalım. Tanrı’nın bizi ne kadar önemsediği ve hak edip etmediğimize bakmadan nasıl bizi kurtarmaya hazır olduğuna odaklanalım.

Başkaları ile-- Hiç ilgimiz olmayan, dünyanın başka bir ucundaki birine empati duymaya çalışalım. Okuduğumuz bir haberdeki kişilerin yaşadığı acı veya sevinci hissetmeye çalışalım. Birisine zaman ayıralım, ona cevap vermeden,  problemlerini çözmeye çalışmadan, sadece onun söylediklerini ve söylemediklerini  “duymaya”  çalışalım. Ayırım yapmadan “vermek” isteyen kişinin bunu hak edip etmediğine bakmadan hayır ve iyilik yapalım.

Kendimiz ile--Bugün “ben” dememeye çalışalım. Kendimizi münferit bir birey olarak görmeyelim, Tanrı ve yaratılışı bir bütün olarak düşünmeye çalışalım.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hesed’in içinde Gevura- İyiliğin içindeki Disiplin

Hareket Noktaları:

Tanrı ile--  Kendimize “Kimim” ve “Tanrı’yı memnun etmek için ne yapabilirim” sorularını soralım.

Başkaları ile-- Hoşlanmadığımız biri için bir şey yapalım. Talmud (Bava Metzia 32b) der ki, düşmanlarına yardım etmek, kişinin doğasındaki kötü tarafları yenebilmek için çok iyi bir yoldur.

Kendimiz ile--Beceri ve yeteneklerimize bakıp bunların getirdiği sorumluluğu kabul edelim.

 Hesed’in içinde Tiferet- İyiliğin içindeki Merhamet

Hareket Noktaları:

Tanrı ile--Tanrı’nın varlığının daha açık olarak tanınabilmesi için bir şeyler yapalım. Bugün üç konuşmanın içinde Tanrı’nın İsmi’ni kullanalım.

Başkaları ile-- Ölümcül hastalığı olan bir hasta için dua edelim. Herkesi bir gülümsemeyle karşılayalım.

Kendimiz ile-- Başkalarının acısına duyarlı hale gelmeye çalışalım. Empati ile başkaları için hayatımızdaki bazı şeylerden feragat edelim.

Durum ne kadar çaresiz görünürse görünsün, ümidimizi kaybetmeyelim. Bugün ne olursa olsun, Tanrı’nın Merhameti için dua edelim.

Hesed’in içinde Netsah-İyiliğin içindeki Kalıcılık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile--Dua ederken en az bir cümleyi tamamen yoğunlaşarak söylemeye niyet edelim.

Başkaları ile-- Çocuklarla veya öğrencilerle, onların hafızalarından silinmeyecek bir şey yapalım. Abisi veya ablası olmayan birine ağabeylik veya ablalık yapalım.

Kendimiz ile--Ebeveynlerimizin yapmış olduğu ve bizim üzerimizde kalıcı izler bırakmış olan şeyleri düşünelim. İmkanımız varsa, onlara teşekkür edelim.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hesed’in içinde Hod- İyiliğin içindeki Kabul

Hareket Noktaları:

Tanrı ile--Hepimiz eksik olarak yaratıldık, dua ve zorlu bir çalışma süreciyle tamamlanmaya çalışıyoruz. Yemekten (et, tavuk, balık, sıvı, İsrael’de olmayan-yani nar, incir, üzüm, zeytin, hurma harici- meyveler yedikten ) sonra söylenen duadaki “bore nefaşot-canlıları    yaratansın”kısmının anlamını dikkatlice düşünelim.

Tanrı’ya, bizi eksiklerimizle yarattığı için teşekkür edelim.

Başkaları ile--Birisi için, onun takdir edeceği bir iyilik yapalım.

Bizim için herhangi bir iyilik yapan herkese teşekkür edelim ve onlarsız tam olamayacağımızı takdir edelim.

Kendimiz ile--Başkalarının yaptığı iyilik ve güzelliklerle hayatımızın daha iyi bir hale geldiğini kendi kendimize itiraf edelim. Ruhlarımız “tek başlarına” durmak için yaratılmamıştır. Kendilerini tamamlayacak diğer ruhlara gereksinim duyarlar.

Doğamızdan gelen kendi kendine yeterlilik (ve ego) hallerimizin üstesinden gelerek birisinden yardım isteyelim.

Hesed’in içinde Yesod-Sevecenliğin,iyiliğin içinde bağ kurmak,temel kurmak

Hareket Noktaları:

Tanrı ile--Hesed’in içinde Yesod, önceden planlamadan, anında yapılan sevecenlikleri temsil eder. Bugün dua ederken, duanın içine, o anda kim olduğumuzu yansıtan özgün ve benzersiz bir dua dahil edelim.

Kelimelerin sınırlamalarından kaçıp, Tanrı’ya şükranlarımızı müzik, şarkı ve şiirlerle ifade edelim.

Başkaları ile--  Talmud der ki, iyilik dolu davranışlar, hayır için yapılan davranışlardan bile daha üst seviyede sayılır. Çünkü iyilik dolu davranışlar, bir eylem gerektirir ve ihtiyacı olmayana, hatta bir ölüye bile yapılabilir.

Birine hiç beklenmedik, ani ve içten gelen bir iltifat yapalım.

Kendimiz ile--Yaptığımız iyilikleri, güzellikleri nasıl ifade ettiğimiz üzerine düşünmek. Basmakalıp bir şekilde mi, yoksa yürekten mi? Bize yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak mı, yoksa hiçbir şeye bağlı olmadan kendi insiyatifimizle mi? Verme şeklimizi, belli kişilere olan gerçek bağlılığımızı gösterecek şekilde nasıl değiştirebiliriz?

Kendimiz ile dış dünya arasına koyduğumuz maskeleri dikkatlice gözden geçirmek. Kişiliğimizin hangi yönlerini başkalarından saklıyoruz? Neden başkalarıyla olan ilişkimizi, bağlantımızı bu şekilde sınırlamayı seçiyoruz?

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Hesed’in içinde Malkut-Sevecenliğin,iyiliğin içindeki asalet

Hareket Noktaları:

Tanrı ile--Bu, bizim için, Tanrı’ya, bizden beklenenin veya gerekli olanın üzerinde bir şey verme fırsatıdır.

Tanrı ile ilişkimizde yenilikçi ve yaratıcı olalım.

Rabbi’lerin koyduğu (Derabanan) mitsvaları yerine getirmeye özen gösterelim.

Başkaları ile-  Rabi Moshe Cordovero,Tomer Devorah adlı eserinde, iyilik dolu davranışı, mantık sınırlarının ötesine taşır.İhtiyaçlı birine yemek verdiğimiz zaman kendimizi iyi hissederiz.Eğer yemek verdiğimiz kişi  şikayetçi bir tavırla daha iyi yemek veya daha çok para istediğini söylerse, bunu nasıl karşılarız?  Bunun cevabı, vermeyi onların iyiliği mi, yoksa kendi iyiliğimiz için mi yaptığımızın gerçek göstergesidir. Gerçek iyilik, karşılığında hiçbir beklenti olmadan yapılan iyiliktir.

Kendimiz ile-- Tanrı’ya inancı tam olan Nahşon ben Aminadav, henüz daha yarılmadan Kızıldeniz’in içine doğru yürümüş, sular ancak boyun hizasına kadar geldiğinde deniz ikiye ayrılmıştı. Bu, bir Malkut hareketidir, çünkü Tora bize,  sınırları,  bir kralın yıkabileceğini söyler. Nahşon, halkının iyiliği için spontan ve bencil olmayan bir şekilde hareket eder.

Nahşon ben Aminadav gibi olalım, harekete geçelim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

II. HAFTA: GEVURA: Adalet, yargı, disiplin, sınır, katı yargı, azim, gayret, sebat,düzen- (Yitshak)

Gevura’nın içinde Hesed-Disiplin ve sınırlılığın içindeki iyilik, sevecenlik

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Talmud ‘da anlatılan bir olayda, Rabbi Meir’i üzen bir komşusu vardır. Rabbi Meir bu komşusunun ölmesi için dua etmek ister. Rabbi Meir’in karısı ise, ona anlatır ki; Tanrı’nın asıl isteği, bu kişinin kötü ve ahlaksız hareketlerinden kurtulup, Tanrı hizmetine dönmesidir. Karısının tavsiyesine uyan Rabbi Meir, bu kişinin teşuva yapması için dua eder ve komşusu Tanrı Yolu’na döner.

Anlamamız gereken, herhangi bir kişi bir günah işlediği zaman sadece etrafındaki herkese ve dünyaya değil, Tanrı’nın İlahi Plan’ına da zarar verir.

Duamız, günah işleyen herkesin bu yoldaki hatalarını fark etmeleri ve onların Tanrı Hizmetine geri dönmeleri şeklinde olmalıdır.

Başkaları ile--  Merhametli olalım. Eğer birinin yanlış bir spiritüel yolda olduğunu fark edersek, ona hata yaptığını anlatmak, bir mitsvadır. Eğer birini azarlayacağımız veya uyaracağımız bir durum varsa, bunu samimi bir iltifat ve övgü ile yumuşatmamız gerekir.

Bet Amikdaş zamanında, ölüm cezasını gerektiren bazı suçlar vardı. Talmud; “Komşunu, kendin gibi sev” cümlesinden; ölümün olabildiğince acısız olması gerektiği sonucunu çıkarır.

İnsanlara karşı hareketlerimizde, özellikle bugün, onlara acı verecek bir şey bile söylememiz gerekiyorsa, bunu mümkün olduğunca nazik ve acı vermeden yapmaya çalışalım.

Raşi, Tora yorumlarının başında, anlatır ki, Tanrı, dünyayı yaratmak istediği zaman, ilk olarak Tanrı’nın “Yargı Niteliği” ile yaratmak ister. Ancak, dünyanın salt yargı niteliği ile varlığını sürdüremeyeceğini görür ve “Merhamet Niteliği”ni de ekler.

Bu, her an aklımızda tutmamız gereken ve özellikle birisi bize haksızlık yaptığı zaman hatırlamamız gereken bir niteliktir. Biz haklı olsak ve kurallara göre karşımızdaki haksız olsa bile, dünya katı kanunlarla var olmaya devam edemez.

Tanrı’ya benzemeye çalışıp, bize haksızlık edene de merhamet göstermeye çalışalım.

Kendimiz ile--Başkalarına iyi bir örnek teşkil ettiğimizden emin olalım, onlara Tanrı’ya hizmet yolunda nasıl davranılması gerektiğini gösterelim. Her yaptığımızın, başkaları ve tüm dünya üzerinde bir etkisi olduğunun farkında olalım ve buna göre hareket edelim.

Rabbi Nechunia’ya, nasıl bu kadar uzun bir yaşamı hak etmiş olabileceği sorulur. Rabbi de, her akşam uyumadan, gün içinde onu kırmış olan bütün kişileri affettiğini açıklar.

Bu akşam uyumadan, gün içinde bizi üzen veya bize karşı tatsız bir davranışta bulunan herkesi affetmeye çalışalım.

-------------------------------------------------------------------------------------------------     

Gevura’nın içinde Gevura- Disiplinin içindeki Disiplin ve Sınırlılık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile--“Güçlü kimdir? Güçlü, kişisel arzularını bastırabilendir.”(Pirke Avot 4:1).Arzu ve isteklere yenik düşmemek için daha çok çaba göstermeye çalışalım. Bakması yasak olan şeylere bakmamaya ve/veya söylenmesi yasak olan şeyleri söylememeye dikkat edelim.

Yaşadığımız her şeyi hak ettiğimizi kabul edelim. Tanrı dünyayı kontrollü bir adaletle yönetir.

Başkaları ile--Talmud’a göre, nasıl ki kabul edilecek bir şeyi söylemek mitsva ise, kabul edilmeyecek bir şeyi söylememek de aynı şekilde mitsvadır. Birinin yanlış yaptığını görünce onu uyarmak nasıl ki bir mitsva ise, karşındakinin dinlemeyeceğini veya sinirleneceğini bildiğimiz bir şeyi söylemekten kaçınmak da bir mitsvadır.

Bugün konuştuğumuz kelimelere dikkat edelim. Kabul ediliyorlar mı? Yerinde ve uygun kelimeler mi? Bir fark yaratacaklar mı, yoksa sadece husumet ve nefret mi yaratacaklar?

Kendimiz ile-Gerçek gevura; azim, gayret ve sebattır. Kendimize bir şans daha verelim, daha önce birçok kez başlayıp da başaramadıysak bile, yine yeniden başlayalım. Kendimize nefes alacak bir ara verelim.

Gevura’nın içinde Tiferet-Disiplinin içindeki Güzellik ve Denge

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Tanrı’nın hayatımızı şekillendirirken istikrarsız davrandığını düşündüğümüzde, daha derin bir bakış açısıyla bir tutarlılık, uyum bulmaya çalışalım.

Şema’yı söyleyelim. Şema’nın ilk cümlesi, Tanrı’nın iki ismini bir araya getirir. Bu isimler, Hesed ve Gevura yı temsil eder. Bu ikisinin de “bir” olduğunu anlamaya çalışalım.

Başkaları ile-Bir sorun hakkında çok şiddetli hisler duyuyorsak bile, tepkimizi frenlemeye çalışalım.

Pirke Avot (1:6)’da Rabbi Yeoşua ben Perahya: “İnsanları iyi bir şeklide yargıla” der.

Bugün, insanların davranışlarına farklı bir açıdan bakmaya çalışalım. Belki hakkındaki düşüncelerimizde yanılıyoruz. Hatta kesinlikle haksız oldukları bir durumda bile, onların bu davranışlarını doğrulayabilecek bir yol olması mümkün mü? Olayları, onların bakış açısıyla görmeye çalışalım.

“Kendini başkasının yerine koymadan, onu yargılama”(Pirke Avot 2:5)

Kendimiz ile-Hayatımızda birbiriyle çakışan iki şey bulalım ve onların arasında bir uyum sağlamaya çalışalım. Bugün, hayatımızdaki bazı çatışma ve çelişkileri anlamaya çalışalım.

 Gevura’nın içinde Netsah-Disiplinin içindeki Azim

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Bilgeler, sessizliğin ne kadar önemli olduğundan bahseder. Rabi Şimon ben Gamliel şöyle der: “Bütün hayatım boyunca Rabi’lerin yanında büyüdüm, sessiz durmak kadar iyi bir şey bulamadım.” (Pirke Avot 1:17)

Hafes Hayim, ‘Eğer bir kişi, isteğe bağlı bir oruç tutacaksa, konuşmaktan “oruçlu” olması tercih edilir ’der.

Bu gün içinde beş dakikalık bir taanit dibbur-konuşma orucu tutalım. (Tora harici dışında bir şey konuşmayalım).

Başkaları ile-Eğer bir ilişkide bir problem yaşıyorsak, bunu yapmak bize zor gelse de, yapılması gerekeni yapalım.

Olaya uzun vadede bakalım.

Kendimiz ile- Sağlığımıza zararlı bir şeyden vazgeçelim. Sigara, kahve, kırmızı et, un, şeker veya uzun vadede bize zararlı olabilecek bir şeyi azaltalım.

Gevura’nın içinde Hod- Disiplinin içindeki Tevazu ve Kabul

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Talmud der ki, insanın içindeki kötü dürtüler her gün daha çok güçlenir. Tanrı’nın yardımı olmadan bizi cezbeden şeylere karşı direnmek mümkün olamazdı.

Yapmamızı önlediği her günah için ve kötü dürtülerimizi dizginleyecek kuvveti bize sağladığı için Tanrı’ye şükranlarımızı ifade edelim.

Başkaları ile-Bir “kahraman” olalım ve başkalarını da kahraman olmaları için teşvik edelim. Başkaları için bir örnek, bir rol modeli oluşturduğumuzun bilincinde olalım.

 İnsanları iyiliğe doğru yönelten bir etki bırakalım.  Tanrı’nın Varlığı’nın dünyada şevkle ve candan hissedilmesini sağlamaları için, başkalarını da cesaretlendirelim.

Kendimiz ile-Tanrı bizimle konuşurken O’nu “duymaya” çalışalım. Talmud der ki, kişi, başına kötü şeyler geldiğinde kendi davranışlarını dikkatlice gözden geçirmelidir. Bunun esas nedenini bulamasak da, yaşanan her kötü olayı kişisel gelişim, büyümek ve ilerlemek için bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Tanrı’nın bize yolladığı mesajı anlamaya çalışalım.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Gevura’nın içinde Yesod-Disiplinin içinde Bağ Kurma ve Temel Kurma

Hareket Noktaları:

           

Tanrı ile- Flörtöz olmayalım. Bize ait olmayan bir şeye gözlerimizi dikip bakmayalım.

Başkaları ile- Gevura, yapım ve düzeni ifade eder, Yesod, aileyi simgeler. Ailenin en az haftada bir öğünü birlikte yiyeceği şekilde bir düzen kuralım.

İkiyüzlülükten kaçınmaya çalışalım. Bize ait “olmayan” (bizi yansıtmayan) bir şey söylediğimizi fark ettiğimizde, duralım ve kendimizi düzeltelim.

Kendimiz ile-Çocuğumuzu disipline sokmaya çalışırken veya başka birini azarlarken, bundan kişisel bir keyif almadığımızdan emin olalım.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gevura’nın içinde Malkut- Disiplinin içindeki Hakimiyet ve Saygınlık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Doğanın veya bilimin bir bölümü hakkında bilgi toplayalım ve Tanrı’nın yarattıklarındaki muhteşemliğin ve senkronizmin üzerinde düşünelim.

Bugün doğada bir yürüyüşe çıkıp, Tanrı’nın dünyasını seyrederek hayran kalalım ve saygı duyalım.

 Başkaları ile-Yerimizi bilelim. Bir soru sorulduğunda, yanımızda o konuda bizden daha ehliyetli bir kişi varsa, bizim bu soruya cevap vermememiz gerekir.

Kuralı kendi koyma yetkisi olan bir Rabi’nin yanında, birine Alahalardan (dini kurallar, takip edilmesi gereken yoldan) bahsedilmez. Bu, hayattaki diğer alanlar için de geçerlidir.

Bir başkası soruya cevap verebiliyorsa veya bizden daha iyi bir tavsiyede bulunabilecekse, sessiz durmayı öğrenelim.

Kendimiz ile-Doğru kararlar alıyoruz, ama bazen bunları hayata geçirmeye gücümüz olmuyor. Kontrol kimde? Beynimizde mi, duygularımızda mı? Duygularımızın ve arzularımızın hakimi olmaya çalışalım. Kontrolü ele alalım.

III. HAFTA: TİFERET: Güzellik, uyum, merhamet, ahenk, denge (Yaakov )

Tiferet’in içinde Hesed- Güzellik ve Dengenin içindeki Sevecenlik ve İyilik

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Tanrı’ya, bize her gün verdiği meyveler ve tüm diğer yiyecekler için teşekkür edelim. Tamamen aynı besin özellikleri, gri bir hapın içinde de var olabilirdi, ama Tanrı yiyeceklere tat, renk, doku ve koku vermeyi tercih etti. Bu şekilde hayatımıza güzellik, ahenk ve neşe kattı.

Başkaları ile-Hoşlanmadığımız kişilerdeki güzellikleri görmeye çalışalım.

Başkalarını dinleyelim, duyalım. Hoşlanmadığımız kişilerin bile (bu dünyada) bir görevi olduğunun bilincine varalım.

Beit Hillel der ki: çirkin bir gelinin kocasına, onun güzel olduğunu söyleyin, çünkü kocasının gözünde o, gerçekten de güzeldir. Bu, Tiferet’in içinde Hesed örneğidir. “Gerçek”, iyilik ve nezaket ile daha ılımlı bir hale getirilir.

Tosefos bunu şöyle açıklar: çirkin bir gelinin bile mutlaka güzel olan bir tarafı vardır. İşte o güzelliğe yoğunlaşarak “hesed” ifade edilir.

Kendimiz ile-Bu akşam uyumadan, beş dakika boyunca günümüzü film şeridi gibi gözden geçirelim. Çok katı, çok yargı dolu veya kinci bir şeklide davrandığımız bir nokta varsa, durup onun üzerine düşünelim. Daha dengeli ve adil bir tutum ve davranış için ne yapabilirdik?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiferet’in içinde Gevura-Güzellik ve Dengenin içindeki Disiplin ve Sınırlılık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-İnsan vücudu, nazik bir dengeye bağlıdır. Bunu, sabah duasının da bir kısmını oluşturan tuvalet ihtiyacından sonra söylenen Aşer Yatsar-insanı şekillendiren, yoktan var eden-duası ile ifade ederiz. İnsan vücudu kadar karmaşık, ama bir o kadar da uyumlu bir sistem kuran ve bunu devam ettiren Tanrı’nın Hesed’i üzerine yoğunlaşalım.

Başkaları ile-İlişkilerimizde sağlıklı sınırlar koyalım. Eğer birisine fazla bağımlıysak veya birisi bize fazla bağımlıysa, yeni sınırlar koyarak ilişkiyi geliştirelim.

Kendimiz ile-Hayatımızda yapmak istediğimiz ama sürekli ertelediğimiz bir şey varsa, ajandamıza, gerçekleştirme niyetiyle, olmamız gereken o yeri ve zamanını kaydedelim.

Tiferet’in içinde Tiferet- Güzellik ve Dengenin içindeki Güzellik ve Denge

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Tefillin’e pe’er =taç denilir. Bu da Tiferet’in köküdür. Tefilin takalım ve tefilin şel roş- başımızdaki tefilinin düzgün olmasına özellikle dikkat edelim.

Aşre’de Poteah el yadeha-Elini aç- kısmını söylerken, Tiferet’i simgelercesine iki elimizi de yukarı doğru kaldıralım.

Başkaları ile-Bugün birisinin elini sıkarken, iki elimizle sıkalım.

Kendimiz ile-Şu ana kadar “gerçek ve doğru” bildiklerimizi şöyle bir gözden geçirelim. Hep bunları yapmış/yapıyor olmamız, onların kesinlikle “doğru” olduğunu göstermez.

Tiferet’in içinde Netsah-Güzellik ve Dengenin içindeki Azim ve Kalıcılık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Her gün yaptığımız bir mitsva üzerinde düşünelim ve bunun gerçek anlamı üzerine odaklanalım. Bu anlamı içselleştirelim. O kadar ki artık bu anlamla bütünleşelim ve artık bu mitsvayı yaptığımız her seferde bu anlamı doğal olarak hissedelim.

Başkaları ile-Ortak bir uzlaşma noktası bularak insanlar arasında barışı sağlamaya çalışalım. İki karşıt iddianın her birindeki içindeki gerçeklerden yola çıkarak yeni bir gerçeklik seviyesi yaratalım.

Kendimiz ile- Hayatımızda başımıza gelmiş olan negatif bir duruma, pozitif bir yorum getirelim.

Bir şeye bakış şeklimizi değiştirelim.

Karanlık bir duruma, daimi bir “aydınlatma ayarı” yaratalım.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiferet’in içinde Hod- Güzellik ve Uyumun içindeki Tevazu ve Haşmet

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Zaten yapıyor olduğumuz iyi bir davranışı alıp, bunu daha da güzel bir hale getirelim.

Mesela dua ederken özel bir giysi giyelim, Şabat için daha güzel kandiller alalım, daha güzel bir mezuza alalım.

Başkaları ile-Bütün ailenin bir arada oturup yemek yediği masalar, çoğu zaman herkesin gün içindeki sıkıntılarını ve şikayetlerini dile getirdiği yer olur. Farklı bir yaklaşımla herkesin masada, bugün başından geçen en güzel olayı anlatmasını isteyelim. Bu şekilde havayı güzelleştirelim.

Kendimiz ile- Önemli bazı şeyleri düşünmeden mekanik olarak yaptığımızı fark ediyorsak, bunu daha törensel bir havayla güzelleştirmeye çalışalım.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiferet’in içinde Yesod-Güzellik ve Dengenin içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Bazı kişiler spiritüel bir şekilde konuşur, spiritüel bir tarzları da vardır, ama gerçek içleri hiç spiritüel değildir.

”Tanrı isterse”  veya “Tanrı’ya şükür” demeden önce durup söyleyeceğimiz kelimeleri biraz düşünelim. Söylemeden önce bu sözleri içselleştirelim.

Başkaları ile-Gerçek ve doğru olmayan bir şey söylememeye, özellikle dikkat edelim. Sözlerimizin geçerli olduğundan emin olalım ve bu şekilde insanların söylediklerimize itimat etmelerini sağlayalım.

Kendimiz ile-Bugün ne olursa olsun, sinirlenmeyelim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiferet’in içinde Malkut-Güzellik ve Uyumun içindeki Hakimiyet ve Saygınlık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Tanrı’nın yaratmış olduğu dünyaya bakıp, daha önce farkına varmadığımız güzel bir şey daha keşfetmeye çalışalım. Avraam gibi, bu keşfimizi Tanrı’nın Tek’liğini takdir etmek için kullanalım.

Başkaları ile-Sadece hoş ve memnuniyet verici kelimeler kullanalım. Birisiyle konuşurken en uygun kelimeleri bulalım.

Yüzümüz, herkesin görüşüne açıktır ve onunla karşılaşan herkesi etkiler. Bir yere girmeden önce, yüzümüze bir gülümseme yerleştirmek için bilinçli bir çaba gösterelim. Varlığımızla bütün odanın havasını değiştirelim.

Kendimiz ile-Biraz durup düşünelim. Varlığımız başkalarını ne şekilde etkiliyor? Katılabileceğimiz bir toplantı, ziyaret edebileceğimiz bir kişi, bulunmamız gereken bir yer, gibi fark yaratabileceğimiz bir fırsat düşünelim. Bugün oraya gidelim.

IV. HAFTA :  NETSAH:Sonsuzluk,zafer,tahammül,azim,kararlılık,bağlılık,dayanıklılık, kalıcılık- (Moşe)

           

Netsah’ın içinde Hesed-Sonsuzluğun içinde Sevecenlik ve İyilik

Hareket Noktaları:

 Tanrı ile- Bütün dünyanın uzun vadeli selameti ve güvenliği için, ettiğimiz dualara, yeni bir bir dua ekleyelim. Sürekli olacak bir barış için dua edelim.

Başkaları ile- Hovot Alevavot şöyle yazar: “Kardeşim, şunu bilmeni isterim ki, bir kişi, Tanrı ile olan ilişkisinde olabilecek en yüksek seviyeye ulaşmış bile olsa, peygamberlerin spiritüel ve davranışsal seviyesine ulaşmış bile olsa, halen, başkalarının, iyi bir şey yapmalarına vesile olmuş birinin seviyesine ulaşamaz. Çünkü eğer biri, ufak çapta bile olsa, başka birini bir iyilik yapması için yönlendirirse, hem o kişinin, hem de o kişinin çocuklarının veya öğrencilerinin bütün gelecek nesillerde yapacakları bütün iyi davranışlar dolayısıyla ödüllendirilecek, bunların bereketini ve hayrını görecektir.”

Birisi için bir iyilik yapmanın, uzun vadeli bir etkisi vardır. Bu, sadece o kişiyi ve onun yakın ailesini değil, bütün gelecek nesilleri de etkiler. Bugün yaptığımız bir hareketin, gelecekte yaratacağı muazzam güçlü etkiyi tahmin bile edebilmemiz mümkün değildir.

Kendimiz ile-Hayatımızdaki amaçlarımız hakkında bir misyon/görev planı oluşturalım. Önümüzdeki yirmi yıl içinde gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz beş şeyi listeleyelim.

Netsah’ın içinde Gevura-Sonsuzluğun içinde Disiplin ve Sınırlılık

Hareket Noktaları:

 Tanrı ile- Talmud der ki, “Kişi nasıl ki başına gelen iyi şeyler için Tanrı’yı kutsuyorsa, iyi olmayan şeyler için de kutsamalıdır”. Bir kişinin ölüm haberi veya başka bir kötü haber alındığında söylenen dua: “Kutsalsın Sen Tanrı’mız, gerçek Yargıç”. Kötü bir haber duyulduğunda veya okunduğunda, her şeyin Tanrı’dan geldiği ve bir sebebi olduğu fikri üzerine yoğunlaşalım. “Baruh Dayan Aemet” diyelim.

Başkaları ile-Uzun vadede iyi olacak bir şey için “Hayır!” demekten korkmayalım. Uzun vadeli kazanç üzerine yoğunlaşalım.

Yapmak istemediğimiz o arama, muhtemelen bu günün en önemli aramasıdır. O aramayı yapalım.

Kendimiz ile-Şu an yaşamakta olduğumuz bir sıkıntının, uzun vadede bize sağlayabileceği faydayı düşünüp bulmaya çalışalım.

Kararlar uzun süreli olmayabilir, ama amaçlar uzun sürelidir. Bir kararı, nasıl , “amaç” haline getirebiliriz, bunun üzerine çalışalım.

Hedefleri açık ve net bir şekilde tanımlayalım, onları yazalım.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Netsah’ın içinde Tiferet-Sonsuzluğun içindeki Güzellik ve Uyum

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Yahudi tarihinden bir bölüm okuyalım.

Başkaları ile-Bir tartışmayı, karşımızdakini utandırmadan ve kırmadan kazanmaya çalışalım.

Bazen, başkasını üzmek yerine yenilgiyi kabul etmek daha iyidir.

Kendimiz ile- Bizim üzerimizdeki uzun vadeli etkileri olan, hayatımızda vermiş olduğumuz iyi ve kötü kararlara bakalım.

Dün yazmış olduğumuz hedefler listesini gözden geçirelim. Bu listeyi genişletelim. Daha büyük düşünelim. Kutunun dışına çıkalım.

Netsah’ın içinde Netsah-Sonsuzluğun içindeki Sonsuzluk

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Bugünden itibaren, her gün Tanrı ile konuşmak için bir dakika ayıralım.

Başkaları ile- Başkalarına karşı davranış şeklimizde kalıcı bir değişiklik yapalım.

Hayatının sonuna gelmiş birini ziyarete gitmeye çalışalım Onunla, Maymonides’in On üç İman Prensibini gözden geçirelim.

Kendimiz ile- Başkalarının gönül rahatlığıyla güvenebileceği bir kişi olalım. Her zaman güvenilir bir kişi olmaya özen gösterelim.

Uzun vadeli hedeflerimizi ve buna ulaşmak için atmamız gereken adımları netleştirelim.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Netsah’ın içinde Hod-Sonsuzluğun içindeki Tevazu ve Kabul

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Tanrı’ya, tarihin tam bu zamanında yaşıyor olduğumuz için şükredelim. Geçmiş nesillerin hayal bile edemeyecekleri ve bizim sahip olduğumuz imkanlar, fırsatlar ve nimetler üzerine düşünelim.

Başkaları ile-Hayatımızda bize yapılan iyilikler ve onlar için gerektiği şekilde, hakkını vererek teşekkür edip etmediğimiz üzerine düşünelim. Bu, bir doktor, bir akraba, bir arkadaş veya hayatımızda bir fark yaratan herhangi biri olabilir. Eğer imkanımız varsa, onları arayıp, şu an onları düşündüğümüzü söyleyelim.

 Hayatımızda fark yaratan bir anın veya bir kararın içindeki “güzelliği” görmeye çalışalım. Bugün, bunun için şükredelim.

Kendimiz ile- Hayatımızda yapmış olduğumuz yanlışları ‘sahiplenelim’.

Dünyayı değiştirecek gücümüz ve imkanımız olduğunu idrak edelim.

Uzun vadeli planımızı gerçekleştirecek, kısa vadeli hedefler üzerine yoğunlaşalım.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Netsah’ın içinde Yesod-Sonsuzluğun içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Bir Sefer Tora harfi alalım veya yazalım.

Sinagogumuza veya Tora çalışma grubumuza bir kitap bağışlayalım.

Başkalarının bizden ödünç alabilmesi için kendi Yahudi kitapları kütüphanemizi başlatalım

Başkaları ile-Mişna der ki: “Az söyle, çok iş yap”(Pirke Avot 1:15).Ne dediğimize çok dikkat edelim ve verdiğimiz vaadleri yerine getirdiğimizden emin olalım.

Bir başkasının geçimini temin etmesine yardımcı olabilmek için bir telefon açalım veya bir görüşme ayarlayalım.

Hem kendi, hem başkalarının çocuklarının eğitimi ile yakından ilgilenelim. Onların ödevlerini yapmalarına yardımcı olalım.

 Çocuklarla birlikte öğrenmek için, onların üzerinde kalıcı bir etkisi olacak veya gelecekte onlara faydası olacak, okul müfredatı dışında bir şey bulalım.

Kendimiz ile- Kendi methiyemizi yazmaya çalışalım.120 yıl sonra nasıl hatırlanmak isteriz?

Methiyenin, gerçekten kim olduğumuzu yansıtması için, hayatımızda yapacağımız değişiklikler için gerekli adımları atalım.

Bu haftanın başında koymuş olduğumuz kişisel hedefi gerçekleştirmek için harekete geçelim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Netsah’ın içinde Malkut-Sonsuzluğun içinde Önderlik ve Hakimiyet

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Bet Amikdaş yıkıldıktan ve Yahudiler dünyanın dört bir yanına sürüldükten sonra, Tanrı’nın Varlığı da oradan ayrıldı.

Sürgünde olmanın Tanrı’ya verdiği acıyı hissedelim.

Maşiah’ın gelmesi için çok güçlü bir hasret ve arzu duyalım ve Bet Amikdaş’ın yeniden kurulup, sürgünlerin bir araya gelebilmesi için dua edelim.

Bir mitsva yaparken sağ bacağımızı kullanarak, hareketlerimizdeki hevesi ve coşkuyu ifade edelim.

Başkaları ile- Başka birine yardım edeceğimiz zaman yürümeyelim, koşalım!

Paramızın bir kısmını, Tanrı’nın Varlığı’nın dünyada daha güçlü olarak hissedilebilmesi için kullandığımızdan emin olalım.

Kendimiz ile-Tanrı’ya güvenelim, O’ndan gelen her şeyin, olabilecek en iyi senaryo olduğuna kalpten inanalım. İyi değilmiş gibi görünen bir şey olduğunda, bunun Tanrısal planın büyük resminin içinde mutlaka bir yeri olduğundan emin olalım.

Bugün bir plan yaparken veya bir şey için taahhütte bulunurken, “Tanrı’nın yardımıyla-be-ezrat Aşem” diyelim.

Bütün kararlarımızı birer amaç haline getirelim. Yazdığımız hedefler, dünyanın gidişatında bir fark yaratacak mı? Bu hedefleri hayatımızın bir parçası yapalım.

Kendimiz için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmemize yardım etmesi için Tanrı’ya dua edelim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

V. HAFTA :  HOD  : İhtişam,haşmet,titreşim,yankı,anlayış,tevazu, kabul-(Aaron)

Hod’un içinde Hesed-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Sevecenlik ve İyilik

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Bugün bir Sidur kitabı veya yemekten sonra söylenen şükür dualarının yazılı olduğu başka bir doküman taşıyalım. Bizleri doyuran, fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılayan Tanrı’ya şükredelim.

Hak etmediğimiz halde gerçekleştirdiği mucizeler için Tanrı’ya şükredelim.

Başkaları ile- Cemaatin dışında kalmış olan birine ulaşmaya çalışalım. Bir “merhaba” demek veya gülümsemek gibi basit bir iletişim kuralım.

Bir öğün veya Şabat yemeği için birini evimize yemeğe davet edelim.

Kendimiz ile- Kendimizi cemaatin içinde tutalım. Kendimizi uzak tutmayalım.

İnsanların kalbimize girebilmelerine izin verelim.

Biraz matsa yiyelim.

“Hamotsi lehem min aarets-topraktan ekmek çıkaran” duasına yoğunlaşalım. Burada, bize yapılan iyiliği görmeye çalışalım.

Yahudiler kırk yıl boyunca çöllerde yaşadılar. Tanrı, göklerden yeryüzüne yağdırdığı manna ile onların kırk yıl boyunca yaşamlarını sürdürmelerini sağladı. Çölde doğmuş olan nesil, İsrail topraklarına girince, yiyeceğin, topraktan da gelebileceğini görünce, hayretler içinde kaldı.

Çiftçi sadece toprağa tohum eker ve Tanrı birkaç ay içinde o tohumları yiyecek haline getirir.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hod’un içinde Gevura-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Disiplin ve Sınırlılık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Tanrı bize, ihtiyacımız olan her şeyi verir. Herhangi birini kıskanmamız için hiçbir sebep yoktur. Eğer bir başkası, bizim istediğimiz bir şeye sahipse, bizim elimizden bir şeyimizi almış gibi düşünmeyelim, onun kendisine düşeni aldığının bilincinde olalım. Tanrı’nın İyiliği ve bereketi, herkese yeter.

“Birkot Aşahar-sabah duaları”nın içindeki  “şeasa li kol tsorki-bütün ihtiyaçlarımı karşılayan” kısmını söylerken, bu cümle üzerine yoğunlaşalım, Tanrı’nın bize, ihtiyacımız olan her şeyi, her gün sağladığını idrak edelim.

Kiduş Aşem-Tanrı’nın İsmi’ni yüceltmek’tir. Bugün, Kiduş Aşem için bir şeyler yapalım.

Kiduş Aşem olacak bir yazı yazıp yollayalım, bir mail atalım veya bir şey söyleyelim.

Başkaları ile- Birisine söylenmesi gereken ağır bir şey varsa, bunun nasıl güzellikle söylenebileceği konusunda kafa yoralım.

Tatlılıkla konuşalım.

Güzel kelimeler kullanalım.

Kaba bir dil kullanmamaya dikkat edelim.

Güzellik adına kendimize hakim olalım. Bırakalım karşımızdaki “kazansın”.Güzellik adına bir tartışmayı ‘kaybedelim’.

Eşimizi ve arkadaşlarımızı, oldukları gibi kabul edelim. İnsanları, kendi ihtiyaçlarımıza göre değiştirmeye çalışmayalım. Tanrı’nın bize, tam ihtiyacımız olan eşi ve tam ihtiyacımız olan arkadaşları verdiğinin bilincinde olalım.

Kendimiz ile- “Avodat Aşem-Tanrı hizmeti” adına fiziksel egzersiz yapıp, vücudu formda tutalım. Bugün, araba kullanmak yerine yürüyelim.

İnsanların “ o hiçbir zaman şikayet etmez” diye bahsettikleri kişi olalım.

Şikayet etmeyi düşünürsek, kendimizi frenleyelim.

Hod’un içinde Tiferet-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Güzellik ve Uyum

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- “Birkot Aşahar-sabah duaları” sırasında  “Oter Yİsrael betifara-İsrailoğulları’nı görkemle taçlandıran” bölümü söylenir.

Bu kısım, aynı zamanda tefilin’i kasteder. Bu sabah tefilin takarken dikkatle yoğunlaşalım.

Tefilin, pe’er –ahenk, uyum anlamına da gelir. Uzun zamandır kontrol edilmeyen tefilinleri elden geçirelim. Güzel olduklarından emin olalım.

Bantların kusursuz ve lekesiz bir şekilde, simsiyah olduklarından emin olalım ve takarken, siyah yüzeyin dış kısımda olduğuna dikkat edelim.

Bugün Tanrı ile konuşurken daha güzel bir kıyafet giyelim. Tanrı’nın karşısında dua ederken özel bir giysi giyelim veya bir kravat takalım. Normalde giydiğimizden daha güzel kıyafetler giyelim.

Başkaları ile-Başkasının mutlu bir olayına, sanki kendimizinmişçesine

Sevinip mutlu olalım.

Düşünerek ve zarif bir şekilde teşekkür edelim.

Teşekkür etmemiz gereken birine, bir mesaj, mail vb ile teşekkür notu yollayalım.

Tanıdığımız birine dürüst, içten gelen ve yerinde bir iltifat yapalım.

Kendimiz ile- Kipa,Magen David veya, Yahudi olmaktan gurur duyduğumuzu gösteren bir şey takalım. Bunu gururla taşıyalım.

Evimizi temizleyelim. Tanrı’nın Varlığı için uygun bir yer haline getirelim ve evimizin Yahudi kimliği ile gurur duyalım.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hod’un içinde Netsah-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Sonsuzluk

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Yemekten(ekmek yenen öğünden sonra)  söylenen şükür duası-Birkat Amazon’u söyleme şeklimizi değiştirelim. Kelimeleri daha güzel bir şekilde, hissederek söyleyelim. Birkat Amazon’u her söylediğimizde Sidur kitabı veya duanın olduğu bir kitapçık kullanalım.

Her gün söylediğimiz ve Tanrı’ya, tüm diğer ulusların arasından bizi seçtiği için şükrettiğimiz “Aşer bahar banu mikol aamim”  duasını hissederek ve kelimelere odaklanarak söyleyelim.

Başkaları ile-İyi göz –ayin tova;   kem, kötü göz-ayin ara ‘nın tam zıttıdır.

Eşimiz hakkında daha önceden fark etmediğimiz güzel bir şey keşfedelim.

Bir başkasının başarısına samimiyetle sevinelim.

İnsanlara selam verme şeklimizi değiştirelim, bunu daha güzel bir hale getirelim.

Telefona nasıl cevap veriyoruz? Bir değişiklik yapıp arayan kişiye ne kadar değer verdiğimizi ve aramasının bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade edelim.

Kendimiz ile- Kişiliğimizi güzelleştirmek için bir değişiklik yapalım. İnsanların bizde görüp takdir ettikleri bir yönümüzü bulup, onu daha da geliştirelim, daha da güzelleştirelim.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hod’un içinde Hod-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Tevazu ve Kabul

(Lag Baomer)**

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Tora’nın içindeki bir bölümde başka, farklı, gizli bir anlam bulmaya çalışalım.Yaklaşımımızı derinleştirelim ve bunu bir arkadaşımızla paylaşalım.

Sefirat Aomer- Bazı toplumlarda Omer sayımı süresince, Rabi Akiva’nın, bu süre boyunca ölen öğrencilerine olan saygıdan dolayı, yeni bir şey satın alınmaz. Fakat 33. günde, ölümler durmuştu ve bu gün yeni bir şey satın almak serbesttir.

Bizi mutlu eden yeni bir giysi alındığı zaman söylenen şükür duası :”Baruh Ata. Ad. Elo-enu Meleh Aolam. Şeeheyanu  Vekiyemanu Veigianu Lazeman Aze- -Kutsalsın Sen, Tanrı’mız, Evren’in Kralı, çünkü bizi yaşattın, ayakta tuttun ve bu zamana eriştirdin. ”Eğer bugün bu berahayı söyleme fırsatımız olursa, kelimelerin anlamı üzerine yoğunlaşalım.

Başkaları ile- Moşe Rabenu’nun ağabeyi Aaron, Hod’u simgeler. Aaron’un öğrencisi olalım, onun yolunda gidelim.

Başkalarına değer verip saygı ile davranalım.

Cemaatte bir fark yaratalım, güzelleştirmek için bir adım atalım.

Kendimiz ile-Bugün iddialı ve gösterişli giyinmeyelim. Arkadaşlık ve yaklaşılabilirlilik düşünceleri doğrultusunda giyinelim.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hod’un içinde Yesod-Tevazu ve Kabul’ün içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Birkot Aşahar-Sabah dualarındaki Eloay Neşama kısmını, hissederek söyleyelim. Tanrı’ya kim ve ne olduğumuz için şükranlarımızı ifade edelim.

Evimizi spiritüel anlamda güzelleştirmek için bir şey yapalım. Örneğin, bütün odaların kapılarında mezuza olduğundan emin olalım.

Evi daha huzurlu bir hale getirmek için bir şey yapalım. Mesela bir müzik sistemi kuralım.

Tanrı’ya aleni olarak şükredelim. Başkalarını da, Tanrı’nın onlara bahşettiği nimetlere şükretmeleri için teşvik edelim.

Başkaları ile- Yediğimiz yemeğe odaklanalım.  Dünyadaki farklı faktörlerin, bize bu yemeği sağlamak için bir araya geldiğinin farkındalığını hissedelim.

Tanrı’nın, yemeğin içine koyduğu güzellikleri takdir edelim. Sadece tadı değil, görüntüsü ve dokusunun da güzelliğini fark edelim.

 İnsanları, sadece karakterlerinin tek bir yönü ile yargılamayalım, onları bir “bütün “olarak görmeye çalışalım.

Kendimiz ile- Saflığın güzelliği üzerine odaklanalım. Baktığımız şeyleri ve aklımızdan geçenleri denetlemeye çalışalım.

Fiziksel güzellik yüzeyseldir. Sadece dışa bakmak, insanı günaha teşvik edebilir.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hod’un içinde Malkut- Tevazu ve Kabul’ün içindeki Önderlik ve Hakimiyet

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Sabah duasında Şema’dan önceki ilk duaya odaklanmak.”yotser or uvore hoşeh-ışığı oluşturan ve karanlığı yaratan”.Tanrı’nın, yaratılışın bütünü üzerindeki hakimiyetini idrak edelim.

Başkaları ile-Yaşadığımız çevreyi güzelleştirmek için bir şeyler yapalım.Yere atılan bir şeyi toplayalım, yabani otları temizleyelim, görüntüyü bozan bir ağacı budayalım

Başkalarına bir tavsiye verirken empati göstermeye çalışalım. Kendimizi bu denklemin dışında tutmaya çalışalım. Başkalarına en iyi şekilde tavsiyede bulunabilmemiz için, Tanrı’nın bizi yönlendirmesi için dua edelim.

Kendimiz ile- Bize verilen iyi bir tavsiyeyi dinliyor muyuz?

Yapmamız gereken, ama çok zor diye yapmayı ertelediğimiz bir şeyi bulalım.

Doğru yöne doğru bir adım atalım.

VI. HAFTA :  YESOD  : Asıl,temel kurma, bağ kurma- (Yosef )

Yesod’un içinde Hesed-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Sevecenlik ve İyilik

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Dünyayı spiritüel olarak daha iyi bir yer yapmaya çalışalım. Örneğin eğitim fırsatları yaratalım. Bir okul kurulmasına katkıda bulunalım. bir Tora tartışma grubu kuralım, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan bir kuruluşta gönüllü olarak çalışalım, dünyanın kutsiyetini arttırmaya çalışalım.

Başkaları ile- Dünya vatandaşı olarak, global sorunları, kendi sorunlarımız olarak kabul edelim.

Dünyaya, kendimizden daha büyük ve bizden sonra da kalacak olan bir iyilik yapalım.

Kendimiz ile- Bir rol modeli olalım. Dünyanın selameti için kendimizi geliştirelim. Cemaatteki yerimiz veya olmamız gereken yer üzerinde durup dürüstçe düşünelim.

Sorumluluktan kaçıp kaçmadığımız üzerine düşünelim.

Başkaları için bir ilham kaynağı olalım.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Yesod’un içinde Gevura-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Disiplin ve Sınırlılık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Bugün yemek yerken, normalde yemekten büyük bir keyif alacağımız bir parçayı tabakta bırakalım.

Başkaları ile- Bin yıl kadar önce Rabenu Gerşom, başkalarının mektuplarının okunmasını yasaklar. Bu şekilde, kişinin mahremiyetinin ne kadar önemli olduğunu vurgular.

Başkalarının özel hayatına saygı gösterdiğimizden emin olalım ve üstümüze vazife olmayan şeylere burnumuzu sokmayalım.

Kendimiz ile- İnsanlar, normalin ne olduğunu görmek için etrafına bakar. Kişilerin yeme, içme, konuşma ve davranışları, çoğu zaman onların ait oldukları çevrenin etkisi sonucu şekillenir. Kendimiz için, neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verelim, nasıl biri olmak istediğimize karar verelim.

‘Gerçeğe’ dayalı yeni bir hayat tarzı benimseyelim.

Yesod’un içinde Tiferet-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Güzellik ve Uyum

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Fiziksel bir olaya, spiritüel bir boyut kazandırmak için  mum yakarız.

Bu hafta güzel Şabat mumlarını, etrafımızda çocuklarımızla birlikte yakalım.

Başkaları ile- Evimizi daha sevecen bir hale getirmek için değişiklikler yapalım. Evimizde, misafirlere, başımızın üstünde yerleri olduğunu hissettiren bir ortam yaratalım.

Kendimiz ile- Evimizi daha saygın ve spiritüel olarak güzel bir hale getirelim.

Bugün ne giyeceğimize karar verirken, en çok dikkat çekecek değil, en saygın kıyafeti seçelim.

Yesod’un içinde Netsah-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Kalıcılık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Cemaatteki eğitime bir katkıda bulunalım. Bir kalem, bir konuşma, bir fikir, ne şekilde olursa olsun, bir katkıda bulunalım.

Başkaları ile- Çevremize karşı duyarlı olalım. Yapabiliyorsak, araba kullanmak yerine, yürüyelim. Eğer herkes, en azından yapabileceği mesafeler için bunu yapabilse, petrol sorunu büyük ölçüde çözülmüş olur.

Paket kağıtlarını, poşet ve yazıcı kağıtlarını tekrar kullanalım.

Kendimiz ile- Kendimizi, hayatımızdaki kutsiyeti arttırmaya adayalım.

Kendimizi, aklımızdan geçen düşünceler hakkında daha da dikkatli olmaya adayalım. Bizim için yasak olan şeylerin hayalini kurmaktan vazgeçelim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Yesod’un içinde Hod-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Kabul ve Tevazu

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Sinagogumuzu güzelleştirmek için bir şey yapalım.

Başkaları ile- Hayatına daha fazla eğitim, düzen ve disiplin katarak, hayatını daha kutsal hale getirmiş birini tanıyorsak, onu bu konuda takdir ettiğimizi belirtelim.

Eşimize güzel bir şey yollayalım.

Eğer birisi, bizden bir hayırseverlik isterse, ona bunun yanında güzel bir söz de söyleyelim.

Kendimiz ile- Hayatımızın son on yılını gözden geçirelim. Karşılaştığımız zorlukların ve hareketlerimizin içindeki simetriyi ve güzelliği bulup görmeye çalışalım.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Yesod’un içinde Yesod-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Dünyayı biraz daha kutsal ve biraz daha huzurlu bir hale getirmek için bir şeyler yapalım. Barış ile ilgili bir yazı dolaştıralım veya yerel gazeteye sağlıklı davranışlar ve spiritüellik hakkında bir yazı yollayalım.

Başkaları ile- Yosef, sır tutmasını bilirdi. Talmud’a göre ,Firavun, Yosef’in, kendisinden daha fazla dil bildiğini dünyaya açıklamaması için yemin ettirmişti.

Aynı şekilde Yosef, asil bir kabileden geliyor olmasının, onu Mısırlı’ların gözünde daha iyi bir pozisyona getireceğinin bilincinde olmasına karşın, kimliğini yirmiiki yıl boyunca gizli tutmuştu.

Sırlar konusunda azami dikkatli olalım. İnsanların bize sırlarını anlatacak güvenli ortamı sağlamaya özen gösterelim ve bu sırları hiç kimseyle paylaşmayalım.

Kendimiz ile- Bugünden başlayarak, hayatımızın bir biyografisinin yazıldığını hayal edelim. Başkalarının, benzemek isteyecekleri bir kişi olmaya çalışalım.

Düşüncelerimizi arındırıp saflaştıralım. Onları kontrol ederek kutsal hale getirmeye çalışalım.

Sır tutan, güvenilir bir kişi olarak bilinecek şekilde hareket edelim.

Yesod’un içinde Malkut-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki  Hakimiyet ve Saygınlık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Eve girerken veya çıkarken mezuzayı öpelim. Her şeyi Tanrı’nın yarattığını ve her an, nerede olursak olalım ne yaptığımızı izlediğini hatırlayalım.

Başkaları ile-Cemaatteki ihtiyaçlı veya başka bir şekilde mağdur olan kişilere yardım etmek için önayak olalım. Kendimiz de yardımcı olarak başkaları için örnek teşkil edelim.

Kendimiz ile- Bize zarar vermiş olan kişilerden intikam almaya çalışmayalım. Başımıza gelen her şeyin bir sebebi olduğunu ve Tanrı’nın, neyi hak ediyorsak, sadece onun olmasına izin verdiğinin bilincinde olalım.

Eğer birisi bizim kalbimizi kıracak bir şekilde davranıyorsa, haksız bile olsalar, bu konuda Tanrı’nın aracıları olarak davrandıklarını idrak edelim, onlardan nefret etmek yerine teşekkür edelim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. HAFTA :  MALKUT  : Hakimiyet,krallık,egemenlik,önderlik,yücelik-görkem, onur,saygınlık- (David)

Malkut’un içinde Hesed- Hakimiyet ve Onur’un içindeki Sevecenlik ve İyilik

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Yemeğe başlamadan önce yemekten bir parça alıp

Tanrı’nın, ihtiyacımız olan şeyleri bize sağlamak için nasıl tüm evreni planlayıp düzenlediğinin farkına varıp takdir edelim. Yiyeceğimiz şeye ait şükür duasını söyleyip, ondan sonra yiyelim.

Başkaları ile- Görünürde önemsiz görevleri olan kişilerin değerini anlamaya çalışalım.

Hayatımıza katkıda bulunan ve görevini yapan, kapıcı, postacı, çöp toplayıcısı veya diğer başka kişilere teşekkür edelim.

“Kral’ın yüceliği, halkının çokluğuyla ölçülür” (Mişle 14:28). Birçok kişi O’na, hep beraber hizmet ettiği zaman, Tanrı’nın Onuru herkes tarafından hissedilmiş olur.

Kendimiz ile- Yaratılış’ın İlahi düzeninde varoluşumuzun anlamının ve öneminin farkında olalım.

Tanrı’nın aracıları olduğumuzun ve O’nun, bizim vasıtamızla dünyanın ihtiyaçlarını karşıladığının bilincinde olalım.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Malkut’un içinde Gevura-  Hakimiyet ve Onur’un içindeki Disiplin ve Sınırlılık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Başımıza gelen her şeydeki adaleti “görmeye” çalışalım.

Tanrı’nın Krallığı’nı idrak ve kabul edelim.

Başkaları ile- Başkası için herhangi bir şeklide bir taahhütte bulunduysak, onu ertelemeyelim-bugün yapalım!

Kendimiz ile- Kendimize hakim olalım. Bize ait olmayan bir şeyi istemeyelim. Tanrı’nın bize, O’na en iyi şekilde hizmet etmemizi sağlayacak tüm fiziksel, duygusal ve spiritüel araçları, tam ihtiyacımız olduğu şekilde verdiğinin bilincinde olalım. Başkalarını kıskanmamız için hiçbir sebep olmadığını, çünkü onların sahip oldukları şeylerin, Tanrı hizmetimizde,’bizim’ ihtiyacımız olan şeyler olmadığını idrak edelim.

Öfkelenmemek için kendimize hakim olalım. Çocuklarımıza bir ders vermemiz gerekiyorsa veya birisiyle bir fikir uyuşmazlığı yaşıyorsak, bunun ‘kişisel’ olmadığından emin olalım. Çocuklara bir ders vermenin amacı, tamamen onların iyiliği için olmalı, ‘bizi’ kızdırdıkları için ceza vermek değil. Eğer birisiyle bir fikir uyuşmazlığı yaşıyorsak, bunu, gerçekten onların bir hata yaptığına inandığımız için yapalım, hakarete uğradığımız düşündüğümüzden veya kendi hatamızı kabul etmekten çekindiğimiz için değil.

Her zaman hareketlerimizin ardındaki itici gücü dikkatle inceleyelim ve gururumuzdan değil, Tanrı Adı’na yaptığımızdan emin olalım.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Malkut’un içinde Tiferet- Hakimiyet ve Onur’un içindeki Güzellik ve Denge

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Rabi Akiva her zaman şöyle derdi: “Tanrı’nın yaptığı her şey, olabileceklerin en iyisidir.”

Hayatımızı olduğu gibi, olduğu şekilde kabul edelim. Tanrı’nın bize verdiği her şeyin, olabileceklerin en iyisi olduğunu ‘görelim’.

Başkaları ile- Eşimizi ve arkadaşlarımızın, bize, Tanrı tarafından verildiğini kabul edelim. Onları, oldukları gibi kabul edelim. Onları değiştirmeye çalışmayalım.

Kendimiz ile- Rabi Chaim Shmuelevitz sorar “Neden Şabat günü özel kıyafetler giymemizin, Şabat’ı onurlandırdığı söylenir? Bu güzel kıyafetleri giymek, aslında kendimizi onurlandırmak değil midir? ”Bunun cevabı olarak da, ancak kendisi onurlandırılmış bir kişi, başkalarını onurlandırabilir, der.

Özellikle kutsal şeyler yaparken ve dua ederken bir büyükelçiye veya bir Krala yaraşır bir şekilde giyinelim. Bugün, Roş Hodeş için extra özel bir şey giyelim.

Yaptığımız her harekette, söylediğimiz her sözde, her şeyimizle Yahudi Halkı’nı temsil ettiğimizi bir an bile aklımızdan çıkarmayalım.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Malkut’un içinde Netsah-  Hakimiyet ve Onur’un içindeki Sonsuzluk

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Tanrı’nın, İsrail topraklarını Yahudiler’e vermesi; O’nun dünyadaki ezeli ve ebedi Malchut –Hakimiyetinin, Krallığının çok açık bir ifadesidir. Amida dualarında şu kısma dikkat edelim: “vetehezena enenu beşuveha leTsiyon berahamim-gözlerimiz Senin merhametle Sion’a dönüşünü görsün.”

Yurdumuzun refahı, selameti için dua edelim.

Şabah duası-Şahrit’te,şu kısım tekrarlanır: “Ad.Meleh,Ad.Malah,Ad.Yimloh leolam vaed-Tanrı,Kral’dır,Tanrı,Kral’dı ve Tanrı sonsuza dek Kral olacaktır.”

Tanrı’nın sonsuz Malkut’unu ilan edelim.

Başkaları ile-Birisinin, etrafına, dünyaya bir katkıda bulunması gerektiğini idrak etmesine yardımcı olalım. Kendimiz de katkıda bulunalım.

Kendimiz ile- İnsanlara yardımcı olmak için kendi planlarımızı gözden geçirelim.

Malkut’un içinde Hod - Hakimiyet ve Onur’un içindeki  Tevazu ve Kabul-

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- “Veaavta et ad.Elo-eha,behol levaveha uvhol nafşeha uvhol meodeha.-Ve Tanrın Ad.’ı tüm kalbinle,tüm ruhunla ve tüm varlığınla seveceksin” (Devarim 6:5) .Talmud bu sözlerden,şu sonucu çıkarır: “İyi şeyler için dua edip Tanrı’ya şükrettiğimiz gibi, iyi olmayan şeyler için de yine aynı şekilde  dua edip Tanrı’ya şükretmemiz gerekir”.

“Tüm varlığınla-meodeha-nın anlamı, Tanrı’nın sana verdiği her şey için, Tanrı’ya teşekkür (mode) etmelisin.

Tanrı’ya, sahip olduğumuz her şey için, sahip olduğumuz her şey ile teşekkür edelim.

Başkaları ile- Birisi için bir iyilik yaparken, onlara yardım etmek isteyen Tanrı’nın aracısı olma fırsatını bize sağladıkları için teşekkür edelim.

Kendimiz ile- Eğer birinin bizden etkilendiğini fark edersek, bu etkinin kaynağını, Tanrı’ya yönlendirelim. Onu, bizim bir hayranımız değil, Tanrı’nın bir hayranı olmasını sağlayalım.

Alenu Leşabeah duasında söylendiği gibi: “Ki amalhut şeLeha i-çünkü  O Krallık Senin’dir”

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Malkut’un içinde Yesod-  Hakimiyet ve Onur’un içinde Temel Kurma, Bağ Kurma

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Bugün birçok kez “Tanrı’ya şükür” ve “Tanrı’nın yardımıyla” sözlerini kullanalım

Her şeyin Tanrı’nın İsteği ile gerçekleştiğinin bilincinde olalım.

Başkaları ile- Tora, bir kralın, otoritesinin devamlılığını, ancak tevazu ile sağlayabileceği konusunda uyarır:“ki kendisini kardeşlerinden üstün görmesin ve emirden sağa veya sola sapmasın. Bu sayede Yisrael’in içinde, krallığı üzerindeki günlerini uzun kılacaktır-hem o hem oğulları.” (Devarim 17:20)

Başkasından daha fazla veya daha iyi bir şey yaptığımız zaman, doğal eğilimimiz, kendimizi onlardan üstün görmemiz şeklindedir. Maddi açıdan daha başarılıysak, mitsvaları yerine getirme konusunda daha hassas davranıyorsak, bizim kadar başarılı olmayan veya hassas davranmayan komşularımıza yukardan bakma eğilimimiz vardır.

Malkut’un içindeki Yesod, bizi gurura karşı uyarır. Sahip olduğumuz, ya da yaptığımız hiçbir şey “bize” ait değildir. Sahip olduklarımız, sadece Tanrı’nın bize verdikleri, yaptıklarımız ise, sadece Tanrı’nın İsteği ile yaptığımız şeylerdir.

Dolayısıyla, kendimizi başka birinden üstün görmemiz hem imkansız, hem de yasaktır.

Kendimiz ile- Bizi, şu anda bulunduğumuz yere getiren olaylar zincirini ve büyük resmi düşünelim.

Tanrı’nın hayatımızın her anındaki rolünü ve katkısını daha derin bir bakış açısıyla anlamaya çalışalım.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Malkut’un içinde Malkut-  Hakimiyet ve Onur’un içindeki  Hakimiyet ve Onur

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Bizler, Tanrı’nın eseri ve tebaasıyız.

Tanrı’nın dünyaya hükmettiğini kabul edelim ve Tanrı’ya hayatımızdaki güzellikler ve iyilikler için teşekkür edelim.

 Başkaları ile- Vilna Gaon, ailesine yazdığı meşhur mektubunda şöyle der:

“Kişi, bu dünyadan ayrıldığında ona sorarlar: ”arkadaşını, güzel sözlerle bir kral gibi hissettirdin mi.? “Tanrı’nın Krallığı’na olan saygı ve hürmetimizi, O’nun yarattıklarına da gösterdiğimizden emin olalım.

Kendimiz ile- Kişi, bir lider, bir kral, bir başkan olabilir. Gerçek liderlik, ancak gücün, kendi gücümüz olmadığını idrak etmemizle gelir. Bizler çok daha büyük bir şeyin temsilcileriyiz. Tanrı’nın, dünyadaki temsilcileri olduğumuzu her an aklımızda tutarsak, o zaman Tanrı’ya benzemeyi başarmış oluruz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nazlı Doenyas!ın Şalom gazetesindeki yazısından alınmıştır