Bu Hafta İçin Saatler

12 SİVAN

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5782

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

19:04

20:27

-----

Yeruşalayim

19:07

20:29

Tel Aviv

19:25

20:29

11HAZİRAN

Tel Aviv

19:27

20:32

İstanbul

20:20

21:03

2022

İstanbul

20:23

21:06

İzmir

20:14

21:04

İzmir

20:17

21:07

NASO- נשא
Peraşa Özeti
[www.chabad.org]
(Bamidbar 4:21-7:89)

Sinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır.

Tanrı, Moşe'ye "Sota - [Kocasına sadık olmadığından kuşkulanılan] Yoldan Çıkmış Kadın" kanunlarını açıklar. Şarap içmemeye ve saçını uzatmaya yemin eden ve bir ölüyle temas etmesi yasak olan "Nazir" ile ilgili kanun da verilir. Aaron ve soyundan gelen Kohenler'e, Yisrael halkını nasıl mübarek kılacakları konusunda talimat verilir.

Yisrael'in on iki kabilesinin liderleri, sunağın açılışı için armağanlarını getirirler. Armağanlar aynı olmakla birlikte, her biri farklı bir günde getirilir ve hepsi Tora'da detaylarıyla tarif edilir.

Mİ-DRAŞ YİTSHAK
Rav İsak Alaluf

NİHAİ MÜKEMMELLİK

Bir bağlantı arıyoruz: Naso peraşası ilk bakışta ilgisiz gibi görünen konuları bir araya getiren bir profil çizer görünümdedir. Levi kabilesinin Mişkan’ın ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu konusunda giriş yapan peraşamız bir cenaze, Tsaraat dediğimiz manevi hastalık nedeniyle “kirli” olan kişilerin kamptan uzaklaştırılması yükümlülüğü ile devam etmektedir. Hırsızlık yaptıktan sonra teşuva yapanların konusu ardından Sota dediğimiz eşinin sadakatsizliğinden şüphe eden kişinin yapması gerekenleri vermektedir. Hemen ardından gelen Nazir konusu ile şarap içmeyeni saçlarını kesmeyenlerin bu sınırlı süre ve sonrasında neler yapması gerektiğini konu edinirken bu konuyu Birkat Kohanim dediğimiz Kohenler’in verdikleri berahaya bağlamaktadır. Peraşamız Mişkan’ın açılışı nedeniyle Nesiim dediğimiz kabile başkanlarının getirdikleri sunumları detayları ile verdikten sonra anlatımlarına noktayı koyar.

Adam ve Hava’dan kalan: Baal ATurim adı ile bilinen Rabi Yaakov ben Aşer bu peraşada yer alan bazı konuların Adam ve Hava’nın günahı ile bağlantılı olduklarını öğretir. Sözgelimi bu günah sonrasında günaha neden olan yılanın bir tür “Tsaraat” ile kaplandığını ifade ederken, günahları nedeniyle kamptan uzaklaştırılması zorunlu olanların da günah nedeniyle Eden bahçesinde Adam ve Hava’nın kovulmasıyla bağlantılı olduğu nu açıklar. Hırsızlık yapıp da teşuva yapanların Tanrı’nın izni olmadan yasak meyveyi alıp yiyen Adam ve Hava’ya benzediklerini söyler. Midraş’a göre de yılanın meyveyi yemesi için Hava’yı cezbetme girişimleri sadakatsizlik ve Sota konusu ile ilgilidir. Nazir de yasak meyveden üretilen şarabın içilmesini kendisine yasaklayan kişinin bu konuda bir düzeltme yapma isteğinden söz eder.

Aslında Mişkan’ın açılışı da bu günahın tamiri ile ilgilidir. Eden bahçesinde Adam ve Hava ile birlikte bulunan Tanrı günahtan sonra oradan çekilir. Mişkan çadırının kurulmasıyla birlikte ise yeniden aramıza geri döner. Mişkan ile Tanrı’nın varlığı anlamına gelen Şehina aynı etimolojik kökenden gelen iki sözcüktür. Tanrı Şemot peraşalarında Mişkan emrini verirken “aramızda yaşamak” için bu inşaatın başlatılmasını ifade eder. Pirke Avot da altıncı bölümünde Tanrı’nın kendine özel olarak seçtiği beş kavramdan biri olarak Bet Amikdaş’ı verir ve bu yerin de Tanrı’nın ikamet ettiği yer olarak bilindiğini öğretir.

Midraş ilginç bir öğreti daha sunar. Mişkan çadırının açıldığı gün buraya Nesiim korbanlar getirirken Tanrı da “bu günde dünya yaratıldı” ifadesini kullandığını söyler. Çünkü kâinatın yaratılma nedenlerinden biri olan Tanrı’nın bizimle birlikte içimizde barınması Adam ve Hava’nın yanlışı yüzünden sekteye uğramış Mişkan çadırının inşası ile yeniden hayata geçmiştir. Mişkan çadırının faaliyete geçmesi bu yüzden Adam ve Hava’nın yanlışının tamiri amacına hizmet etmektedir.

Gan Eden’de günah işlemeden önce sayısız nimete sahip olan Adam ve Hava işledikleri günahla bunlardan mahrum kalmışlardır. Birkat Kohanim’de Kohenler’in ağzından dökülen nimetlerin her biri bu yanlışı tamir etmek maksadını da taşır çünkü bu nimetler o zamanlar Tanrı’nın sunduğu eşsiz güzellikleri hatırlatmaktadır. Unutulmamalıdır ki Bene Ysrael başlangıçta Kohenler’in kutsamalarına itiraz eder. Midraş Tanrı’nın bu itirazı olumlu bulduğunu Kohenler beraha verirken Kendisi’nin de orada bulunarak kutsamalara iştirak edeceğini açıklamaktadır.

Yüz yetmiş altı: Peraşamızın yüz yetmiş altı pasuktan oluşması Kabalistik bir öğretiyi de gündeme getirir. Rabi Tsvi Hirsh Kaidanover’ın eseri “Kav Ayaşar”ın verdiği bilgiye göre Esav’ın Bereşit 36/11 ile Divre Ayamim 1 – 1/36’da ismi geçen “Tsefo” adlı torunu yetmiş toplum arasındaki ilk safsızlığın gücü yani ilk Klipa olarak tanımlanır. Tsefo soyundan gelenler manevi kirlenmenin en şiddetli biçimini temsil ederler. Hatta Sefer Ayaşar’a göre bu kişi geleceğin Roma’sının ilk yerleşimcilerindendir. Bu Klipa’nın üretildiği yer Kav Ayaşar’a göre Adam ve Hava tarafından işlenen günahtır. “Tsadi – Pe – Vav” harfleriyle yazılan Tsefo sözcüğünün sayısal değeri peraşamızın pasuk sayısı ile aynıdır. Bu sayı aynı zamanda Tehilim’in en uzun mizmoru olan yüz on dokuzuncu mizmorun pasuk sayısıdır. Gemara’nın en uzun Masehet’i olan Bava Batra da aynı saıda “daf” içerir.

Nihai Mükemmellik: Gördüklerimizin ışığında, Naso peraşası ile ve Tsefo arasındaki bağlantı daha da büyük bir önem kazanır. Açıkladığımız gibi bu Peraşa, Adam ve Hava'nın günahının düzeltilmesi teması etrafında döner. Bu da aynı zamanda günümüze kadar mücadele etmemiz gereken Tsefo’nun manevi gücü ile mücadele anlamını taşır.

Tora öğrenmemizin erdemi sayesinde bizleri dünyanın nihai mükemmelliğini deneyimleme şansını verecek olan Bet Amikdaş'ta Tanrı’nın varlığını yeniden hissetme mutluluğuna erişeceğiz.

DİVRE TORA
Rav Yehuda Adoni

Bene Yisrael’in çölde yaşayışlarını dile getiren Toramızın dördüncü kitabı olan Bamidbar kitabının ikinci peraşası Naso’yu her zaman Şavuot bayramından sonra okuruz. Bamidbar peraşasının son bölümünde okuduğumuz Levilerin sayımı Naso peraşasında da devam etmektedir. Aynı zamanda Levi’lilerin görevleri de bu peraşada anlatılmaktadır. Levi kabilesinin sayım amacı kişilerin bilinmesiydi. Zira bu kişiler taşınır olan mabedin bir yerden gideceklerini başka yere taşınmasıydı. Güç isteyen bir görevdi. Bu yüzden çalışma yaşları 50 yaşına kadar planlanmıştı. Bir peraşa sonra, Beaaloteha peraşasında Levi’lilerin göreve başlama yaşını 25 alarak göstermektedir. Ki 5 yıl yapacakları görevlerin eğitimine tahsis edilişini gösterir. 50 yaşından sonra mabedde geri hizmetlerde görevlerine devam edeceklerdi. Peraşamızda Nazir Tanrı’ya adanmak konusunu görmekteyiz. Konu şöyledir: Bir kişi Tanrı’ya kendini adamak isterse 30 günü geçmemek kaydı ile şaraptan veya herhangi bir içkiden kaçınacak. Sirke üzüm suyu içmeyecek. Üzüm, kuru üzüm yemeyecek. Bu süre içinde saçlarını sakalını kesmeyecek. Bu 30 günlük süre tamamlanıncaya kadar kutsal sayılacak. Bu süreyi tamamladıktan sonra mabede Tanrı’ya sunulmak üzere bir günah sunusu getirecek, süresi sona erecektir. Bu adaktan sonra Tanrı’ya bir günah sunusu getirmesinin nedeni, kendine eziyet etmesidir. İnsan yaşadığı bu dünyada kendini hiçbir şeyden mahrum etmemesi gerekir. Tanrı dünya nimetlerini bizler için yaratmıştır. İlk insana tüm yarattığı meyve ağaçlarını göstererek bunları ben senin için yarattım. Hiçbir zarar vermeyeceksin diye buyurur. Nazir Gimarasında şöyle bir konuyu rastlarız. Koen alan Şimon Atsadik şöyle demiştir. Hayatımda bir Nazir’in “bir aylık adak yapmış” kişinin getirmiş olduğu korbandan yememişimdir. Bir gün şöyle bir olayla karşılaştım. Güzel gözlü yakışıklı güzel saçlı bir genç Nazir günlerini tamamlayıp bir sunu getirdi. Ben hayretle oğlum! Sen niye kendine eziyet ettin? Şöyle cevaplandırır. Ben babamın sürülerini otlatıyordum kuyudan, su çektiğimde yüzüm kuyunun suyuna akseder ve kendimi gördüm. Kendi kendime ben ne kadar güzel bir insanın diye düşününce o anda yine kendi kendime lanet ettim, sen kimsin? dedim. Bu gün burada yarın toprak olacaksın. Nasıl böbürleniyorsun? O anda Tanrı’ya karşı bir günah işlediğimi anladım ve kendimi Tanrı’ya karşı adadım. Şimon Atsadik bu sözleri duyunca hoşnut olur ve senin gibiler dünyada çoğalsın der. Yine peraşamızda Koenlerin bizleri kutsamalarını görmekteyiz. Kutsama metni Toramızda şöyle: Tanrı sizi kutsasın ve korusun. Tanrı aydın yüzünü size göstersin. Tanrı yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin kutsama metninin birinci cümlesi şunu öğretmektedir. Tanrı kutsasın ve korusun. Tanrı her zaman bereketini bize ihsan eder. Etmekle de kalmaz verdiklerini de korur. Örneğin biz insanlar zaman zaman arkadaş ve tanıdıklarımıza hediye veririz. Hediyeyi vereceğimiz kişiye ulaştıracağımız zamana kadar itina ederiz. Bir zarar görmemesine dikkat ederiz. Fakat Tanrı bize verdiği her şeyi aynı zamanda korur. Tanrı bizleri her zaman korusun. Hayatımız huzur içinde geçsin.

GÜNLÜK YAŞAMDAN
(Kaynak: www.hidabroot.org)
Rav İzak Peres

“Yom Tov” günlerinde ateşten ateş yakmaya ilişkin bazı öğretileri paylaşıyoruz.

“Yom Tov” günlerinde yeni bir oluşumu kullanmak mümkün değildir. Yani ateş olmadığı halde ateş yakılamaz. Tora Şemot kitabında “aşer yeahol lehol nefeş u levado yease lahem”  demekte ve yemek pişirmek amacıyla ateşten ateş yakmaya izin vermektedir. Önceden ateş yakılmasının unutulması durumunda Yahudi olmayan birine ateş yakması için söylenebilir.   

LEHU NERANENA L’AD…

Rav İsak Alaluf

Abraham ben Meir Ibn Ezra Ortaçağ'ın en önemli bilgelerinden biridir. Felsefe, astronomi, astroloji, tıp, şiir, dilbilim dallarında çok bilgiliydi. Büyük, bilge, hayran olunan doktor olarak adlandırılırdı. Müslüman egemenliği altındaki Tudela'da doğdu. Yahudilerle yerli halk arasında çıkan sıkıntılar yüzünden Yahudilerin cezalandırılmasıyla 1140 dan önce yurdunu terk etmek zorunda kaldı ve durmadan dolaştı. Kuzey Afrika, Mısır, Erets Yisrael,  İtalya, Güney Fransa, Kuzey Fransa, İngiltere yaşayacak yer ararken ki durakları olur.

Ay'daki “Abenezra” Krateri onun ismini taşımaktadır. Ayrıca Avrupa'nın ilk satranç kuralları izahı da ona dayanmaktadır. Tora konusunda yazdığı açıklamalar ışık vermeyi bu gün dahi sürdürmektedir. Kipur akşamları en başta okunan Hüseyni makamındaki Leha E.li ilahisinin de yazarıdır.

MİTSVALARI TANIYALIM

Rav İsak Alaluf

Şavuot bayramında ek korban getirmek.

Şavuot bayramı da diğer “şaloş regalim” gibi ek korban gerektirir. Sivan ayının altıncı günü getirilen bu korban için Tora “Bikurim” gününde getirilmesi gereken korbandan söz etmektedir. Bu uygulama günümüzde Musaf duası ile temsil edilmektedir.

HAFTANIN SÖZÜ

Öğretmek amacıyla Tora öğrenen bir kişiye öğrenme ve öğretme imkanı verilir. Uygulamak amacıyla öğrenen kişiye ise öğrenmek, öğretmek, korumak ve uygulamak fırsatı tanınır. (Pirke Avot 4/5)