613 mitsva

İkinci nesil Amoralar’dan Rabi Simlay şöyle demiştir: “Moşe Rabenu’ya 613 emir öğretilmiştir.

Bunların 365 tanesi ‘yapma’ şeklindedir ve bir güneş yılındaki gün sayısına denktir. 248 tanesi ise ‘yap’ şeklindedir ve insan bedenindeki temel organlara denk gelir” (Talmud – Makot 23b).

Rabi Yeuda BeRabi Simon şöyle bir açıklama yapar: “Her bir organ insana ‘Lütfen’ der. ‘Filanca mitsvayı benimle yap’. Her bir gün insana ‘Lütfen’ der. ‘Bende filanca yasağı çiğneme’” (Pesikta DeRav Kaana).

Hahamlarımız 613 sayısının boşuna olmadığını öğretirler. Tanrı Sinay dağında On Emir’i verirken ilk iki emri tüm halka Bizzat Kendi Sesi’yle duyurmuştur. Ancak halk hayatta kalamayacağından korkunca, mitsvaların geri kalanını Moşe Rabenu öğretmiştir. Dolayısıyla Moşe Rabenu, 611 mitsvanın aracısı olmuşken 2 mitsvayı Tanrı doğrudan vermiştir. Bu, “Tora Tsiva Lanu Moşe, Moraşa Keilat Yaakov – Moşe Bize Tora’yı Emretti; Yaakov Toplumunun Mirası Olarak” (Devarim 33:4) pasuğuna farklı bir bakış sağlar. “Tora” sözcüğünün sayısal değeri 611’dir. Dolayısıyla “Moşe bize 611 emir vermiştir”. Geri kalan, Tanrı’nın Bizzat verdiği iki emirle birlikte, toplam sayı 613’tür. Bu bağlamda emir anlamındaki sözcük “mitsva”dır.

Talmud bize açık bir şekilde 613 mitsva olduğunu söylemesine karşın, bu mitsvaların bir listesini vermiş değildir. Bazı büyük otoriteler Tora’nın metnini araştırarak bu listeyi oluşturmaya çalışmışlardır. Mitsvaların büyük bir çoğunluğu konusunda hemfikir olmalarına karşın, bazıları hakkında görüş ayrılıkları vardır. Söz konusu görüş ayrılıkları tamamen akademik öğrenim niteliklidir; zira bu ayrılığın temelinde herhangi bir emrin gerçekten emir olup olmadığı değil, “ana emir” mi yoksa bir “türev” mi olduğu vardır. Bir otorite belirli bir kuralı 613 emirden biri olarak kabul ederken, bir diğer otorite aynı kuralı, emirlerden birinin türevi olarak tanımlar.

613 mitsvanın bazıları Tora’nın metninde açık olarak görülebilir haldedir. Örneğin Tora, mezuza mitsvası (bkz. pozitif 178) ile ilgili olarak, “bu sözleri kapının pervazına yazacaksın” (Devarim 6:9) demektedir. Bazı mitsvalar ise imalardan öğrenilir. Örneğin Tora “…[maddi] sıkıntı olmadan ekmek yiyeceksin … yiyeceksin, doyacaksın ve Tanrın’ı mübarek kılacaksın” (Devarim 8:9-10) demektedir. Burada kastedilen “mübarek kılmak”, belirli miktarda ekmek yenen bir yemeğin sonrasında Birkat Amazon adı verilen bir şükran duasının okunmasıdır (bkz. pozitif 180). Bazı mitsvalar ise ancak Talmud’da açıklanan Sözlü Tora’ya özgü analiz yoluyla türetilmiştir.

Bazı mitsvalar çakışır. Örneğin “Şabat günü işten el çekmek” olumlu mitsvalardan biri iken, “Şabat günü iş yapmak”, yasaklardan biridir. Bu gibi çakışan mitsvalar da, otoriteler arasındaki listeleme farkının nedenlerinden biridir.

Otoriteler arasında en yaygın olarak kabul görmüş liste, Rambam’ın oluşturduğu listedir. Rambam, Tora’nın tüm mitsvalarını uygulamasal detaylarıyla ele alan devasa eseri Mişne Tora kitabının başında bu listeyi vermeden önce, listeyi oluşturmakta kullandığı 14 ölçütü de geniş bir şekilde açıklar.

Bir konu unutulmamalıdır ki, 613 mitsvanın olması, herkesin her zaman bu 613 mitsvanın hepsinden sorumlu olduğu anlamına gelmez. Bazı mitsvalar sadece erkekleri, bazıları sadece kadınları ilgilendirir. Bazıları sadece Koenler’e bazıları da sadece Koen olmayanlara aittir. Hatta bazı mitsvalar vardır ki, sadece bir günah işlenmişse devreye girer – örneğin günahı Tanrı’nın Huzuru’nda itiraf etmek (bkz. pozitif 144).

Birçok mitsva sadece Bet-Amikdaş döneminde yerine getirilebilirdi. Günümüzde Bet-Amikdaş olmadığı için bu mitsvalar uygulanabilir halde değildir. Yine bazı mitsvalar, sadece teokratik bir Yahudi krallığında uygulanabilir. Oysa günümüzde böyle bir devlet yoktur. Çoğu tarımsal kural, sadece Erets-Yisrael’i ilgilendirir; o yüzden Erets-Yisrael dışında bu mitsvaların hükmü yoktur. Son olarak; Hafets Hayim olarak da tanınan, Radin’li Rabi Yisrael Meir Kagan Koen, günümüzde ve Erets-Yisrael dışında uygulanabilir halde 77 emir ve 194 yasak olduğunu belirtmiş, bunları kısaca açıkladığı bir kitap hazırlamıştır [bu kitap İstanbul’da Mitsvot başlığıyla yayınlanmıştır]. Aşağıda bulunan listedeki her mitsvayla ilgili uygulanabilirlik konusu ise Rabi Aaron Alevi tarafından yazılmış olduğu tahmin edilen Sefer Ahinuh adlı kitapta yazılanlara göre sınıflandırılmış ve oradaki sıraya göre numaralandırılmıştır. Bu liste Rambam’ın verdiği listeyi temel almaktadır; ancak mitsvaların sırası onun verdiği şekilde değil, Tora’da karşımıza çıkış sırasına göredir. Örneğin, [bu listede A-12 numaralı maddede yer alan] Tanrı’ya inanma emri, Rambam’ın numaralandırılmasında ilk sıradadır. Her mitsvanın Tora’nın neresinde geçtiği yanında verilmiştir; böylece her ne kadar burada kısa bazı bilgiler verilecekse de, biraz daha geniş bilgi isteyen kişi söz konusu yerde verdiğimiz açıklamalara başvurabilir.

Bu liste pratik uygulama konusunda temel bir kaynak olarak görülmemelidir. Listedeki bazı emirlerin uygulanabilirliği konusunda otoriteler arasında görüş ayrılığı vardır. Ayrıca bu liste sadece Tora metnine göre oluşturulmuş bir listedir. Oysa uygulama söz konusu olduğunda bu listenin ötesinde birçok kural vardır. Her türlü şüphe konusunda uzman bir Haham’a başvurulması gerekir.

Anahtar:

HD: Her Dönemde

HY: Her Yerde

EY: Sadece Erets Yisrael’de

YÜD: Sadece Yisrael toplumunun büyük çoğunluğunun Ülkelerinde [yani Erets-Yisrael’de] yaşadığı Dönemlerde.

BAD: Sadece Bet-Amikdaş Döneminde

BA: Sadece Bet-Amikdaş’ta

K: Kadınlar

E: Erkekler

EK: Erkek Koenler

EL: Erkek Leviler

TT: Tüm Toplumun yükümlülüğü olan mitsvalar

RLSN: Rambam’ın Listesindeki Sıra Numarası

Tora’daki 613 Mitsva

Pozitif Emirler

1. İkinci nesil Amoralar’danVerimli olup çoğalmak; çocuk sahibi olmak. Bereşit 1:28. Alaha’ya göre, bir erkek ve bir kız çocuk babası olan kişi bu mitsvayı yerine getirmiş olur (HD, HY, E; RLSN: 212).

2.Oğlu sünnet etmek (Berit-Mila): Bereşit 17:10. Oğlunu sünnet etme ya da ettirme görevi öncelikle babaya aittir. O bunu ihmal ettiği takdirde bu sorumluluk Bet-Din’e geçer. Onlar da yapmazsa kişi kendi sünnetinden sorumludur. Sünnet yapma ehliyetine sahip olan kişiye Moel adı verilir (HD, HY, E; RLSN: 215).

3.Ayları ve yılları belirlemek, takvim oluşturmak: Şemot 12:2. Yeni ayın doğuşunu saptayıp Roş Hodeş olarak kutsal ilan etmek ve böylece takvimi belirlemek. Bu işlem, sadece bu konuda yetkilendirilmiş bir Bet-Din’in olduğu dönemlerde gerçekleştirilebilir. Günümüzde böyle bir Bet-Din olmadığı için, sabitlenmiş Yahudi takvimi kullanılmaktadır (HD, HY; RLSN: 153).

4.Pesah-korbanı kesmek: Şemot 12:6. Kesim işlemi Yahudi takvimine göre 14 Nisan günü öğleden sonra, yani Pesah bayramı arifesinde gerçekleştirilir. Pesah sözcüğü “pas geçmek” ya da “merhamet etmek” anlamındadır. Mısır’da gerçekleşen on belanın sonuncusunda, Tanrı Mısırlı behorları öldürürken Yahudiler’in evlerini pas geçmiş, oradaki behorlara merhamet etmiştir. Bayramın isminin kaynağı budur. Bayram 15 Nisan tarihinden itibaren yedi [Erets-Yisrael dışında sekiz] gün kutlanır. (BAD, BA, K, E; RLSN: 55).

5.Pesah-korbanının etini yemek: Şemot 12:8. Bu işlem, Yahudi takvimine göre 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece, yani Pesah’ın ilk gecesinde yapılır (BAD, K, E; RLSN: 56).

6.Pesah bayramı arifesinde her türlü Hamets’i Yahudi iyeliğinden çıkarıp yok etmek: Şemot 12:15. Beş tahıl maddesi ya da onların [un gibi] türevlerinin su ile temasının ardından yoğrulmadan 18 dakika bırakılması, o hamurun Hamets olmasına neden olur. Pesah’ta Yahudi iyeliğinde Hamets bulundurmak yasak olduğundan (bkz. negatif 4), bayram başlamadan bunlar iyelikten çıkarılmalıdır. Bu, söz konusu maddelerin yakılarak veya başka bir şekilde yok edilmesi veya Yahudi olmayan birine satılmasıyla yapılabilir (HD, HY, K, E; RLSN: 156).

7.14 Nisan’ı 15’e bağlayan gece matsa yemek: Şemot 12:18. Bahsedilen, Pesah’ın ilk gecesidir. Diaspora’da ise bu mitsva Pesah’ın ilk iki gecesinin her ikisinde yerine getirilir. Matsa, mayalanmasına fırsat verilmeden, su ile unun temasından itibaren 18 dakika geçmeden önce pişirilen gevreğe verilen isimdir (HD, HY, K, E; RLSN: 158).

8.Behorları kutsamak: Şemot 13:2. Bir annenin doğan ilk çocuğu erkekse, behor sıfatını alır. Hem insanlarda hem de Yahudi iyeliğindeki çiftlik hayvanlarında, ayrıca özel bir kanun olarak bir eşekte, behor, kutsaldır. Bunun anlamı, eşek haricinde (bkz. pozitif 10) behor hayvanların Behor-korbanı olarak getirilmesi, bu yapılana kadar diğer hayvanlardan ayrı tutulması ve korban olacak hayvanlara özgü şekilde dikkat altında tutulması; behor insanların ise Pidyon Aben (bkz. pozitif 156) yoluyla kutsiyet sınırlamalarından kurtarılmasıdır. Anne veya baba tarafından Koen veya Levi olan bir behor için buna gerek yoktur (HD, EY, K, E. Not: Tora’ya göre şartlar HD, EY şeklindedir. Hahamlarımız bunu HD, HY olarak genişletmişlerdir. RLSN: 79).

9.Mısır Çıkışı’nı anlatmak: Şemot 13:8. Bu mitsvanın vakti Pesah’ın ilk [Diaspora’da ilk iki] gecesidir. Günümüzde mitsva, Pesah gecesi Pesah Agadası’nın okunmasıyla yerine getirilir (HD, HY, K, E; RLSN: 157).

10.Behor bir eşeği, kuzu karşılığında kurtarmak: Şemot 13:13. Eşek korban olmaya uygun bir hayvan olmadığından, onun yerine Koen’e bir kuzu verilir; böylece eşeğin üzerindeki kutsiyet sınırlamaları kalkar, hem eşeğin sahibi onu hem de Koen kuzuyu istediği şekilde kullanabilir. Bu işlem yapılmadığı takdirde, sıradaki mitsva devreye girer (HD, HY, E, K; RLSN: 81).

11.Kurtarılmamış behor bir eşeğin boynunu vurmak: Şemot 13:13 (HD, HY, E, K; RLSN: 82).

12.Aşem’in Bir ve Tek Tanrı olarak mevcudiyetine kesin ve sarsılmaz bir inançla inanmak: Şemot 20:2 (HD, HY, K, E; RLSN: 1).

13.Şabat’ı sözlerle kutsal ilan etmek: Şemot 20:8. Bu mitsva, Kiduş adı verilen ve bir kadeh şarap eşliğinde yapılan kısa dua ile gerçekleştirilir. Şabat sözcüğü “işi bırakmak” anlamındadır. Altı iş gününü takip eden yedinci gün, yani Cumartesi günü, Şabat’tır. Bu gün kutsaldır; Tanrı’nın dünyayı yoktan yaratıp yedinci gün yaratma işini durdurmasının tanıklığı olarak, bu gün içinde, melaha adı verilen 39 kategorideki iş ve onların türevlerini yapmak yasaktır (bkz. pozitif 35; negatif 19) (HD, HY, K, E; RLSN: 155).

14.Babayı ve anneyi onurlandırmak: Şemot 20:12 (HD, HY, K, E; RLSN: 210).

15.İbrani köle ile ilgili kurallar: Şemot 21:2 (YÜD, EY, E; RLSN: 232).

16.Yahudi hizmetçi kızı eş olarak belirlemek: Şemot 21:7. Bir kişi ailesini hiç geçindiremeyecek kadar düşkün hale gelmiş, her türlü yolu denemiş, ama başka çaresi kalmamışsa, ergenlik yaşına gelmemiş olan kızını bir başka Yahudi’ye hizmetçi olarak satabilir. Ancak bu satışın amacı kızın daha rahat yaşamasını sağlamaktır. Bu kız, efendisi tarafından ya kendisi ya da oğlu için müstakbel eş olarak belirlendiği takdirde mitsva yerine getirilir (YÜD, E; RLSN 233).

17.Yahudi hizmetçi kızı azat etmek: Şemot 21:7. Eğer efendi hizmetçi kızla evlenmeyecek, oğlunu da evlendirmeyecekse, kızın yakınlarının onu kurtarması için fiyatı düşük tutmalıdır. Azat işlemi, efendiye gereken para ödenerek gerçekleştirilir. (YÜD; RLSN: 234).

18.Bet-Din’in, hak eden kişiyi Henek yöntemi ile idam etmesi: Şemot 21:12. Henek’in anlamı boğmaktır. Tüm idam istemli davalar, sadece yetkili bir Sanedrin (bkz. pozitif 51) tarafından görülebilir. Bu yüzden, böyle bir kurulun yokluğunda, bu ceza günümüzde uygulanabilir değildir. Yahudilik’te idam konusu için Vayikra Kitabı’nın sonundaki ilgili ek kısma bakınız (YÜD; RLSN: 227).

19.Tazminat kanunlarını uygulamak: Şemot 21:19. Kişi, başkasına verdiği bedensel ya da manevi zararı tazmin etmekle yükümlüdür (HD, HY, K, E; RLSN: 236).

20.Bet-Din’in, hak eden kişiyi Ereg yöntemi ile idam etmesi: Şemot 21:20. Ereg, boyun vurma cezasıdır (YÜD; RLSN: 226).

21.Bet-Din’in, hayvanların saldırganlık sonucu verdiği zararlarla ilgili davalara bakması: Şemot 21:28. Bir hayvanın saldırganlık sonucu verdiği zararların tazmini, hayvanın sahibinin yükümlülüğündedir. Bu tip davalara sadece Erets-Yisrael’de yetkili bir Bet-Din bakar. Ancak yine de, bir kişinin bu tazminatı ödemesi, her zaman her yerde geçerli bir yükümlülüktür. Aynı şey, tüm zarar ve tazminatlar konusunda da doğrudur (HD, HY, K, E; RLSN: 237).

22.Bet-Din’in çukurların verdiği zararlarla ilgili davalara bakması: Şemot 21:33. Bu tazminat kamusal alanda çukuru kazan ya da örtüsünü açan kişinin sorumluluğudur (HD, HY, K, E; RLSN: 238).

23.Bet-Din’in hırsızlık davalarına bakması: Şemot 21:37. Bir hırsız, çaldığı malın kendisini ya da değerini geri ödemelidir. Bunun yanında çaldığı şeyin niteliğine ve onunla ne yaptığına bağlı olarak üzerine bir, üç ya da dört kat ödeme daha ekler. Ancak pişman olduğu için bir mahkemeye gerek olmadan geri ödemeye kendi inisiyatifiyle karar verirse, sadece çaldığını verir. Yine de bu ek ödemelerle ilgili davalara sadece Erets-Yisrael’de yetkili bir Bet-Din bakabilir. Hırsızlığını geri ödeyemeyen bir kişi, Yovel’in (bkz. pozitif 129 ve 130) uygulandığı dönemlerde Yahudi köle olarak satılırdı. Her durumda bir hırsızın, çaldığı şeyi geri ödeme yükümlülüğü her zaman geçerliliğini korumaktadır (HD, HY, K, E; RLSN: 239).

24.Bet-Din’in hayvanların alışkanlıkları sebebiyle verdiği zararlarla ilgili davalara bakması: Şemot 22:4. Burada da tazminat ödeme sorumluluğu hayvanın sahibine aittir (HD, HY, K, E; RLSN: 240).

25.Bet-Din’in ateş zararlarıyla ilgili davalara bakması: Şemot 22:5. Bir kişinin yaktığı ateş, rüzgârın yardımıyla da olsa yayılıp zarar verdiği takdirde ateşi yakan tazminat yükümlülüğü altına girer (HD, HY, K, E; RLSN: 241).

26.Bet-Din’in, ücretsiz emanetçi ile ilgili davalara bakması: Şemot 22:6 (HD, HY; RLSN: 242).

27.Bet-Din’in iddia/inkâr temalı parasal anlaşmazlıklarla ilgili davalara bakması: Şemot 22:8. Bunlar, birinin bir başkasını parasal konuda dava etmesi durumunda geçerli olan kurallardır (HD, HY; RLSN: 246).

28.Bet-Din’in ücretli emanetçi ve kiracılarla ilgili davalara bakması: Şemot 22:9 (HD, HY; RLSN: 243).

29.Bet-Din’in ödünç mal davalarına bakması: Şemot 22:13 (HD, HY; RLSN: 244).

30.Bet-Din’in iğfal davalarına bakması: Şemot 22:15. Bu davalara Erets-Yisrael’de özel olarak yetkilendirilmiş bir Bet-Din bakabilir (HD, HY; RLSN: 220).

31.Fakirlere borç vermek: Şemot 22:24 (HD, HY, K, E; RLSN: 197).

32.Bir kanunun uygulamasını çoğunluğa göre belirlemek: Şemot 23:2. Aynı şekilde bir Bet-Din ya da mahkemede de karar verirken, çoğunluğun görüşünü takip etmek gerekir. Herkes çıkan karara itaat etmekle yükümlüdür (HD, HY, K, E; RLSN: 175).

33.Yükü altında ezilen bir hayvanın yükünü indirmek: Şemot 23:5 (HD, HY, K, E; RLSN: 202).

34.Şemita yılında tarım ürünlerini sahipsiz bırakmak: Şemot 23:11. Şemita sözcüğü “el çekmek” veya “feragat etmek” anlamındadır. Erets-Yisrael’de toprak altı yıl çalıştırıldıktan sonra, yedinci yıl tarım işleri tüm ülkede bırakılır (bkz. pozitif 47), tarım ürünleri sahipsiz addedilerek herkesin kullanımına açılır ve yıl sonunda borçlar affedilir (bkz. pozitif 198). Bu yıla Şemita yılı adı verilir.Bu mitsva Tora’ya göre sadece Yahudiler’in çoğunluğunun Erets-Yisrael’de yaşadığı dönemler (YÜD) için geçerlidir. Ancak yine de Hahamlarımız bu mitsvanın günümüzde de yürürlükte olmasına karar vermişlerdir (YÜD, EY, K, E; RLSN: 134).

35.Şabat günü işten el çekmek: Şemot 23:12 (bkz. pozitif 13; negatif 19) (HD, HY, K, E; RLSN: 154).

36.Yılda üç kez, bayram kutlamak: Şemot 23:14. Bahsedilen bayramlar Pesah, Şavuot (bkz. pozitif 116) ve Sukot’tur (bkz. pozitif 123). Bu üç bayram “Şaloş Regalim” olarak adlandırılır (BAD, E; RLSN: 52).

37.Bikurim’i Bet-Amikdaş’a getirmek: Şemot 23:19. Bikurim sözcüğü “turfandalar” anlamındadır ve yılın ilk meyvelerini belirtir. Bet-Amikdaş’a, Erets-Yisrael’in mübarek kılındığı beş meyve türü getirilirdi: Üzüm, incir, nar, zeytin ve hurma. Bu, Şavuot bayramından (bkz. pozitif 116) itibaren yapılırdı. Mitsva, Erets-Yisrael’de, Suriye’de ve Ürdün nehri ötesinde yetişen ilk meyveler için geçerliydi. Diğer iki ürün olan arpa ve buğday ise Minha-korbanı (bkz. pozitif 67) olarak getirilirdi. Pesah’ta Omer-korbanı olarak arpa (bkz. pozitif 114), Şavuot’ta da İki Ekmek şeklinde buğday getirilirdi (bkz. pozitif 116) (BAD, E; RLSN: 125).

38.Şehina’nın halk içinde barınması için bir Kutsal Mekân inşa etmek: Şemot 25:8. Mişkan ve Bet-Amikdaş inşa etmek bu emrin kapsamındadır (YÜD, TT; RLSN: 20).

39.Şulhan’ın üzerine Lehem Apanim’i dizmek ve günlük kepçelerini yerleştirmek: Şemot 25:30. Şulhan, Mişkan ve Bet-Amikdaş’taki Kodeş (Kutsal) adı verilen ana binada bulunan altın kaplı özel bir masaydı ve üzerine Lehem Apanim adı verilen, özel şekil verilip pişirilmiş on iki adet özel ekmek dizilir ve tütsüde kullanılan günlük adlı maddeyle dolu iki kepçe yerleştirilirdi (BAD, BA, EK; RLSN: 27).

40.Bet-Amikdaş ve Mişkan’da kandilleri düzenleyip yakmak: Şemot 27:21. Bu kandiller, Menora adı verilen yedi kollu şamdanda yakılırdı (BAD, BA, EK; RLSN: 25).

41.Koenler’in Bet-Amikdaş’taki görev sırasında özel giysilerini giymeleri: Şemot 28:4 (BAD, BA, EK: RLSN: 33).

42.Koenler’in, Hatat ve Aşam korbanlarının etini yemeleri: Şemot 29:33. Sırasıyla “hata-korbanı” ve “suç-korbanı” Belli başlı günahların onarımı için getirilen bu korbanların belli kısımları Mizbeah’ta yakılır, etleri ise Koenler tarafından yenir [Mizbeah: Bet-Amikdaş’ta korbanların işlemlerinin yapıldığı sunak]. Bu yeme işlemi de korbanın bir parçasıdır ve onarımı için getirildikleri günah, bu yeme işlemi sonucunda onarılır (BAD, BA, EK; RLSN: 88).

43.Tütsü yakmak: Şemot 30:7. Bu işlem, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, Kodeş’te bulunan Altın Mizbeah’ınüzerinde gerçekleştirilir. [Korban işlemlerinin yapıldığı büyük Mizbeah’tan farklı olan] Altın Mizbeah Bet-Amikdaş’ın merkez binasının içinde yer alırdı ve üstünde her gün tütsü işlemi yapılırdı (BAD, BA, EK; RLSN: 28).

44.Bet-Amikdaş’ın masrafları için her yıl yarım şekel gümüş bağışında bulunmak: Şemot 30:13. Elde edilen para hem Bet-Amikdaş’ın genel giderleri hem de toplumsal korbanların alımında kullanılırdı. Günümüzde bu mitsva anısına her yıl Adar ayının ilk yarısı içinde [Roş Hodeş Adar’dan Purim gecesi Megila okunana kadar olan süre içinde] yarımşar şekel gümüş karşılığında bağışta bulunmak gelenek haline gelmiştir. Şekel, farklı görüşlere göre 7,17-22,8gr arasında bir ağırlık birimidir (BAD, HY, E; RLSN: 171).

45.Bet-Amikdaş’taki kutsal ibadet görevlerinden önce Koenler’in el ve ayaklarını yıkamaları: Şemot 30:20 (BAD, BA, EK; RLSN: 24).

46.Koen Gadollar ve kralların, göreve atanmalarının işareti olarak meshedilmeleri: Şemot 30:25. Mesh amacıyla kullanılan yağ Moşe Rabenu tarafından hazırlanmış ve I. Bet-Amikdaş döneminde kullanılmıştır. Bu dönemin sonlarına doğru Kral Yoşiyau tarafından, aralarında Aron Aberit’in de bulunduğu bazı kutsal eşyalarla birlikte bilinmeyen bir yere gizlenmiştir. Bu nedenle II. Bet-Amikdaş döneminde Koen Gadol ataması sadece özel giysilerin giyilmesiyle yapılırdı. (BAD, TT; RLSN: 35).

47.Şemita yılında toprağı kendi haline bırakmak: Şemot 34:21. Bu yıl boyunca hiçbir tarım işi yapılamaz (bkz. pozitif 34) (YÜD, EY, K, E; RLSN: 135).

48.Ola-korbanı: Vayikra 1:3. Tam anlamıyla “yükselen-korban”. Bu korban Mizbeah’ta tümüyle yakıldığı ve dumanla bir anlamda yukarı yükseldiği için böyle adlandırılır. Emir, Koenler’in korbanın gereklerini yerine getirmeleri üzerinedir (BAD, BA, EK; RLSN: 63).

49.Minha-korbanı: Vayikra 2:1. Tam anlamıyla “hediye-korbanı”. Bu, kaliteli tahıl unu ile getirilen korbanlara verilen genel addır. Emir, Koenler’in korbanın gereklerini yerine getirmeleri üzerinedir (BAD, BA, EK; RLSN: 67).

50.Tüm korbanları sunarken tuzlamak: Vayikra 2:13 (BAD, BA, EK; RLSN: 62).

51.Sanedrin’in yanlış yönlendirmesi nedeniyle toplumun bilmeden günah işlemesi durumunda toplumsal bir Hatat-korbanı getirmek: Vayikra 4:13. Bahsedilen, kasten işlenmesi Karet cezasını gerektiren bir günahtır. Böyle bir durumda söz konusu korbanı getirme yükümlülüğü Sanedrin’e aittir. Sanedrin, II. Bet-Amikdaş’ın yıkılışına yakın bir zamana kadar her dönemde halkın yüksek dini otoritesi konumunda olan yetmiş bir Tora büyüğünün oluşturduğu konseyin ismiydi (BAD; RLSN: 68).

52.Bir bireyin, kasıtlı işlendiği takdirde Karet cezasını gerektiren bir günahı bilinçsizce işlemesi durumunda, bir Hatat-korbanı getirmesi: Vayikra 4:28. Buna “Hatat KevuaSabit Hatat-korbanı” adı verilir. Bunun nedeni, Korban Ole Veyored’den (bkz. pozitif 54) farklı olarak, kişinin maddi durumuna göre değişkenlik göstermeyen, Tora’nın belirlediği sabit bir hayvanı getirmek gerekliliğidir (BAD, K, E; RLSN: 69).

53.Bir tanığın, tanık olduğu bir davada tanıklık ifadesi vermesi: Vayikra 5:1 (HD, HY, E; RLSN: 178).

54.Korban Ole Veyored: Vayikra 5:6. Tam anlamı “Yükselen ve İnen Korban” şeklindedir. Bu, Tora’nın saydığı belirli bazı günahlar için getirilen Hatat-korbanıdır. Bu korbanın niteliği getirenin maddi durumuna göre farklılık gösterebildiği için “yükselen ve inen” olarak adlandırılır (BAD, K, E; RLSN: 72).

55.Kutsal nitelikli bir nesneyi yetkisiz olarak, kendi amacı dışında kullanma veya kutsal nitelikli bir yiyeceği yeme durumunda, bunun cezası olarak, onun parasal değerini, %25’lik bir ilaveyle ödemek: Vayikra 5:16 (BAD, K, E; RLSN: 118).

56.Aşam Taluy korbanı: Vayikra 5:18. “Askıdaki [bir durum için yapılan] Aşam-korbanı” anlamındadır. Bu korban bir kişinin, bazı ciddi günahları işleyip işlemediği konusunda şüphede olduğu durumlarda getirilir ve günahı “askıya” alır (BAD, K, E; RLSN: 70).

57.Aşam Vaday korbanı: Vayikra 5:20-26. “Kesin [bir durum için yapılan] Aşam-korbanı”. Bu, Tora’nın saydığı belirli bazı günahların onarımı için getirilen bir korbandır (BAD, K, E; RLSN: 71).

58.Çalıntı bir malı sahibine iade etmek: Vayikra 5:23. Bir hırsızın teşuva yapabilmesi için, çaldığı malı sahibine iade etmesi gerekir (HD, HY, E, K; RLSN: 194).

59.Her sabah Mizbeah’ın üzerindeki büyük ateşin ortasından bir miktar kül ayırmak: Vayikra 6:3. Bu işleme “Terumat AdeşenKülün Kaldırılması” adı verilir ve bir Koen tarafından yapılır (BAD, BA, EK; RLSN: 30).

60.Mizbeah’taki büyük ateşi her gün odunlarla beslemek: Vayikra 6:6. Söz konusu ateş sürekli olarak yanmalıdır. Bu nedenle yeterli miktarda odun konusunda tedarikli olmak gerekir (BAD, BA, EK; RLSN: 29).

61.Minha’nın kemitsadan arta kalan bölümünün Koenler tarafından yenmesi: Vayikra 6:9. Bir Minha-korbanı getirildiğinde, görevli Koen sağ elinin ortadaki üç parmağını dolduracak kadarlık bir kısmı ayırır. Bu işleme kemitsa, ayrılan kısma da komets adı verilir. Bu kısım Mizbeah’ta yakılır, geri kalan bölümü ise Koenler’in payıdır (BAD, BA, EK; RLSN: 88).

62.Koen Gadol’un her gün iki kez Minha-korbanı getirmesi: Vayikra 6:13. Koen Gadol bu Minha-korbanının yarısını sabah, kalanını da akşam üstü yapar. Bu korbana “Minhat Havitin Tava İşi Minha” adı verilir (BAD, BA, EK [yalnız Koen Gadol]; RLSN: 40).

63.Hatat-korbanı: Vayikra 6:18. Tam anlamıyla “hata-korbanı”. Belirli bazı günahların kazara ya da bilmeden işlenmesi sonucu getirilen korban. Emir, Koenler’in korbanın gereklerini yerine getirmeleri üzerinedir (BAD, BA, EK; RLSN: 64).

64.Aşam-korbanı: Vayikra 7:1. Tam anlamıyla “suç-korbanı”. Belirli bazı günahların işlenmesi durumunda getirilen korban. Emir, Koenler’in korbanın gereklerini yerine getirmeleri üzerinedir (BAD, BA, EK; RLSN: 65).

65.Şelamim-korbanı: Vayikra 7:11. Tam anlamıyla “barış-korbanı”. İnsanın Tanrı ile yakınlığını belirttiği için böyle adlandırılır. Ayrıca bu korbanda herkesin – korbanı getirenin, Koen’in ve Mizbeah’ın – payı olduğundan bu ismi alıyor da olabilir. Emir, Koenler’in korbanın gereklerini yerine getirmeleri üzerinedir (BAD, BA, EK; RLSN: 66).

66.“Kutsal” nitelikli yiyeceklerin tüketilmeleri gereken süre sonrasında arta kalan kısmı yakmak: Vayikra 7:17. Arta kalan bu kısma “NotarArtık” adı verilir (BAD, BA, EK; RLSN: 91).

67.Tame : Vayikra 7:19. Tora’nın Tuma (manevi saflık eksikliği) kaynağı olarak tanımladığı bir şeyden etkilenmiş kişi ya da nesnelere Tame [ya da dişil şekliyle Temea] adı verilir. Eğer tame olmuş bir korban, eti Bet-Amikdaş içinde yenmesi gereken türdeyse bunu yakmak Koenler’in görevidir. Eğer Bet-Amikdaş’ın dışında, Yeruşalayim’de yenebilen etlerse, bunu korbanın sahibi yakar (BAD; RLSN: 90).

68.Yenmek üzere kesilecek bir kara hayvanının gerekli Kaşerut işaretlerine sahip olup olmadığını kontrol etmek: Vayikra 11:2. Bu işaretler, geviş getirmek ve ikiye yarılmış tırnağa sahip olmaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 149).

69.Yenecek bir deniz canlısının gerekli Kaşerut işaretlerine sahip olup olmadığını kontrol etmek: Vayikra 11:9. Deniz canlıları içinde yalnızca hem pullu hem de yüzgeçli olan balıklar yenebilir (HD, HY, K, E; RLSN: 152).

70.Yenmek üzere öldürülecek bir çekirgenin gerekli Kaşerut işaretlerine sahip olup olmadığını kontrol etmek: Vayikra 11:21. Tora dört tür çekirgenin Kaşer olduğunu belirtmiştir. Bu çekirgelerin hangi türler olduğu hakkındaki gelenek artık kaybolduğundan, günümüzde hiçbir çekirge yenemez. Ancak bazı Yemen cemaatleri bu geleneği koruduğu için onlar yiyebilir (HD, HY, K, E; RLSN: 151).

71.Sekiz küçük canlı türünün leşlerinin birer tuma kaynağı olması: Vayikra 11:29. Bu sekiz hayvan Şerets olarak adlandırılır ve kimlikleri hakkında farklı görüşler vardır. Bkz. Vayikra 11:29-30 (HD, HY, K, E; RLSN: 97). [Not: Tuma, Bet-Amikdaş’a girmenin ve “kutsal” nitelikli yiyecekleri yemenin önünde engel teşkil eden manevi bir durumdur. Tuma kaynaklarından etkilenmiş kişilere tame [veya kadınlar için temea] adı verilir. Tuma günümüzde de vardır. Ancak Tuma konusu sadece Bet-Amikdaş’la ilgili kısıtlamalar gerektirdiği ve günümüzde Bet-Amikdaş olmadığı için pratikte uygulaması yoktur. Bu konuda iki istisna vardır (bkz. negatif 159; pozitif 74, 87 ve 88, negatif 116).]

72.Yiyeceklerin belirli şartlar altında tame olabilmeleri: Vayikra 11:34 (HD, HY, K, E; RLSN: 98).

73.Bir Nevela’nın tuma kaynağı olması: Vayikra 11:39. Şehita [=Tora’nın gerektirdiği hayvan kesimi] dışındaki bir nedenle ölmüş olan hayvanlar Nevela olarak adlandırılır (HD, HY, K, E; RLSN: 96).

74.Yeni doğum yapmış bir kadının temea olması: Vayikra 12:2, 12:5. Böyle bir kadın yoledet olarak adlandırılır. Temel olarak nida ile ilgili kurallar yoledet için de geçerlidir (bkz. pozitif 71, negatif 116). Tüm kanamaları durduktan sonra ardışık yedi temiz gün bekler ve mikveye (bkz. pozitif 81) dalar. Ancak bu konudaki detaylar önemlidir ve bilen birine danışılmalıdır (HD, HY; RLSN: 100).

75.Yeni doğum yapmış bir kadının, arınma sürecinin sonunda Bet-Amikdaş’a iki korban getirmesi: Vayikra 12:6 (BAD, K; RLSN:76).

76.Bir metsoranın tame olması ve tuma aktarması: Vayikra 13:2. Metsora, tsaraat adı verilen bir rahatsızlıktan mustarip kişidir. Tsaraat eski zamanlarda belli günahların karşılığı olarak gelen, ciltte cüzam benzeri belirtileri olmasına rağmen ondan farklı bir rahatsızlıktı. Bu rahatsızlık bedenin yanında giysi (pozitif 78) ve ev duvarlarında (pozitif 83) da görülebilirdi. Tsaraat kuşkusu durumunda kişinin bir Koen’e görünmesi ve Koen’in duruma göre tame olup olmadığına dair kararı vermesi gerekir. Dolayısıyla bu kanun sadece uzman bir Koen varsa geçerlidir. Ancak günümüzde deride çıkan bir lekenin Tsaraat olup olmadığını belirleyebilecek bilgiye sahip bir Koen olmadığı için bunun pratikte uygulaması yoktur. Aynı durum, aşağıdaki tsaraat konulu tüm mitsvalar için de geçerlidir. Yine de eğer böyle bir Koen olsaydı, arınma sürecinin parçası olan korban haricinde (bkz. pozitif 82), pratik uygulaması da olurdu (HD, HY; RLSN: 101).

77.Bir metsoranın, giysilerini yırtması, saçlarını uzatması ve etrafını tame olduğuna dair uyarması: Vayikra 13:45. Bu kanunun amacı, metsora bir tuma kaynağı olduğu için (bkz. pozitif 76), başkalarının bir metsorayla temas ederek Tame olmasını bertaraf etmektir. Giysileri yırtmak ve saçları uzatmak gerekliliği sadece metsora durumu için geçerlidir. Ancak bu mitsvanın bir türevi olarak, başka bir nedenle tame olan herhangi bir kişi de, başkalarını, bu durum hakkında uyarmalıdır [kadınların özel durumu bunun dışındadır]. Yine de, tüm bunlar yalnızca Tuma’nın anlamlı olduğu Bet-Amikdaş dönemi için geçerlidir (HD, HY, K, E; RLSN: 112).

78.Giysilerde görülen tsaraat: Vayikra 13:47. Giysinin bir erkek ya da kadına ait olması fark yaratmaz (HD, HY, K, E; RLSN: 102).

79.Tsaraattan arınma prosedürünün Tora’da açıklanan detaylara göre gerçekleştirilmesi: Vayikra 14:2 (HD, HY; RLSN: 110).

80.Arınma sürecinin yedinci gününde bir metsoranın bedeninin tamamen tıraş edilmesi: Vayikra 14:9 (HD, HY; RLSN: 111).

81.Her türlü arınma sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak mikveye dalmak: Vayikra 14:9. Mikve, doğal suyun toplandığı, belirli bazı kurallara göre yapılan bir tür havuzdur. Deniz ırmak gibi doğal su kaynakları da mikve görevi görür. Bunlara veya mikveye dalma işlemi, su ile beden arasında hiçbir engel olmayacak şekilde yapılmalıdır (HD, HY, K, E; RLSN: 109).

82.Bir metsoranın, arınma aşamasının bir parçası olarak bazı korbanlargetirmesi: Vayikra 14:10 (BAD, K, E; RLSN: 77).

83.Evlerde görülen tsaraata dair kurallar: Vayikra 14:35. Evin bir kadına ya da erkeğe ait olması mitsvada fark yaratmaz (HD, HY, K, E; RLSN: 103).

84.Bir zavın tame olması ve tuma kaynağı olması: Vayikra 15:3. Zav, geçici ama anormal bir bedensel akıntısı olan erkeğe verilen addır. Bir zav günümüzde de tame olmasına karşın, tuma konulu çoğu emir gibi bunun da günümüzde pratik uygulaması yoktur. Kaldı ki tam olarak neyin zav olduğu konusundaki bilgi de günümüzde kesin değildir (HD, HY; RLSN: 104).

85.Bir zavın, arınma sürecinin sonunda korban getirmesi: Vayikra 15:14 (BAD, E; RLSN: 74).

86.Sperma salgılayan bir kişinin hem tame hem de tuma kaynağı olması: Vayikra 15:16 (HD, HY; RLSN: 105). Tuma konularının çoğunda olduğu gibi, Bet-Amikdaş tekrar inşa edilene kadar bunun da günümüzde uygulamasal gerektirmeleri yoktur. Yine de fiziksel temizlik ve [berahasız olarak] Netilat Yadayim [ellerin bir kaptan su dökülerek yıkanması] yapılmalıdır.

87.Nida halindeki bir kadının hem temea hem de bir tuma kaynağı olması: Vayikra 15:19. Âdet gören bir kadına nida adı verilir. Çoğu tuma türünde tek yasak Bet-Amikdaş’a girmek ve “kutsal” nitelikli yiyecekleri yemek yönünde olduğu için günümüzde uygulama olmamasına karşın, nida konusunda ek bir yasaklama vardır ve bu, günümüz için de geçerlidir. Şöyle ki; [günümüzdeki uygulamaya göre:] kadın, kanaması başladıktan itibaren en az beş gün [ve kanama durmadıysa, durana kadar] bekledikten sonra, en ufak bir kan lekesinin bile olmadığı ardışık yedi temiz gün bekler ve gün battıktan sonra bir mikveye dalar. Bu süreç tamamlanmadığı sürece, aradan yıllar geçse bile kadının nida konumu devam eder. Bu süreci tamamlamadığı sürece kadının, kocası ile her türlü fiziksel ilişkisi yasaktır (bkz. negatif 116). Nida konusu “Taarat AmişpahaAile Saflığı” adı verilen kurallar bütününün merkezini oluşturur ve her Yahudi ailesinin bu kurallara uygun yaşaması hayati önem taşır. Bu nedenle uzman birinin rehberliğine danışmak çok önemlidir (HD, HY; RLSN: 99).

88.Zava konumundaki bir kadının hem temea hem de bir tuma kaynağı olması: Vayikra 15:25. Rahim kaynaklı anormal bir kanaması olan kadına zava adı verilir. Günümüzde rahim kaynaklı her kanamada nida kuralı uygulanır (bkz. pozitif 87 ve negatif 116) (HD, HY; RLSN: 106).

89.Bir zavanın arınma sürecinin sonunda korban getirmesi: Vayikra 15:29 (BAD, K; RLSN: 75).

90.Özel Yom Kipur ibadeti: Vayikra 16:3. Yom Kipur, “kefaret günü” anlamına gelir. Teşuva yapıldığı takdirde bu günde birçok günah affedilir. 10 Tişri tarihine rastlayan bu günde Bet-Amikdaş’ta tümüyle Koen Gadol tarafından yapılan özel bir ibadet gerçekleştirilirdi. Günümüzde Bet-Amikdaş olmadığı için, bu ibadetin yerini gün boyu edilen dualar almıştır (BAD, BA, EK; RLSN: 49).

91.Kuş ya da yabani bir hayvan Şehita ile öldürüldükten sonra, kanının örtülmesi: Vayikra 17:13 (HD, HY, K, E; RLSN: 147).

92.Anne ve babadan çekinmek: Vayikra 19:3 (HD, HY, K, E; RLSN: 211).

93.Pea mitsva: Vayikra: 19:9. Pea sözcüğü “köşe” veya “uç” anlamına gelir. Bu mitsva, tarlada ya da bağda bir köşeyi hasat etmeden bırakıp bunu fakirlere terk etmeyi gerektirir. Bu mitsva Tora’ya göre sadece Erets-Yisrael’de geçerlidir. Hahamlarımız bunu Diaspora’ya da genişletmişlerdir. Ancak günümüzde bu mitsva için gereken bazı şartlar olmadığından, pratikte uygulanmamaktadır. Aynı durum sıradaki, fakirlere yardım temasını içeren mitsvalar için de geçerlidir (HD, EY, K, E; RLSN: 120).

94.Leket mitsva: Vayikra 19:9. Leket sözcüğü “tek tek toplama” anlamına gelir. Bu mitsva, hasat götürülürken tek tek düşen ürün saplarını geri dönüp toplamayıp fakirlere terk etmeyi gerektirir (HD, EY, K, E; RLSN: 121).

95.Bağdaki az gelişmiş üzüm salkımlarını fakir veya Gerler’e bırakmak: Vayikra 19:10. (HD, EY, K, E: RLSN: 123).

96.Peret mitsva: Vayikra 19:10. Peret sözcüğü bağ bozumu sırasında düşen üzüm tanelerini belirtir. Bu mitsva, söz konusu taneleri fakir ve Gerler’e bırakmak üzerinedir (HD, EY, K, E; RLSN: 124).

97.Bir yargıcın, davayı adil bir şekilde yürütmesi: Vayikra 19:15. Mahkemede yargıç tam bir eşitlik ve adaletle davranmakla yükümlüdür(HD, HY, E; RLSN: 177).

98.Yanlış tutum içinde olan kişiyi ikaz etmek: Vayikra 19:17 (HD, HY, K, E; RLSN: 205).

99.Akranını kendi gibi sevmek: Vayikra 19:18. Bu mitsvaya “Aavat YisraelYisrael Sevgisi” adı verilir (HD, HY, K, E; RLSN: 206).

100.Neta Revai mitsva: Vayikra 19:24. Bir ağacın dikiminin dördüncü yılına ait meyvelere Neta Revai adı verilir. Bu meyveler kutsal niteliklidir ve bir kişi bunları Yeruşalayim’e getirip orada yemelidir. Eğer yol uzaksa veya meyveler dayanmayacaksa, satılabilir ve parası Yeruşalayim’e getirilerek burada yiyecek içecek satın alınır ve yenir. Bir kişi bu meyveleri başkasına satmak yerine kendisi paraya çevirmek isterse, üzerine %25 eklemelidir (BAD, EY, K, E; RLSN: 119).

101.Kutsal Mekân’a hürmet etmek: Vayikra 19:30. Bet-Amikdaş’ın yıkık olduğu dönemlerde bile, Bet-Amikdaş’a ait bölgeye ait kurallara aynen uymak gerekir (HD, E, K; RLSN: 21).

102.Tora bilgelerini onurlandırmak: Vayikra 19:32 (HD, HY, K, E; RLSN: 209).

103.Terazi, ağırlıklar ve ölçülerde dürüst ve hilesiz davranmak: Vayikra 19:36 (HD, HY, K, E; RLSN: 208).

104.Bet-Din’in, hak eden kişiyi Serefa yöntemi ile idam etmesi: Vayikra 20:14. Serefa sözcüğü “yakmak” anlamına gelir. Ancak idamın uygulandığı dönemlerde bu, doğrudan ateşle yakma şeklinde yapılmaz, farklı bir yöntem kullanılırdı (YÜD; RLSN: 228).

105.Bir Koen’in, altı yakını için kendisini tame yapması: Vayikra 21:3. Erkek bir Koen normal şartlarda ölü nedeniyle tame olmaktan kaçınmalıdır. Ama kadın bir Koen için böyle bir gereklilik yoktur. Dolayısıyla, bir yakını öldüğünde kendisini tame yapması üzerine özel bir emir yoktur. Çünkü tame olmaktan kaçınması zaten normalde de gerekmez. Bahsedilen altı yakın, anne, baba, oğul, kız, erkek kardeş ve kız kardeştir. Bunun yanında bir Koen’in karısı da en yakını sayılır, ama onun için tame olmasının Tora’dan kaynaklanan bir yükümlülük mü yoksa izin mi olduğu konusunda görüş ayrılığı vardır [Not: Bu emre, herhangi bir Yahudi’nin, yedi yakınından biri öldüğünde onun için yas tutması da dâhildir ve bu türev söz konusu olduğunda emir her yerde her zaman ister Koen olsun ister olmasın, hem erkekler hem de kadınlar için geçerlidir] (HD, HY, EK; RLSN: 37).

106.Koenler’in kutsal kılınması ve kutsiyet konularında onlara öncelik vermek: Vayikra 21:8 (HD, HY, K, E; RLSN: 32).

107.Bir Koen Gadol’un, bakire bir genç kızla evlenmesi: Vayikra 21:13 (BAD, EK [bu sadece Koen Gadol için bir yükümlülüktür]).

108.Bir korbanın eksiksiz ve kusursuz olması: Vayikra 22:21. İşlemleri Koenler gerçekleştirecekleri için kontrol yükümlülüğü onlara aittir (BAD, BA, EK; RLSN: 61).

109.Bir hayvanın korban olarak kesilebilmesi için en az sekiz günlük olması: Vayikra 22:27 (BAD, EK / Rambam’a göre: BAD, K, E; RLSN: 60).

110.Tanrı’nın İsmi’ni kutsal kılmak: Vayikra 22:32. Bu emir Kiduş Aşem olarak adlandırılır ve en üst düzeydeki emirlerden biridir. Kişinin bazı durumlarda canını feda etmesini gerektirir (HD, HY, K, E; RLSN: 9).

111.Pesah’ın ilk günü bayram yapmak: Vayikra 23:7. Bayram yapmaktan kasıt, işten el çekmektir. Böyle günlere Yom Tov denir. Şabat’ta yapılması yasak olan işler içinde yemek hazırlamaya yönelik olmayanlar, Yom Tov’da da yasaktır. Şabat’a rastlamadığı sürece, yemek hazırlamaya yönelik işler Yom Tov’da yapılabilir. Her ne kadar “ilk gün” deniyorsa da, bu yalnızca Erets-Yisrael içindir. Diaspora’da ise Yom Kipur hariç tüm bayramlar iki Yom Tov şeklinde kutlanır. İşten el çekme ve uygulama konusunda bu yazılanlar, Yom Kipur haricinde, aşağıdaki diğer bayramlar için de geçerlidir (HD, HY, K, E; RLSN: 159).

112.Pesah’ta her gün Musaf korbanları getirmek: Vayikra 23:8. Özel günlerde, her gün yapılan Tamid-korbanına (bkz. pozitif 164) ek olarak yapılan ek korbanlara Musaf-korbanları adı verilir. Günümüzde, Musaf-korbanı getirilmesi gereken günlerde, bu korbana denk olarak “Musaf” adı verilen ek bir dua yapılır (BAD, BA, EK; RLSN: 43).

113.Pesah’ın yedinci günü bayram yapmak: Vayikra 23:8 (bkz. pozitif 111). Diaspora’da hem yedinci hem de sekizinci gün Yom Tov’dur (HD, HY, K, E; RLSN: 160).

114.Omer adlı Minha-korbanını getirmek: Vayikra 23:10. Bu korban Pesah’ın ikinci gününde, yılın ilk arpa ürünüyle getirilir. Bet-Amikdaş’taki işlemleri erkek Koenler gerçekleştirmesine karşın, bu mitsvanın yerine getirilmesinde halk da pay sahibidir. Bu yüzden yükümlülük genel olarak tüm erkeklere aittir (BAD, BA, E/EK; RLSN: 44).

115.Omer sayımı: Vayikra 23:15. Pesah’ın ikinci günü Omer-korbanının (bkz. pozitif 114) getirilmesiyle başlanan sayım kırk dokuz gün sürer; ellinci gün Şavuot bayramıdır (bkz. pozitif 116). Bu sayımda hem günler hem de haftalar sayılır. Birçok otorite günümüzde Omer sayımı mitsvasının Hahamlar’ın bir emri olarak devam ettiği görüşündedir (HD, HY, E; RLSN: 161).

116.Şavuot’ta İki Ekmek getirmek: Vayikra 23:16 (bkz. pozitif 117). Bahsedilen ekmekler Şete Alehem (İki Ekmek) olarak adlandırılır. Bu mitsva doğrultusunda, yılın ilk buğday ürünüyle yapılan iki ekmek Bet-Amikdaş’a getirilir. Bu da bir Minha-korbanıdır. Uygulama sorumluluğu açısından Omer-korbanıyla aynıdır (BAD, BA, E/EK; RLSN: 46).

117.Şavuot’ta bayram yapmak: Vayikra 23:21 (bkz. pozitif 111). Şavuot, “haftalar” anlamındadır. Pesah’ın ikinci gününün tam yedi hafta sonrasına rastladığı için böyle adlandırılır. Bayram 6 [Erets-Yisrael dışında 6 ve 7] Sivan tarihinde kutlanır (HD, HY, K, E; RLSN: 162).

118.Roş Aşana’da “tatil” yapmak: Vayikra 23:24. Roş Aşana “yıl başı” anlamına gelir. “Tatil” ile kastedilen, yine bayramdır (bkz. pozitif 113). Ancak diğer bayramlardan farklı olarak Roş Aşana sadece Diaspora’da değil, Erets-Yisrael’de de 1 ve 2 Tişri tarihlerinde iki gün olarak kutlanır (HD, HY, K, E; RLSN: 163).

119.Roş Aşana’da Musaf-korbanlarını getirmek: Vayikra 23:25 (BAD, BA, EK; RLSN: 47).

120.Yom Kipur’da oruç tutmak: Vayikra 23:27 (HD, HY, K, E; RLSN: 164).

121.Yom Kipur’da Musaf-korbanlarını getirmek: Vayikra 23:27 (BAD, BA, EK; RLSN: 48).

122.Yom Kipur’da işten el çekmek: Vayikra 23:32. Bayramlardan farklı olarak (bkz. pozitif 111), Yom Kipur’da, Şabat günü yasak olan tüm işler aynı şekilde yasaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 165).

123.Sukot’un ilk günü bayram yapmak: Vayikra 23:35 (bkz. pozitif 111). Sukot sözcüğü “çardaklar” anlamındadır. Mısır’dan çıktıktan sonra Bene-Yisrael’in çölde çardaklarda [bir görüşe göre de çardak gibi onları her yandan saran bulutların korumasında] yaşamalarının anısına kutlanır. 15 Tişri tarihinde başlar ve yedi gün sürer. İlk gün [Diaspora’da ilk iki gün] Yom Tov’dur (HD, HY, K, E; RLSN: 166).

124.Sukot’un yedi günü boyunca Musaf-korbanları getirmek: Vayikra 23:36 (BAD, BA, EK; RLSN: 50).

125.Şemini Hag Aatseret’te bayram yapmak: Vayikra 23:36. Şemini Hag Aatseret “sekizinci [gündeki] durdurma/toplanma bayramı” anlamına gelir. Sukot’un yedi gününün ardından gelen sekizinci günde, yani 23 Tişri’de [Diaspora’da 23 ve 24 Tişri’de] Yom Tov olarak kutlanır. Sukot’u bitirdiği ve uzun bir bayram döneminin sonunda halkın bir kez daha toplandığı bir gün olduğu için böyle adlandırılır. Erets-Yisrael’de kutlanan tek gün, aynı zamanda Tora’nın yıllık okunma döngüsünün tamamlanması vesilesiyle Simhat Tora, yani “Tora Neşesi” adını da alır. Diaspora’da ise Simhat Tora, bayramın ikinci gününde yapılır (HD, HY, K, E; RLSN: 167).

126.Şemini Hag Aatseret’te Musaf-korbanları getirmek: Vayikra 23:36 (BAD, BA, EK; RLSN: 51).

127.Lulav mitsva: Vayikra 23:40. Lulav, hurma ağacı dalıdır. Bu mitsva bu dala eşlik eden üç bitkiyle bir arada gerçekleştirilir: Etrog (ağaç kavunu), Adas (mersin ağacı dalı) ve Arava (söğüt dalı). Sukot bayramı boyunca her gün yerine getirilir (HD, HY, E; RLSN: 169).

128.Suka’da oturma mitsva: Vayikra 23:42. Suka, belirli kurallara göre yapılan çardak anlamına gelir. Sukot bayramı (bkz. pozitif 123), ismini bundan almıştır ve bu bayram boyunca ev yaşamı büyük ölçüde Suka’ya aktarılır (HD, HY, E; RLSN: 168).

129.Yedi Şemita yılı saymak: Vayikra: 25:8. (bkz. pozitif 34). Yedişer yıldan oluşan yedi Şemita yılı sayılmalıdır ve bunu takip edecek ellinci yıl, Yovel olarak kutlanacaktır (bkz. pozitif 130). Bu mitsva, halkın yöneticisi konumundaki Bet-Din’in sorumluluğundadır (YÜD, EY; RLSN: 140).

130.Yovel yılında Şofar çalmak: Vayikra 25:9. Şofar, genelde koç boynuzundan yapılan, ama inek hariç başka hayvanların boynuzundan da yapılabilen üflemeli bir alettir. Yedi Şemita yılını takip eden ellinci yıl olan Yovel de “koç boynuzu” anlamına gelir. Bu yıla bu ismin verilmesinin nedeni, yılın kutsiyetinin, yılın başındaki Yom Kipur’da Şofar çalınarak ilan edilmesidir. Ancak sözcüğün başka bir anlamı da “yönlendirmek” şeklindedir; çünkü bu yılda köleler serbest kalarak kendi evlerine yönelirler ve ayrıca geçen elli yıl boyunca el değiştirmiş topraklar da sahiplerine geri döner. Tarımsal bakımdan Şemita kuralları bu yılda da geçerlidir (YÜD, EY; RLSN: 137).

131.Yovel yılının kutsal ilan edilmesi: Vayikra 25:10. Kutsiyet ilanı, merkezî Sanedrin (bkz. pozitif 51) tarafından yapılır ve bunu duyurmak için her yerde Şofarlar çalınır (YÜD, EY; RLSN: 136).

132.Alıcı-satıcı arasındaki davaları görmek: Vayikra 25:14. Bu mitsva aynı zamanda alım-satım kanunlarını da içerir (HD, HY; RLSN: 245).

133.Satın alınmış arazileri, Yovel yılında orijinal sahiplerine geri vermek: Vayikra 25:24. Erets-Yisrael kabileler ve her kabile içinde aileler arasında paylaştırılmış ve bu paylar söz konusu ailelerin ebedi mirası olmuştur. Parasal sıkıntı nedeniyle bu topraklar satılmak zorunda kalınmışsa bile bu satış Yovel yılına kadar araziden alınacak ürün miktarı üzerinden yapılır. Toprağın sahibi, ilk iki yıl haricinde istediği bir anda, kalan zaman için parayı ödeme suretiyle toprağını geri alma hakkına sahiptir. Ve bu olmazsa bile, Yovel yılı geldiğinde toprağın orijinal sahibi [ya da onun bir mirasçısı] toprağı bedelsiz olarak geri alır (YÜD, EY, K, E; RLSN: 138).

134.Surlu şehirdeki bir evin, satılışının ilk yılı içinde kurtarılabilmesi: Vayikra 25:29. Burada da Erets-Yisrael’deki atasal mirasa dâhil olan bir evden bahsedilmektedir. Surlu şehirden kasıt, Yeoşua zamanında, yani Erets-Yisrael’e girildiği nesilde surlarla çevrili olan şehirlerdir. Arazilerden farklı olarak, satılmış bir ev ancak ilk yıl içinde parası ödenme suretiyle geri alınabilir; bu yapılmazsa ev üzerindeki atasal haklar alıcının iyeliğine geçer (YÜD, EY, K, E; RLSN: 139).

135.Yahudi olmayan kölelerle ilgili kurallar: Vayikra 25:46 (HD, HY, K, E; RLSN: 235).

136.Bir insanın Tora’da belirtilen değerini Bet-Amikdaş’a bağışlamayı üstlenen kişinin bunu yapması: Vayikra 27:2. Tora, insanlar için cinsiyet ve yaş sınıflamasına göre sabit bir değer belirlemiştir. Buna göre bir kişi, “kendi değerim [ya da filancanın değeri] kadarını Bet-Amikdaş’a bağışlamayı üstleniyorum” derse, Tora’nın verdiği tarifeye göre vermesi gereken miktarı Bet-Amikdaş’a bağışlamakla yükümlü hale gelir. Günümüzde bu tip bir vaatte bulunulduğu takdirde, bunun verilebileceği bir Bet-Amikdaş mevcut olmamasına karşın, verilmesi gereken para yine de kutsal nitelik kazanır. Kutsal nitelikli bir şey Bet-Amikdaş dışında kullanılamayacağı için, bu para ayrılmalı ve kullanılmaz hale getirilmelidir (HD, HY, K, E; RLSN: 114).

137.Kutsiyete adanmış bir hayvanın yerine konmak istenen başka bir hayvanın da, ilkiyle aynı kutsiyet statüsünü alması: Vayikra 27:10 (HD, HY, K, E; RLSN: 87).

138.Bir hayvanın değerini Bet-Amikdaş’a bağışlamayı üstlenen kişinin, Koen’in biçtiği değeri ödemesi: Vayikra 27:11 (BAD, K, E; RLSN: 115).

139.Evinin değerini Bet-Amikdaş’a bağışlamayı üstlenen kişinin, Koen’in biçtiği değeri, üzerine beşinci bir pay ekleyerek ödemesi: Vayikra 27:14-15. Bu [ve sıradaki] mitsva, Yovel mitsvasının (bkz. pozitif 129 ve 130) geçerli olduğu dönemlerde geçerlidir (YÜD, K, E; RLSN: 116).

140.Atasal arazisinin değerini Bet-Amikdaş’a bağışlamayı üstlenen kişinin, Tora’nın belirlediği sabit değeri ödemesi: Vayikra 27:16 (YÜD, K, E; RLSN: 117).

141.Herem ilan edilen bir malın, Koenler’e ait olması: Vayikra 27:28 / 27:21. Herem, “özel olarak ayrılmış; adanmış, vakfedilmiş” anlamındadır. Bir kişi herhangi bir malını Herem ilan ettiği anda, bunu bir Koen’e vermekle yükümlü hale gelir; bu malı başka bir amaçla kullanamaz (BAD, K, E; RLSN: 145).

142.Kaşer hayvanlardan her yıl maaser ayrılması: Vayikra 27:32. Buna Ma’sar Beema (hayvanlardan ayrılan onda bir) adı verilir. Ayrılan hayvanlar Bet-Amikdaş’ta korban işlemleri gerçekleştirildikten sonra Yeruşalayim sınırları içinde yenir. Tora’ya göre bu mitsva her dönem ve her yerde geçerlidir. Ancak Hahamlarımız, çıkabilecek bazı sorunlar nedeniyle bu emri sadece Bet-Amikdaş dönemine sınırlamışlardır (HD, HY, K, E; RLSN: 78).

143.Tame kişilerin Şehina Kampı’nın dışına çıkarılması: Bamidbar 5:2. Şehina Kampı’ndan kasıt, Bet-Amikdaş bölgesidir. Bet-Amikdaş’ın yıkık olduğu dönemlerde bile, tame kişilerin ona ait bölgeye girmesi yasaktır ve günümüzde herkes tamedir (HD, K, E; RLSN: 31).

144.İşlenen bir günahtan dolayı teşuva yaparken, bu günahın itiraf edilmesi: Bamidbar 5:7. Sözel itiraf, teşuva sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Teşuva, insanın, yaptığı hataların farkına varıp pişman olması, yaptıklarını Tanrı’nın huzurunda sözel olarak itiraf etmesi ve gelecekte tekrarlamama konusunda kesin bir karar almasıyla yapılır (HD, HY, K, E; RLSN: 73).

145.Sadakati konusunda kocasının şüphesini uyandıran bir kadının özel bir prosedürden geçirilmek üzere Bet-Amikdaş’a getirilmesi: Bamidbar 5:15. Söz konusu kadın Sota terimiyle adlandırılır. Bu kanun çok belirli kanuni şartlar çerçevesinde geçerlidir. Söz konusu kadın Koen tarafından özel bir prosedürden geçirilir ve bunun sonucunda ya suçsuzluğu ortaya çıkar ya da suçluysa ölürdü. Bu, bir olayın çözülmesi için doğaüstü yöntemlerin kullanıldığı tek uygulamadır (BAD, BA, E; RLSN: 223).

146.Bir nazirin saçlarını uzatması: Bamidbar 6:5. Nazir, kendisini Tanrı’ya adamaya karar veren ve belirli bir süre boyunca bazı dünyevi zevklerden kendisini men eden kişiye verilen isimdir. Nazirlik süresinin sonunda yapılması gereken belli başlı korbanlar vardır ve günümüzde bu korbanların getirilebilmesi mümkün olmadığından, Nazirlik vaadinde bulunan bir kişi, ömür boyu [ya da Bet-Amikdaş tekrar inşa edilene kadar] Nazir olarak kalmakla yükümlüdür. Nazirlik özellikle Erets-Yisrael’de geçerlidir. Ancak bir kişi Nazir olmaya karar verdiyse, nerede olursa olsun bununla ilgili kurallara uymalıdır. Nazirlik kuralları açısından erkekler ve kadınlar arasında fark yoktur ve bu vaatte bulunan bir erkek veya kadın söz konusu kısıtlamalara uymalıdır (HD, HY, K, E; RLSN: 92).

147.Bir nazirin, gerekli korbanları getirmesi ve başını tıraş etmesi: Bamidbar 6:9-20 (BAD, BA, K, E; RLSN: 93).

148.Koenler’in halkı her gün mübarek kılmaları: Bamidbar 6:23. Verilen bu berahaya Birkat Koanim adı verilir (HD, HY, EK; RLSN: 26).

149.Aron Aberit’in yolculuk sırasında Koenler tarafından omuzlar üstünde taşınması: Bamidbar 7:9. Aron Aberit, “Ahit Sandığı” anlamına gelir ve On Emir levhalarını içeren ve Bet-Amikdaş’ın en kutsal bölümünde yer alan sandıktır (YÜD, EL; RLSN: 34).

150.14 İyar’da Pesah Şeni [ikinci Pesah-korbanı] yapmak: Bamidbar 9:11. 14 Nisan’daki asıl kesime, tame olduğu ya da uzak yolda bulunduğu için katılamayan kişiler için verilen ikinci bir fırsat olarak 14 İyar’da Pesah Şeni yapılır. Pesah-korbanını asıl tarihinde gerçekleştiremeyen bir erkek için bu bir yükümlülüktür. Aynı durumdaki bir kadın için ise bu yükümlülük değil, haktır. İsterse yapar, istemezse yapmaz (BAD, BA, E; RLSN: 57).

151.İkinci Pesah-korbanını matsa ve maror eşliğinde yemek: Bamidbar 9:11. Maror, genel olarak acı otlara verilen isimdir, ama özelde marulu kasteder (BAD, E; RLSN: 58).

152.Savaş gibi dertler durumunda, ayrıca Bet-Amikdaş’ta çeşitli vesilelerle borazan çalmak: Bamidbar 10:8 (BAD, EK; RLSN: 59).

153.Hallâ mitsva: Bamidbar 15:20. Hallâ, “ekmek somunu” anlamına gelir. Ancak farklı bir anlamı da vardır. Bu mitsva, açılan her hamurdan bir kısmı Koenler’e ayırmayı emreder. Günümüzde bu mitsva, açılan büyük miktardaki hamurlardan küçük bir parçanın ayrılarak yakılmasıyla gerçekleştirilir (YÜD, EY, K, E; RLSN: 133).

154.Tsitsit mitsva: Bamidbar 15:38. Dört köşeli giysilerin köşelerine bağlanması gereken düğümlü püsküllere tsitsit adı verilir (HD, HY, E; RLSN: 14).

155.Koen ve Leviler’in Bet-Amikdaş’ta nöbet tutmaları: Bamidbar 18:3 (BAD, BA, EK, EL; RLSN: 22).

156.İnsanların behorlarını beş şekellik ‘fidye’ karşılığında kurtarmak: Bamidbar 18:15. Bu mitsvaya Pidyon Aben adı verilir. İşlem, normal doğumla doğmuş ve 30 gününü doldurmuş bir behor için, bir Koen’e beş şekel karşılığında gümüş verilmesiyle gerçekleştirilir. Anne ya da baba tarafından Koen ya da Levi olan bir behor için bu gereklilik yoktur. Bu görev babaya düşer. Eğer o ihmal ederse ve başka biri de gönüllü olarak yapmazsa, behor büyüdüğü zaman kendisini kurtarmalıdır (HD, HY, E; RLSN: 80).

157.Leviler’in Bet-Amikdaş’ta belirli görevleri yapmaları: Bamidbar 18:23 (BAD, BA, EL; RLSN: 23).

158.Leviler’e Maaser Rişon vermek: Bamidbar 18:24. Maaser Rişon, “ilk onda bir” anlamına gelir. Bu, tarım ürünlerinden Koenler için Teruma ayrıldıktan sonra (bkz. pozitif 208) geriye kalandan, Leviler’e verilmek üzere ayrılan %10’u belirtir (YÜD, EY, K, E; RLSN: 127).

159.Leviler’in, aldıkları maaser rişondan onda bir ayırıp Koenler’e vermeleri: Bamidbar 18:26. Leviler, Maaser Rişon paylarını aldıktan sonra, bundan %10 ayırarak, Koenler’e vermelidirler. Buna Maaser Min Amaaser veya Terumat Maaser adı verilir (YÜD, EY, EL; RLSN: 129).

160.Para Aduma kanunu: Bamidbar 19:2. Para Aduma, “Kızıl İnek” anlamına gelir. Bu, bir ölü nedeniyle tame olan bir kişinin arınma sürecinde kullanılan ve külleri doğal suyla karıştırılıp bu kişinin üzerine serpilen tamamen kızıl renkli inektir (BAD, EY, TT; RLSN: 113).

161.Bir insan ölüsünden kaynaklanan tuma: Bamidbar 19:14 (HD, HY; RLSN: 107).

162.Serpme suyunun, yalnızca ölüden kaynaklanan ağır tumayı giderirken, ona gereksiz yere dokunan ya da taşıyan saf kişiyi tame yapması: Bamidbar 19:19-21. Serpme suyuyla kastedilen, kızıl ineğe ait küllerin karıştırıldığı doğal kaynak suyudur. Ölü nedeniyle tame olan birinin arınma sürecinde bu su onun üzerine serpildiği için böyle anılır (BAD, BA, K, E; RLSN: 108).

163.Veraset kanunu: Bamidbar 27:8-11 (HD, HY, K, E; RLSN: 248).

164.Tamid-korbanı: Bamidbar 28:3. Bu, “daimi korban” olarak adlandırılır. Bunun nedeni her gün kesintisiz olarak sabah ve akşam vaktinde birer erkek kuzunun Ola-korbanı şeklinde getirilmesidir. Bu, tüm toplumu ilgilendiren bir kuraldır; ama aktif olarak Koenler tarafından gerçekleştirilir (BAD, BA, TT/EK; RLSN: 39).

165.Şabat için Musaf-korbanları: Bamidbar 28:9 (bkz. pozitif 112) (BAD, BA, EK; RLSN: 41).

166.Roş-Hodeş için Musaf-korbanları: Bamidbar 28:11. Roş-Hodeş “ay başı” anlamına gelir ve ayın ilk gününü belirtir (BAD, BA, EK; RLSN: 42).

167.Şavuot için Musaf-korbanları: Bamidbar 28:27 (BAD, BA, EK; RLSN: 45).

168.Roş Aşana’da Şofar sesini dinlemek: Bamidbar 29:1 (bkz. pozitif 130). Kadınlar bu mitsvadan sorumlu değildir; ama gelip dinlemeyi gelenek haline getirmiştir. Yine de beraha söylemezler (HD, HY, E; RLSN: 170).

169.Nederlerin feshedilmesine dair kanunlar: Bamidbar 30:3. Sözel vaatlere neder adı verilir. Bir kişi böyle bir vaatte bulunmuşsa ama onu yerine getiremeyecekse, belli koşullar altında onu bir kurul önünde feshettirebilir (HD, HY, E; RLSN: 95).

170.Bene-Yisrael’in Leviler’e şehirler vermeleri bu şehirlerin kasıtsız katiller için sığınma sağlaması: Bamidbar 35:2. Bu mitsva, özellikle toplum liderlerinin sorumluluğundadır (YÜD, EY, TT; RLSN: 183).

171.Kasıtsız olarak adam öldürmüş bir kişinin bir sığınma şehrinde sürgün hayatı sürmesi: Bamidbar 35:25 (bkz. pozitif 212). Bu, Sanedrin (bkz. pozitif 51) zamanında uygulanan bir kuraldı (YÜD; RLSN: 225).

172.Aşem’in, hiçbir ortağı olmayan ‘Bir’ ve Tek Tanrı olduğuna inanmak: Devarim 6:4 (HD, HY, K, E; RLSN: 2).

173.Tanrı’yı sevmek: Devarim 6:5. Bu mitsvaya “Aavat AşemTanrı Sevgisi” adı verilir (HD, HY, K, E; RLSN: 3).

174.Tora’yı öğrenmek ve öğretmek: Devarim 6:7. Her Yahudi erkeği, her gün Tora öğrenmek için sabit vakitler ayırmakla yükümlüdür. Bu emir hakkındaki doğrudan yükümlülük erkeklere aittir. Ancak kadınlar da, en azından kendi yükümlü oldukları mitsvaları nasıl yerine getirecekleri konusunda bu emre dolaylı olarak dâhildir (HD, HY, E; RLSN: 11).

175.Her gün sabah ve akşam Şema söylemek: Devarim 6:7. Şema, Tanrı’nın Bir ve Tek olduğuna dair bir tanıklık ifadesi ve Yahudilik’in en temel mottosudur (HD, HY, E; RLSN: 10).

176.Kola tefilin takmak: Devarim 6:8. Tefilin, içinde Tora’nın bu mitsvayı içeren dört bölümü yazılı olan deri parşömenlerin bulunduğu, içlerinden geçen şeritler yardımıyla kola bağlanan ve başa yerleştirilen küp şeklinde siyah kutucuklardır (HD, HY, E; RLSN: 13).

177.Başa tefilin takmak: Devarim 6:8 (HD, HY, E; RLSN: 12).

178.Kapılara mezuza takmak: Devarim 6:9. Mezuza, Tora’nın bu mitsvadan bahseden kısımlarının, yazılı olduğu bir deri parşömendir. Bu parşömen, evin giriş kapısında ve [tuvalet, balkon gibi yerler haricindeki] diğer kapılarda, girişte sağ tarafta bulunan pervaza ince uzun bir muhafaza kutusu içinde sabitlenir. İbranice kapı pervazı anlamına gelen sözcük mezuza olduğu için söz konusu parşömen de bu isimle anılır (HD, HY, K, E; RLSN: 15).

179.Yedi Kenaan ulusunu imha etmek. Devarim 7:2. Bahsedilen yedi ulus Kenaani, Hiti, Emori, Yevusi, Girgaşi, Perizi ve Hivi’dir. Bunlar putperestliğin en üst düzeyde temsilcileri olduğu için yok edilmeleri emredilmişti. Her ne kadar emir tüm nesiller için geçerli ise de, günümüzde kimin hangi temel ulustan olduğu bilinmediğinden bu emrin uygulanabilirliği yoktur (HD, HY, K, E; RLSN: 187).

180.Yemek yedikten sonra Tanrı’yı mübarek kılmak: Devarim 8:10. Bahsedilen, en az kazayit miktarında (yaklaşık 27gr.) ekmek yendikten sonra “Birkat AmazonBesin Berahası” adı verilen şükran duasını söylemektir. Bu hem erkeklerin hem de kadınların yükümlü olduğu bir emirdir. Erkeklerin yükümlülüğü kesin olarak Tora’dandır. Kadınların yükümlülüğünün ise doğrudan Tora’dan mı kaynaklandığı yoksa Hahamlarımız’ın koyduğu bir kural mı olduğu kesin değildir. Ama kadınlar da en azından Hahamlar’ın bir emri olarak bu mitsvadan sorumludur ve yükümlülüğün Tora’dan kaynaklanıyor olma olasılığı da kuvvetlidir (HD, HY, E, K; RLSN: 19).

181.Gerler’i sevmek: Devarim 10:19. Ger [ya da Ger Tsedek], Yahudilik’i kabul etmiş ve Alaha’ya göre gerekli işlemlerden geçmiş kişiye verilen sıfattır. Tora Gerler’e özellikle sevgi gösterilmesi gerektiğini söylemektedir (HD, HY, K, E; RLSN: 207).

182.Tanrı’dan çekinmek: Devarim 10:20. Bu mitsvaya “Yirat AşemTanrı Korkusu” adı verilir (HD, HY, K, E; RLSN: 4).

183.Tanrı’ya her gün dua ederek ibadet etmek: Devarim 10:20 (HD, HY, K, E; RLSN: 5).

184.Tora bilgelerine bağlanmak: Devarim 10:20. Tora bilgeleri, yani Hahamlar, Tanrı’nın öğretilerini aktaranlardır. Bu nedenle onlara bağlanmak, Tanrı’ya bağlanmak gibidir (HD, HY, E; RLSN: 6).

185.Gerektiğinde sadece Tanrı’nın İsmi’yle yemin etmek: Devarim 10:20. Yemin etmek sadece mahkemede ve sadece gereken durumlarda yapılabilir. Yapıldığı zaman yemin başka bir isimle değil Tanrı’nın İsmi kullanılarak yapılmalıdır. Bunun dışında, Tanrı’nın İsmi kullanılmadan bile olsa yemin etmek yasaktır (bkz. negatif 18) (HD, HY, K, E; RLSN: 7).

186.Putları ve putperestliğe dair her türlü araç ve nesneyi tamamen ortadan kaldırmak: Devarim 12:2. Bu genel olarak her yerde ve her dönemde geçerli bir mitsvadır. Ancak bu sadece yerel yönetimin Yahudiler’in elinde olduğu yerler için doğrudur. Ayrıca Erets-Yisrael dışında, putları yok etmek için arama yükümlülüğü yoktur (HD, HY, K, E; RLSN: 185).

187.Bet-Amikdaş’a her türlü bağış ya da korban vaatlerini ilk Şaloş Regalim bayramında yerine getirmek: Devarim 12:6 (bkz. pozitif 36) (BAD, BA, K, E; RLSN: 83).

188.Korbanları sadece Bet-Amikdaş’ta gerçekleştirmek: Devarim 12:14. Bet-Amikdaş’ın olmadığı dönemlerde bile, başka bir yerde herhangi bir korban gerçekleştirmek yasaktır (bkz. negatif 96 ve 252) (HD, HY, K, E; RLSN: 84).

189.Korban: Devarim 12:15. Bu amaçla hayvanın parasal karşılığı Bet-Amikdaş’a ödenir. Bu ödemeye Pidyon adı verilir (krş. pozitif 156) (BAD, K, E; RLSN: 86).

190.Kaşer çiftlik hayvanlarını, yabani hayvanları ve kuşları yemeden önce Şehita yoluyla öldürmek: Devarim 12:21. Şehita, “boğazlamak” anlamına gelir. Bir hayvanın yenebilmesi için, özel kurallar gerektiren bir kesimle öldürülmesi gerekir. Buna Şehita, bunun uzmanı olan kişiye de Şohet adı verilir (HD, HY, K, E; RLSN: 146).

191.Korban: Devarim 12:26 (HD, HY, K, E; RLSN: 85).

192.Bir mahkemede şahitleri derinlemesine sorgulayıp incelemeye tabi tutmak: Devarim 13:15 (HD, HY, E. Bu yalnız parasal anlaşmazlıklar için doğrudur. Ama idam ya da kırbaç gibi bedensel cezalarla, Tora’nın sabit bir parasal ceza tanımladığı davalara sadece Erets-Yisrael’de ve sadece Sanedrin’in (bkz. pozitif 51) olduğu dönemlerde bakılabilir; RLSN: 179).

193.Bir İr Anidahat’ı, içindeki mallarla birlikte yakmak: Devarim 13:17. İr Anidahat, bazı provokatörlerin kışkırtması sonucunda tüm bireyleriyle putperestlik günahını işlemiş bir Yahudi şehrine verilen isimdir. Bu mitsvanın uygulanması için gereken detaylar son derece fazla ve ayrıntılıdır; bu nedenle Hahamlarımız böyle bir şeyin tarihte hiçbir zaman olmadığını ve olmayacağını öğretirler. Teorik de olsa, mitsva, sadece Sanedrin’in (bkz. pozitif 51) mevcut olduğu dönemlerde ve sadece Erets-Yisrael’de geçerlidir (YÜD, EY, E; RLSN: 186).

194.Yenmek üzere kesilecek bir kuşun gerekli Kaşerut işaretlerine sahip olup olmadığını kontrol etmek: Devarim 14:11. Tora kuşlar için işaretler vermemiş, onun yerine yenemeyecek kuşları listelemiştir. Ancak yine de sadece geleneksel olarak Kaşer olduğu bilinen kuşlar yenebilir. Hahamlarımız, Kaşer kuş cinsleri hakkındaki işaretleri sözlü gelenek olarak öğretmişlerdir (HD, HY, K, E; RLSN: 150).

195.Tarım ürünlerinden Maaser Şeni ayırmak: Devarim 14:22. Maaser Şeni, “ikinci onda bir” anlamına gelir ve ürünlerden Maaser Rişon (bkz. pozitif 158) ayrıldıktan sonra, kalandan ayrılan %10’luk kısımdır. Bu pay kutsaldır ve Neta Revai mitsvası (bkz. pozitif 100) için geçerli olan kanunlar aynı şekilde geçerlidir. Maaser Şeni, yedi yıllık Şemita döngüsünün (bkz. pozitif 34) bir, iki, dört ve beşinci yıllarında ayrılır (YÜD, EY, K, E; RLSN: 128).

196.Tarım ürünlerinden Ma’sar Ani ayırmak: Devarim 14:28. Ma’sar Ani, “fakirlere ait onda bir” anlamına gelir. Şemita döngüsünün (bkz. pozitif 34) üçüncü ve altıncı yılında Maaser Şeni (bkz. pozitif 195) yerine, aynı oranda ayrılan kısımdır ve fakirlere dağıtılır (YÜD, EY, K, E; RLSN: 130).

197.Yahudi olmayan birinden, vadesi gelen borcunu ödemesini talep edebilmek: Devarim 15:3 (HD, HY, K, E; RLSN: 142).

198.Şemita yılının bitiminde alacaklardan feragat etmek: Devarim 15:3. Tora’ya göre bu mitsva sadece Yovel mitsvasının (bkz. pozitif 129 ve 130) yürürlükte olduğu dönemlerde geçerlidir. Hahamlarımız ise bu mitsvanın geçerliliğinin günümüzde de devam etmesini kararlaştırmışlardır (YÜD, HY, K, E; RLSN: 141).

199.Maddi olanaklar dâhilinde tsedaka vermek: Devarim 15:8 (HD, HY, K, E; RLSN: 195).

200.Serbest bırakılan bir Yahudi köle ya da hizmetçi kıza armağanlar vermek: Devarim 15:14 (BAD, K, E; RLSN: 196).

201.Şaloş Regalim bayramlarında neşelenmek: Devarim 16:14 (HD, HY, K, E; RLSN: 54).

202.Şaloş Regalim bayramlarında tüm erkeklerin Bet-Amikdaş’a gelip Tanrı’nın Huzuru’nda görünmesi: Devarim 16:16 (BAD, E; RLSN: 53).

203.Yargıçlar ve polis memurları atamak: Devarim 16:18. Bu mitsva, Moşe Rabenu’nun zamanından itibaren her nesilde, bir önceki nesil tarafından yetkilendirilmiş büyük bir Sanedrin’in (bkz. pozitif 51) atanmasını emreder. Polisler ise mahkemenin kararlarının uygulanmasını sağlayacak görevlilerdir. Sanedrin için üye ataması sadece Erets-Yisrael’de yapılabilir. Ancak bu mitsvaya, Tora kanunlarını uygulayacak bir Bet-Din’in [=mahkeme] yetkili kılınması da dâhildir ve bu her yer için geçerlidir (EY, TT; RLSN: 176).

204.Büyük Bet-Din’in kararlarına riayet etmek: Devarim 17:10. Büyük Bet-Din’den kasıt Sanedrin’dir (bkz. pozitif 51). Bu mitsva sadece Yeruşalayim’de Büyük Bet-Din’in olduğu dönemlerde geçerlidir. Günümüzde böyle bir Bet-Din yoktur; dolayısıyla bu mitsvanın bir uzantısı olarak herkes kendi cemaatinin dini liderlerinin öğrettiklerine göre hareket etmelidir (HD, HY, K, E; RLSN: 174).

205.Yisrael’de bir kral atamak: Devarim 17:15 (YÜD, TT; RLSN: 173).

206.Bir kralın, kendisine ikinci bir Sefer-Tora yazması: Devarim 17:18. Her Yahudi erkeğin kendisi için bir Sefer-Tora yazması emrine (bkz. pozitif 248) ek olarak bir kral, ayrıca bir Sefer-Tora daha yazmakla yükümlüdür (YÜD; RLSN: 17).

207.Kutsal amaçlı olmayan hayvan kesimlerinde hayvanın sağ kol, alt çene ve işkembesini Koenler’e vermek: Devarim 18:3. Bu mitsva, korban olarak değil, yeme amacıyla kesilen hayvanlarla ilgilidir. Her ne kadar birçok otoriteye göre bu mitsva her dönemde geçerliyse de, günümüzde bu mitsva için gerekli şartlar tamamen yerinde değildir. O yüzden kimse bunları bir Koen’e vermeye zorlanamaz. Bu mitsvadan sadece Koen ve Levi olmayanlar sorumludur. Bu kısımlar Koen olan bir erkek ya da kadına verilebilir (kadın, Koen olmayan biriyle evliyse bile). Leviler’in konumu ise belirsizdir. Bu nedenle onlara verilmez. Ama verildiyse geri alınamaz (HD, K, E; RLSN: 143).

208.Koenler için Teruma Gedola ayırmak: Devarim 18:4. Teruma “bağış” anlamına gelir. Bu, tarım ürünlerinden, Koenler’e verilmek üzere ayrılan paydır. Bunun belirli bir oranı yoktur. Hahamlarımız ortalama olarak %2lik bir pay ayrıldığını söylerler. Bu paya Teruma Gedola (Büyük Teruma) adı verilir (YÜD, EY, K, E; RLSN: 126).

209.Davardan kırkılan yünün baş kısmını Koenler’e vermek: Devarim 18:4. Bu mitsvadan yalnızca Koen olmayan kadın ve erkekler sorumludur. Ama Koen olanların böyle bir yükümlülüğü yoktur (HD, EY, K, E; RLSN: 144).

210.Koen ve Leviler’in Bet-Amikdaş’taki nöbet sistemine göre görev yapmaları: Devarim 18:6-8 (BAD, BA, EK, EL; RLSN: 36).

211.Gerçek bir peygamberin talimatlarına itaat etmek: Devarim 18:15. Bu mitsva böyle peygamberlerin mevcut olduğu her dönemde geçerlidir (HD, K, E; RLSN: 172).

212.Sığınma şehirleri ayırmak: Devarim 19:2. Bunlar, kasıtsız olarak adam öldürmüş kişilerin sürgün hayatı süreceği ve aynı zamanda, ölen kişinin yakınlarının intikamından da korunacağı altı tane şehirdir. Bu şehirlerin üçü Yarden nehrinin doğu kısmındaki topraklardır; dolayısıyla bu topraklar orijinal Erets-Yisrael’e dâhil olmamasına rağmen, bu açıdan onun bir parçası olarak kabul edilir. Bu mitsvanın sorumlusu, tüm toplumu temsilen, kraldır (YÜD, EY, TT; RLSN: 182).

213.Edim Zomemin’e, suçladıkları kişi için öngörülen cezanın aynısını vermek: Devarim 19:19. Edim Zomemin, “komplocu şahitler” anlamına gelir. Bunlar, hakkında tanıklık ettikleri olay sırasında aslında başka yerde oldukları tespit edilmiş yalancı şahitlerdir. Bu şahitler, davada karşı ifade verdikleri kişi için öngörülen cezanın aynısına çarptırılırlar. Bu kanun yalnızca Sanedrin zamanında uygulanır (EY; RLSN: 180).

214.Savaşta manevi liderlik görevi yapacak bir Koen’i meshetmek: Devarim 20:2. Bu Koen, Koen Maşuah Milhama olarak adlandırılır ve bazı açılardan Koen Gadol ile aynı kurallara uymalıdır (YÜD, TT; RLSN: 192).

215.Kuşatma altına alınan şehirlere barış içinde teslim olma çağrısında bulunmak: Devarim 20:10. Bu emir, Amalek’le [ve bir görüşe göre Kenaan Ülkesi’ndeki yedi ulusla] yapılan savaşlar için geçerli değildi (YÜD, E; RLSN: 90).

216.Faili meçhul bir cinayet sonrasında yapılan seremoni kapsamında bir düvenin boynunu vurmak: Devarim 21:4. Bu düveye ve yapılan seremoniye Egla Arufa (boynu vurulan düve) adı verilir. Seremoniyi yapma sorumluluğu, olay yerine en yakın şehrin liderlerine aittir. Bu mitsva bağlamında Erets-Yisrael, Yarden nehrinin ötesindeki bazı bölgeleri de kapsar; zira Reuven, Gad ve yarı-Menaşe kabilesi bu bölgede yerleşmişti (YÜD, EY, E; RLSN: 181).

217.Yefat Toar kanunu: Devarim 21:10-13. Bu terim “güzel görünümlü kadın” anlamındadır ve savaş sırasında esir düşmüş bir kadını ve ona dair kanunları tanımlar (YÜD; RLSN: 221).

218.Gereken durumlarda, idam edilmiş bir mahkûmun cesedini asmak: Devarim 21:22. Bu işlem yalnızca Tanrı’ya lanet okumak ve putperestlik nedeniyle yapılan idamlardan sonra gerçekleştirilir. Ceset gün batımına çok yakın bir zamanda asılıp, hemen indirilirdi (YÜD; RLSN: 230).

219.Bir ölüyü, aynı gün içinde gömmek: Devarim 21:23. Bu, ölüye saygı nedeniyle yapılır ve önceki mitsvada sözü edilen idam mahkûmu için bile geçerlidir [ve emrin bu yönü YÜD geçerlidir]. Buna bağlı olarak tüm ölülerin, eğer Şabat ya da bayram değilse, aynı gün içinde gömülmesine gayret edilmelidir. Ancak eğer gecikme ölünün kendi onuruna ise, biraz beklenebilir (HD, HY, E, K; RLSN: 231).

220.Bulunan kayıp bir malın sahibine ulaştırılması: Devarim 22:1 (HD, HY, K, E; RLSN: 204).

221.Başkasına ait düşmüş bir yükü tekrar yüklemeye yardım etmek: Devarim 22:4 (HD, HY, K, E; RLSN: 203).

222.Bir kuş yuvasından yavruları ya da yumurtaları alırken anneyi uzaklaştırmak: Devarim 22:7. Bu mitsvaya Şiluah Aken adı verilir (HD, HY, K, E; RLSN: 148).

223.Çatının çevresine, oradaki birinin düşmesini önleyecek bir korkuluk yapmak: Devarim 22:8. Bu mitsva, tehlike arz edebilecek diğer herhangi bir şey için önlem almayı da kapsar (HD, HY, K, E; RLSN: 184).

224.Bir kadını Tora’nın belirlediği kurallara göre eş olarak almak: Devarim 22:12. Evlilik Ketuba adı verilen ve kadının haklarını koruma altına alınan bir evlilik belgesiyle ve Kiduşin (kutsama; özel kılma) adı verilen bir törenle gerçekleştirilir (HD, HY, E; RLSN: 213).

225.Kocasının iftirasına uğrayan bir kadının, kocanın yaşamı boyunca onun karısı olarak kalması: Devarim 22:19. Burada 12-12,5 yaş arasındaki bir genç kızdan bahsedilmektedir. İftiracı koca hem parasal cezaya hem de kırbaç cezasına çarptırılır. Bu cezalar sadece Bet-Amikdaş döneminde verilebilirdi (HD, HY, E; RLSN: 219).

226.Yetkili Bet-Din tarafından Sekila yöntemi ile idam cezasına çarptırılan bir mahkûmun cezasının infazı: Devarim 22:24. Sekila, “taşlama” anlamına gelir. Ancak uygulamada mahkûm yüksek bir yerden yüz üstü itilirdi (YÜD; RLSN: 229).

227.Bakire bir kıza tecavüz eden adamın, onunla evlenmesi: Devarim 22:29. Burada da 12-12,5 yaşları arasındaki bir kızdan söz edilmektedir. Eğer kız ya da babası bu evliliği istemezse, evlilik gerçekleşmez. Tecavüz eden adam, kızın babasına tazminat cezası ödemek zorundadır. Bu parasal ceza davalarına sadece Bet-Amikdaş döneminde bakılırdı (HD, HY, E; RLSN: 218).

228.Ordu kampının dışında tuvalet ihtiyacının giderilmesine ayrılan belirli bir yer ayırmak: Devarim 23:13 (BAD, E; RLSN: 192).

229.Bir askerin tuvalet ihtiyacını giderip sonra üzerini örteceği bir çukur kazmak üzere yanında bir kazma aleti bulundurması: Devarim 23:14 (BAD, E; RLSN: 193).

230.Yahudi olmayan birinden, kendisine verilen borç karşılığında faiz alabilmek: Devarim 23:21 (HD, HY, K, E; RLSN: 198).

231.Bir nederi dile getirildiği şekilde yerine getirmek: Devarim 23:24. Neder, sözle dile getirilen bir üstlenim veya vaadi belirtir (HD, HY, K, E; RLSN: 94).

232.Hasatta çalışan bir işçinin topladığı meyvelerden yemesine izin vermek: Devarim 23:25 (HD, HY, K, E; RLSN: 201).

233.Boşanmanın erkeğin Get adlı belgeyi kadına vermesiyle yapılması: Devarim 24:1 (HD, HY, E; RLSN: 222).

234.Yeni evli bir erkeğin, ilk yılı karısını mutlu etmeye adaması: Devarim 24:5. Bet-Amikdaş döneminde savaş söz konusu olduğunda ilk yıl boyunca bir damat orduya katılmaya zorlanamazdı (HD, HY, E; RLSN: 214).

235.Bir borç teminatını, sahibinin ihtiyacı olduğu zamanlarda kendisine geri vermek: Devarim 24:13 (HD, HY, K, E; RLSN: 199).

236.Bir ücretlinin ücretini gününde vermek: Devarim 24:15 (HD, HY, K, E; RLSN: 200).

237.Şihha mitsva: Devarim 24:19. Şihha, “unutma” anlamına gelir. Bu mitsva hasat sırasında tarlada unutulan ürünlerin fakirlere terk edilmesini gerektirir (HD, EY, K, E; RLSN: 122).

238.Tora’nın bazı yasaklarından birini çiğneyen kişiye kırbaç cezasının verilmesi: Devarim 25:2 (HD, EY; RLSN: 224).

239.Yibum mitsva: Devarim 25:5. Ardında çocuk bırakmadan ölen bir adamın karısının, o adamın kardeşlerinden biriyle evlenmesine Yibum adı verilir (bkz. pozitif 240) (HD, HY, E; RLSN: 216).

240.Halitsa mitsva: Devarim 25:9. Yibum (bkz. pozitif 239) yapılmadığı takdirde, dul kadının, kocasının ailesiyle olan bağlantısını kestiğini simgeleyen bir seremoni. Günümüzde Yibum yapılmaz; sadece Halitsa uygulanır (HD, HY, E; RLSN: 217).

241.Ölümcül bir saldırıya uğrayan kişiyi kurtarmak: Devarim 25:12 (HD, HY, K, E; RLSN: 247).

242.Amalek’in Mısır çıkışında Bene-Yisrael’e yaptıklarını hatırlamak: Devarim 25:17. Amalek, Yaakov Avinu’nun ağabeyi Esav’ın torunudur. Onun soyu, Bene-Yisrael’i Mısır’dan çıkış yolunda kalleşçe pusuya düşürmüştür (HD, HY, E; RLSN: 189).

243.Amalek’in zikrini yeryüzünden silmek: Devarim 25:19. Amalek milletinin yok edilmesine dair bir emir vardır. Günümüzde kimin Amalek milletine mensup olduğu bilinmediği için bu mitsvanın aktif uygulaması yoktur. Ancak Amalek, aynı zamanda Tanrı’ya bağlılığı soğutan kötü dürtüyü simgeler. Dolayısıyla bu emrin bir türevi, Tora’ya daha çok bağlanıp Tanrı ibadetinde aktif olarak, kötü dürtüyü zayıflatmaktır (HD, HY, TT; RLSN: 188).

244.Bikurim’i Bet-Amikdaş’a getiren birinin bir beyan metni okuması: Devarim 26:5 (bkz. pozitif 37) (BAD, BA, E; RLSN: 132).

245.Maaser beyanında bulunmak: Devarim 26:13. Kastedilen, tarım ürünlerinden ayrılması gereken payların eksiksiz olarak ayrıldığının Tanrı’nın Huzuru’nda beyan edilmesidir. Mitsva bunu Bet-Amikdaş’ta yapmaktır. Ancak bir kişi başka yerde yaptıysa da mitsvayı yerine getirmiş sayılır (BAD, BA, E; RLSN: 131).

246.Tavır ve davranışlarda Tanrı’yı örnek almak: Devarim 26:17 (HD, HY, K, E; RLSN: 8).

247.Akel mitsva: Devarim 31:12. Bu mitsva, Şemita yılınınçıkışındaki Sukot bayramında (bkz. pozitif 123) tüm halkın toplanmasını ve kralın yönetiminde hep birlikte Tora öğrenimini öngörür (YÜD, K, E; RLSN: 16).

248.Herkesin kendisine ait bir Sefer-Tora yazması: Devarim 31:19 (HD, HY, E; RLSN: 18).

Negatif Emirler (Yasaklar)

1.Gid Anaşe’yi yemek: Bereşit 32:33. Gid Anaşe, “yerinden oynamış sinir” anlamına gelir. Genel olarak siyatik sinirini belirtir. Bu sinir ve ona ait kılcal sinirler yenemez; bunlar uzman biri tarafından hiç zedelenmeden çıkarılmadığı sürece, hayvana ait but da yenemez (HD, HY, K, E; RLSN: 183).

2.Pesah-korbanının etini az pişmiş ya da haşlanmış halde yemek: Şemot 12:9 (BAD, K, E; 125).

3.Pesah-korbanının etini sabaha kadar bırakmak: Şemot 12:10 (BAD, K, E; RLSN: 117).

4.Pesah boyunca Yahudi iyeliğinde hamets bulundurmak: Şemot 12:19 (bkz. pozitif 6). Bu, bayramın yedi [Diaspora’da sekiz] günü için geçerlidir (HD, HY, K, E; RLSN: 201).

5.Pesah boyunca, içinde hamets olan herhangi bir şeyi yemek: Şemot 12:20 (bkz. pozitif 6) (HD, HY, K, E; RLSN: 198).

6.Dinini terk etmiş bir Yahudi’ye [ve Yahudi olmayan birine] Pesah-korbanından yedirmek: Şemot 12:43 (BAD, K, E; RLSN: 128).

7.Geçici mukim veya ücretli işçiye Pesah-korbanından yedirmek: Şemot 12:45. Bahsi geçen kişilere Ger Toşav (yerleşik yabancı) adı verilir. Bu terim tüm insanlık için geçerli yedi mitsvaya uygun yaşamayı benimsemiş ve böylece Erets-Yisrael’de yaşamaya hak kazanmış Yahudi olmayan kişiyi tanımlar. Tüm insanlık için geçerli olan yedi mitsva, Şeva Mitsvot Şel Bene Noah (Noah’ın Soyu’na Ait Yedi Mitsva) olarak adlandırılır. Bunlar, [1] Putperestlik, [2] Tanrı’ya Lanet etmek [3] Cinayet, [4] Cinsel Ahlaksızlık [5] Hırsızlık ve [6] Canlı bir hayvanın etini yemek konusundaki yasaklar ile [7] Bir yargı sistemi kurmaktır. Bunlar Tora’nın, Yahudi olmayan toplumları da sorumlu gördüğü kurallardır (BAD, K, E; RLSN: 126).

8.Pesah-korbanı etini, ait olduğu grubun dışına çıkarmak: Şemot 12:46. Pesah-korbanı kesim öncesinde bir araya gelmiş gruplar için ayrı ayrı yapılır. Her grup kendi Pesah-korbanının etini kendi içinde yer (BAD, K, E; RLSN: 123).

9.Pesah-korbanında kemik kırmak: Şemot 12:46 (BAD, K, E; RLSN: 121).

10.Bir Arel’in Pesah-korbanı etini yemesi: Şemot 12:48. Arel, “sünnetsiz” anlamına gelir (BAD, E; RLSN: 127).

11.Pesah’ta hamets yemek: Şemot 13:3 (bkz. pozitif 6) (HD, HY, K, E; RLSN: 197).

12.Pesah boyunca Yahudi iyeliğinde hamets görülmesi: Şemot 13:7 (bkz. pozitif 6) (HD, HY, K, E; RLSN: 200).

13.Şabat günü Tehum sınırlarının dışına çıkmak: Şemot 16:29. Tehum “bölge; mıntıka” anlamına gelir. Tehum sınırından kasıt, şehir sınırının dışında her yöne doğru 2000 ama (yaklaşık 1 km.) genişliğindeki bölgedir. Şabat günü bu bölgenin dışına çıkmak yasaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 321).

14.Aşem dışında başka bir tanrının varlığına inanmak: Şemot 20:3 (HD, HY, K, E; RLSN: 1).

15.Putperest tapınma amaçlı herhangi bir şekil/heykel üretmek: Şemot 20:4 (HD, HY, K, E; RLSN: 2).

16.Putların önünde eğilmek: Şemot 20:5 (HD, HY, K, E; RLSN: 5).

17.Putlara ne şekilde olursa olsun ibadet etmek: Şemot 20:5. Herhangi bir puta, kendine özgü tapınma şekliyle tapınmak, bu şekil görünürde aşağılayıcı bile olsa yasaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 6).

18.Boş yere yemin etmek: Şemot 20:7 (HD, HY, K, E; RLSN: 62)

19.Şabat günü melaha yapmak: Şemot 20:9. Melaha, Mişkan’ın üretimi sırasında başvurulan 39 farklı tipteki yaratıcı nitelikte iştir. Şabat günü bunlardan uzak durmakla, yaratıcı ve insanın dünyaya hâkimiyetini yansıtan yanımızı haftada bir gün askıya alır ve dünya üzerindeki asıl hâkimiyetin Tanrı’ya ait olduğunu ilan ederiz (HD, HY, K, E; RLSN: 320).

20.Cinayet işlemek: Şemot 20:13 (HD, HY, K, E; RLSN: 289).

21.Zina işlemek: Şemot 20:13. Zinadan kasıt, evli bir kadınla, kocası olmayan bir erkek arasındaki ilişkidir (HD, HY, K, E; RLSN: 347).

22.Adam kaçırmak: Şemot 20:13 (HD, HY, K, E; RLSN: 243).

23.Mahkemede yalancı tanıklık etmek: Şemot 20:13 (HD, HY, E; RLSN: 285).

24.Başkasına ait şeylere göz dikmek ve onu ele geçirmek için tasarılar yapmak: Şemot 20:14 (HD, HY, K, E; RLSN: 265).

25.Süs amaçlı da olsa, insan heykeli yapmak: Şemot 20:20. Bu konu için bkz. Devarim 5:8 açk. (HD, HY, K, E; RLSN: 4).

26.Mizbeah’ın inşasında demir aletlerle kesilmiş taşlar kullanmak: Şemot 20:22 (BAD, BA, K, E; RLSN: 79).

27.Mizbeah’a basamaklarla ya da büyük adımlarla çıkmak: Şemot 20:23. Bu nedenle Mizbeah’a bir rampayla çıkılırdı. Adımlar, öndeki ayağın topuğu, arkadakinin baş parmağının hizasında olacak şekilde atılmalıydı. Mizbeah’a çıkma yetkisi sadece Koenler’e aittir, ancak yasak herkesi bağlar (BAD, BA, K, E; RLSN: 80).

28.Yahudi hizmetçi kızın, efendisi tarafından başkasına satılması: Şemot 21:8 (bkz. pozitif 16 ve 17) (YÜD, E; RLSN: 261).

29.Bir eşin yiyecek, giyecek ve vakit haklarını esirgemek: Şemot 21:10. Bu eş, önceki mitsvada sözü geçen hizmetçi kız ise de kanun aynı şekilde geçerlidir. Bu haklar, yiyecek, giysi ve cinselliktir. Her koca, eşine bu üçünü sağlamakla yükümlüdür (HD, HY, E; RLSN: 261).

30.Ebeveyni yaralamak: Şemot 21:15 (HD, HY, K, E; RLSN: 319).

31.Taşlanarak idama mahkûm edilmiş bir boğanın etini yemek: Şemot 21:28. Tora’nın vermiş olduğu örnek boğadır. Ancak başka bir hayvan da, bir insanı öldürdüğü için taşlanarak idama mahkûm edildiği takdirde, idam gerçekleştirilmeden önce Şehita ile kesilse bile onun eti yenemez. Böyle bir hayvanın idamı ile ilgili davaya ancak 23 kişilik büyük bir mahkeme bakabilir ve bu mahkemeler sadece Sanedrin zamanında Erets-Yisrael’de bulunurdu (YÜD, EY, K, E; RLSN: 188).

32.Bir büyücünün yaşamasına izin vermek: Şemot 22:17 (BAD, EY, E; RLSN: 310).

33.Bir Ger’i sözlerle iğnelemek veya rencide etmek: Şemot 22:20 (bkz. pozitif 181) (HD, HY, K, E; RLSN: 252).

34.Bir Ger’i parasal konularda aldatmak: Şemot 22:20 (HD, HY, K, E; RLSN: 253).

35.Dul ve yetimlere eziyet etmek: Şemot 22:21 (HD, HY, K, E; RLSN: 257).

36.Borcunu ödeyemeyecek durumdaki bir fakirden ödeme talep etmek: Şemot 22:24 (HD, HY, K, E; RLSN: 234).

37.Borç alanla veren arasında faiz konusunda aracılık etmek: Şemot 22:24 (HD, HY, K, E; RLSN: 237).

38.Yargıçlara beddua etmek: Şemot 22:27 (HD, HY, K, E; RLSN: 315).

39.Tanrı’ya beddua etmek: Şemot 22:27 (HD, HY, K, E; RLSN: 60).

40.Halkın bir liderine beddua etmek: Şemot 22:27. Bahsi geçen lider, kral ya da Sanedrin başkanıdır (HD, HY, K, E; RLSN: 316).

41.Tarım ürünlerinden çıkarılması gereken bağışların sırasını bozmak: Şemot 22:28 (YÜD, EY, K, E; RLSN: 154).

42.Terefa yemek: Şemot 22:30. Terefa, “yırtılmış [hayvan]” anlamına gelir ve kanuni terim olarak, ölümcül bir yara almış ve bu yara nedeniyle bir yıldan fazla yaşayamayacak olan hayvanı belirtir. Böyle bir hayvan daha sonra Şehita ile kesilse bile yenemez. Sütü içilemez veya başka bir ürünü yenemez (HD, HY, K, E; RLSN: 181).

43.Bir yargıcın, davalının yokluğunda davacıyı dinlemesi: Şemot 23:1 (HD, HY, E; RLSN: 281).

44.Günahkâr birinin tanıklığını kabul etmek: Şemot 23:1 (HD, HY, E; RLSN: 286).

45.İdam davalarında, sanığı tek oy farkına dayanarak mahkum etmek: Şemot 23:2 (BAD, E; RLSN: 282).

46.İdam davalarında, sanığın suçsuz olduğunu düşünen bir yargıcın, diğer görüşlerden etkilenerek fikrini değiştirmesi: Şemot 23:2 (BAD, E; RLSN: 283).

47.Bir yargıcın, dava sırasında fakir tarafa merhamet etmesi: Şemot 23:3 (HD, HY, E; RLSN: 277).

48.Sırf kötü olarak tanındığı için günahkar birine davası sırasında haksızlık etmek: Şemot 23:6. Bir davada taraflardan biri kötülüğüyle ün salmışsa bile, yargıç sırf buna bakıp yeterli kanıt olmadan bu kişiyi suçlayamaz (HD, HY, E; RLSN: 278).

49.İdam davalarında dolaylı delillere dayanarak karar vermek: Şemot 23:7 (BAD, EY, E; RLSN: 290).

50.Rüşvet almak: Şemot 23:8 (HD, HY, E; RLSN: 274).

51.Bir putun adıyla yemin etmek: Şemot 23:13 (HD, HY, K, E; RLSN: 14).

52.Yahudiler’i putperestliğe teşvik etmek: Şemot 23:12 (HD, HY, K, E; RLSN: 15).

53.14 Nisan’da iyelikte hâla hamets mevcutken Pesah-korbanını yapmak: Şemot 23:18 (bkz. pozitif 6) (BAD, BA, K, E; RLSN: 115).

54.Pesah-korbanının, Mizbeah’ta yakılacak olan bölümlerini, sabaha kadar bırakmak: Şemot 23:18 (BAD, BA, EK; RLSN: 116).

55.Et ve sütü birlikte pişirmek: Şemot 23:19 (HD, HY, K, E; RLSN: 186).

56.Yedi Kenaan ulusuyla veya herhangi bir putperest ulusla antlaşma yapmak: Şemot 23:32 (bkz. pozitif 179) (HD, HY, K, E; RLSN: 48).

57.Erets-Yisrael’de putperestlerin yaşamasına izin vermek: Şemot 23:33 (HD, EY, K, E; RLSN: 51).

58.Aron Aberit’in taşıma sırıklarını halkalarından çıkarmak: Şemot 25:15 (bkz. pozitif 149) (HD, HY, K, E; RLSN: 86).

59.Hoşen’i, Efod’un üstünden ayırmak: Şemot 28:28. Hoşen, Koen Gadol’un göğsüne taktığı, içinde Tanrı’nın İsmi olan, üstünde de on iki kabileyi simgeleyen değerli taşlar bulunan kumaş bir plakaydı ve Koen Gadol’un Efod adlı, ters bir önlüğe benzeyen giysisine bağlıydı (BAD, K, E; RLSN: 87).

60.Koen Gadol’un üstlüğünü yırtmak: Şemot 28:32. Üstlük, Koen Gadol’un Meil adı verilen, eteklerinde çan ve narlar bulunan bir giysisiydi. Bunun özellikle boyun kısmından yırtılması yasaktı (BAD, K, E; RLSN: 88).

61.Altın Mizbeah üzerinde, günlük tütsü dışında yetkisiz tütsü ve korban yakmak: Şemot 30:9. Altın Mizbeah’ta her gün tütsü işlemi yapılırdı. Bu günlük tütsü işlemi dışında tütsü yapmak yasaktı. Ayrıca Yom Kipur’daki özel ibadet haricinde burada korbanlarla ilgili bir işlem yapılamazdı (BAD, BA, EK; RLSN: 82).

62.Mesh yağını, yersiz olarak insan bedenine sürmek: Şemot 30:32. Bu yağ yalnızca Koen Gadol ve kralların meshedilmesinde kullanılabilirdi (bkz. pozitif 46) (HD, HY, K, E; RLSN: 84).

63.Tora’da verilen formülü kullanarak mesh yağının aynısını üretmek: Şemot 30:32 (HD, HY, K, E; RLSN: 83).

64.Tütsünün formülündeki oranları kullanarak, kişisel yarar için tütsü yapmak: Şemot 30:37 (HD, HY, K, E; RLSN: 85).

65.Putperest uygulamada kullanılmış yiyecek ve içecekleri yiyip içmek: Şemot 34:15. Bu yasağın en önemli yanı Yayin Neseh adı verilen, putperest tapınmanın bir parçası olarak kurbanlara eşlik eden şarabın yasak olmasıdır. Bu nedenle, herhangi bir putperest kişinin sadece dokunduğu şarabı içmek de – bu şarap putperest amaçlarla kullanılmıyorsa bile – yasaktır. Bunun ötesinde Hahamlarımız, sadece Yahudiler’in ürettiği ve başkasının dokunmadığı şarabın içilmesine izin vermişlerdir (HD, HY, K, E; RLSN: 194).

66.Et ve sütün birlikte piştiği bir yemeği yemek: Şemot 34:26. Bu yasak, böyle bir yemekten yarar sağlamayı da kapsar. Bu doğrultuda böyle bir yemek hayvana yedirilemez, başkasına satılamaz; yok edilmelidir. Bunun yanında et ve süt, beraber pişmediyse bile, birlikte yenemez (HD, HY, K, E; RLSN: 187).

67.Bet-Din’in Şabat günü içinde idam cezasını uygulaması: Şemot 35:3 (BAD, E; RLSN: 322).

68.Mizbeah’ta maya ya da bal tüttürmek: Vayikra 2:11. Buradaki “bal”dan kasıt özellikle meyve özüdür. Ama normal bal da bu yasağa dâhildir (BAD, BA, EK; RLSN: 98).

69.Korbanlardan tuzu eksik etmek: Vayikra 2:13 (BAD, BA, EK; RLSN: 99).

70.Hatat-korbanı olarak getirilen bir kuşun başını, Melika işlemi sırasında bedeninden ayırmak: Vayikra 5:8. Melika, “başı kesmek” anlamına gelir. Kuşlarla yapılan korbanlarda Koenler kuşu, bu amaçla uzattıkları başparmak tırnaklarını kuşun ensesine batırarak öldürürlerdi. Ancak Hatat-korbanlarında işlem sırasında başı tamamen ayırmak yasaktı. Bu işlem genelde Koenler tarafından yapılır. Ama başka biri de yaparsa, o da yasağı ihlal etmiş olur (BAD, BA, K, E; RLSN: 112).

71.Hatat-korbanı olarak getirilen Minha’nın üzerine yağ koymak: Vayikra 5:11 (BAD, BA, EK; RLSN: 102).

72.Hatat-korbanı olarak getirilen Minha’nın üzerine günlük koymak: Vayikra 5:11 (BAD, BA, EK; RLSN: 103).

73.Mizbeah’ın üzerindeki daimi ateşi söndürmek: Vayikra 6:6 (BAD, BA, K, E; RLSN: 81).

74.Minha’nın kemitsadan arta kalan bölümünü hamets yapmak: Vayikra 6:10 (bkz. pozitif 61) (BAD, K, E; RLSN: 124).

75.Bir Koen’in getirdiği Minha’yı yemek: Vayikra 6:16 (BAD, K, E; RLSN: 138).

76.Kan işlemleri Kodeş’in içinde yapılan Hatat-korbanlarının etini yemek: Vayikra 6:23. Bu ete özellikle Koenler ulaşabildiği için yasak öncelikle onlar için geçerlidir. Ancak başkasının yemesi de aynı şekilde yasaktır (BAD, EK; RLSN: 139).

77.Toda-korbanının etini ertesi sabaha bırakmak: Vayikra 7:15. Toda-korbanı ( “şükran korbanı” özel bir Şelamim-korbanı türüydü ve dört durumda getirilirdi: [1] deniz ya da [2] çöl aşıldıktan, [3] ağır bir hastalıktan veya [4] esaret/hapisten kurtulduktan sonra (BAD, K, E; RLSN: 120).

78.Pigul konumundaki bir eti yemek: Vayikra 7:18. Pigul, “tiksinti verici” anlamına gelir. Bir korbanın işlemleri yapılırken, etinin, kendisine uygun sürenin veya yerin dışında yeneceğine dair bir niyet olduğu takdirde, korban geçersiz olur ve Pigul olarak adlandırılır (BAD, K, E; RLSN: 132).

79.Tame: Vayikra 7:19 (BAD, K, E; RLSN: 130).

80.Helev yemek: Vayikra 7:22. İki içyağı türü vardır. Biri yasaktır (Helev), diğeri değildir (Şuman). Yasak olan kısım Şehita sonrasında ayrılır (HD, HY, K, E; RLSN: 185).

81.Kan yemek: Vayikra 7:26 (HD, HY, K, E; RLSN: 184).

82.Bir Koen’in Kutsal Mekân’a çok uzamış saçlarla girmesi: Vayikra 10:6. Kutsal Mekân ile, Mişkan ve Bet-Amikdaş kastedilmektedir. Uzun saçtan kasıt, otuz günden uzun süre kesilmemiş saçtır (BAD, BA, EK; RLSN: 163).

83.Bir Koen’in Kutsal Mekân’a yırtık giysiyle girmesi: Vayikra 10:6 (BAD, BA, EK; RLSN: 164).

84.Bir Koen’in ibadet sırasında Kutsal Mekân’ı terk etmesi: Vayikra 10:7 (BAD, BA, EK; RLSN: 165).

85.Sarhoş halde Kutsal Mekân’a girmek: Vayikra 10:9. Bu emir, sarhoş haldeyken Tora ile ilgili bir uygulama konusunda karar vermeyi de kapsar (BAD, BA, K, E; RLSN: 73).

86.Kaşer: Vayikra 11:4 (HD, HY, K, E; RLSN: 172).

87.Kaşer : Vayikra 11:11 (HD, HY, K, E; RLSN: 173).

88.Kaşer: Vayikra 11:13 (HD, HY, K, E; RLSN: 174).

89.Yeryüzünde kümelenen küçük çaplı hayvanları yemek: Vayikra 11:41. Buna, karada yaşayan böceklerin yanı sıra, Kaşer olmayan küçük çaplı ya da sürüngen ve sürüler halinde kaynayan her türlü hayvanı yemek de dâhildir (HD, HY, K, E; RLSN: 176).

90.Tohum ve meyvelerde doğan küçük böcek türlerini yemek: Vayikra 11:42 (HD, HY, K, E; RLSN: 178).

91.Sürünen ve kaynaşan küçük canlıları yemek: Vayikra 11:43. Bazı otoritelere göre diğer olasılıklar önceki ve sonraki maddelerde söylendiği için, burada kastedilen özellikle suda üreyen böceklerdir. Ancak genel olarak bu yasak her türlü böceği yasaklar. Dolayısıyla herhangi bir böceği yiyen kişi hem bu mitsvayı hem de o böceğin ait olduğu kategoriye ait mitsvayı ihlal etmiş olur (HD, HY, K, E; RLSN: 179).

92.Küften, çürümüş şeylerden veya kirlilikten oluşan böcekleri ve küçük canlıları yemek: Vayikra 11:44 (HD, HY, K, E; RLSN: 177).

93.Yeni doğum yapmış bir kadının, arınma sürecini tamamlayana kadar “kutsal” nitelikli yiyecekleri yemesi: Vayikra 12:4. Tora bu kuralı doğum yapmış bir kadın bağlamında vermesine karşın, bu mitsva, tame haldeki herhangi birinin de bu yiyecekleri yemesini yasaklamaktadır (BAD, K, E; RLSN: 129).

94.Bir neteki sınırlayan saçları tıraş etmek: Vayikra 13:33. Netek, “kopukluk” anlamına gelir. Tsaraat rahatsızlığının saç ya da sakal bölgesinde görülen ve bölgesel kelleşmeye yol açan türüne bu isim verilir (BAD, K, E; RLSN: 307).

95.Koenler’in Kodeş’eher vakit girmeleri: Vayikra 16:2. Bu mitsvanın çeşitli aşamaları vardır. Normal Koenler, gerek olmadığı zamanlarda Bet-Amikdaş’a giremezler. Buna ek olarak Koen Gadol, Bet-Amikdaş’ın en kutsal kısmı olan Kodeş Akodaşim’e, bunun gerekli olduğu Yom Kipur dışında giremez; o gün de sadece girmesi gerektiği kadarıyla girebilir. Elbette bu emir Koenler için geçerli olduğuna göre, tüm Yahudiler için de aynı şekilde geçerlidir (BAD, BA, EK; RLSN: 68).

96.Korbanları, Kutsal Mekân Avlusu dışında bir yerde kesmek: Vayikra 17:3 (HD, HY, K, E; RLSN: 90)

97.Yasak yakın akraba ilişkilerinin herhangi birine yol açabilecek davranışta bulunmak: Vayikra 18:6. Bu mitsva söz konusu kişilerle öpüşme, kucaklaşma gibi davranışları yasaklar. Buna anne ve baba, ayrıca [nida (bkz. pozitif 116) hali haricinde] eş dâhil değildir. Bunun dışında genel olarak karşı cinsten herhangi biriyle fiziksel temas yasaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 353).

98.Baba ile eşcinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:7 (HD, HY, E; RLSN: 351).

99.Anne ile cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:7. Bu ve sıradaki yasaklarda ilişki zorlama olmadan gerçekleştiği takdirde, ilişkinin her iki tarafı da ihlalden sorumludur. Ayrıca burada “ilişkiye girmek” ile “evlenmek” aynı anlamdadır. Başka bir deyişle bu ilişki yasakları, aynı zamanda evlilik yasağı anlamına gelmektedir. Dahası bu listede olmayan başka yasak ilişkiler de bunların türevleri olarak yasaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 330).

100.Babanın karısı ile cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:8 (HD, HY, K, E; RLSN: 331).

101.Kız kardeşle cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:9 (HD, HY, K, E; RLSN: 332).

102.Oğlun kızıyla cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:10 (HD, HY, K, E; RLSN: 334).

103.Kızın kızıyla cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:10 (HD, HY, K, E; RLSN: 335).

104.Kendi kızıyla cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:10/17 (HD, HY, K, E; RLSN: 336).

105.Babanın karısının, babaya doğurduğu kızla cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:11 (HD, HY, K, E; RLSN: 333).

106.Halayla cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:12 (HD, HY, K, E; RLSN: 340).

107.Teyzeyle cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:13 (HD, HY, K, E; RLSN: 341).

108.Amcayla eşcinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:14 (HD, HY, E; RLSN: 352).

109.Amcanın karısıyla cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:14 (HD, HY, K, E; RLSN: 342).

110.Gelinle cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:15 (HD, HY, K, E; RLSN: 343).

111.Kardeşin karısıyla cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:16 (HD, HY, K, E; RLSN: 344).

112.Anne-kız çiftinden biriyle evlenmişse, diğeriyle cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:17 (HD, HY, K, E; RLSN: 337).

113.Babaanne-kız torun çiftinden biriyle evlenmişse, diğeriyle cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:17 (HD, HY, K, E; RLSN: 338).

114.Anneanne-kız torun çiftinden biriyle evlenmişse, diğeriyle cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:17 (HD, HY, K, E; RLSN: 339).

115.Karısı hayatta olduğu sürece onun kız kardeşiyle cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:18 (HD, HY, K, E; RLSN: 345).

116.Nida halindeki bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:19 (bkz. pozitif 87) (HD, HY, K, E; RLSN: 346).

117.Bir Yahudi’nin, soyundan kişileri Moleh için vermesi: Vayikra 18:21. Moleh Tora’nın verildiği dönemde Ortadoğu’da çok yaygın olan bir puttu. Bu putun tapınma şekli, çocukların putun rahibine teslim edilmesi ve onun çocukları ateşten geçirmesi şeklindeydi (HD, HY, K, E; RLSN: 7).

118.Bir erkekle eşcinsel ilişkide bulunmak: Vayikra 18:22 (HD, HY, E; RLSN: 357).

119.Bir hayvanla aktif ilişkiye girmek: Vayikra 18:23 (HD, HY, E; RLSN: 348).

120.Bir kadının bir hayvanla pasif ilişkiye girmesi: Vayikra 18:23 (HD, HY, K; RLSN: 349).

121.Putlara düşünce, konuşma ya da bakışla itibar etmek: Vayikra 19:4. Putperestlik konusuna bakış, düşünce ve konuşma yoluyla ilgi gösterip onu sırf akademik bilgi olarak bile olsa incelemek yasaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 10).

122.Başkaları için bile olsa put yapmak: Vayikra 19:4 (HD, HY, K, E; RLSN: 3).

123.Notar yemek: Vayikra 19:8 (bkz. pozitif 66) (BAD, K, E; RLSN: 131).

124.Tarlanın köşelerini, fakirlere hiçbir şey bırakmadan, tamamen biçmek: Vayikra 19:9 (bkz. pozitif 93) (HD, EY, K, E; RLSN: 210).

125.Hasat sırasında tane tane düşmüş başakları fakirlere bırakmayıp toplamak: Vayikra 19:9 (bkz. pozitif 94) (HD, EY, K, E; RLSN: 211).

126.Bağdaki az gelişmiş salkımları fakirlere bırakmayıp koparmak: Vayikra 19:10 (HD, EY, K, E; RLSN: 212).

127.Bağ bozumu sırasında düşen üzüm tanelerini fakitlere bırakmayıp toplamak: Vayikra 19:10 (bkz. pozitif 96) (HD, EY, K, E; RLSN: 213).

128.Hırsızlık: Vayikra 19:11 (HD, HY, K, E; RLSN: 244).

129.Başkasına ait bir para ya da malın elde bulundurulduğunu inkâr etmek: Vayikra 19:11 (HD, HY, K, E; RLSN: 248).

130.Parayla ilgili inkârlarda yalan yemin etmek: Vayikra 19:11 (HD, HY, K, E; RLSN: 249).

131.Yalan yere yemin etmek: Vayikra 19:12. Burada, Şevuat Bituy (Telaffuzla Yapılan Yemin) adı verilen bir yeminden bahsedilmektedir. Bu, bir şeyin geçmişte yapıldığına ya da yapılmadığına, ya veya gelecekte yapılacağına ya da yapılmayacağına dair bir yemindir. Kanunun gerektirdiği durumlar haricinde yemin etmek yasaktır. Bu mitsva ise böyle bir yeminin “yalan yere” edilmesinin da ayrı bir yasak olduğunu vurgulamaktadır (HD, HY, K, E; RLSN: 61).

132.Başkalarına ait bir para ya da malı geri vermeyi reddetmek: Vayikra 19:13 (HD, HY, K, E; RLSN: 247).

133.Soygun: Vayikra 19:13. Soygun (Gezel) alenen zor kullanarak bir malın gaspıdır. Hırsızlık (Geneva) ise bir mal ya da parayı gizlice çalmaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 245).

134.Bir işçinin ücretini geciktirmek: Vayikra 19:13 (HD, HY, K, E; RLSN: 238).

135.Başkasına lanet etmek: Vayikra 19:14 (HD, HY, K, E; RLSN: 317).

136.Bilinçsiz ya da saf bir kişiyi yanlış yönlendirmek: Vayikra 19:14 (HD, HY, K, E; RLSN: 299).

137.Adalette haksızlık yapmak: Vayikra 19:15 (HD, HY, E; RLSN: 273).

138.Yargıda büyük ve güçlü tarafı onurlandırmak: Vayikra 19:15 (HD, HY, E; RLSN: 275).

139.İspiyonculuk ve dedikoduculuk yapmak: Vayikra 19:16 (HD, HY, K, E; RLSN: 301).

140.Ölüm tehlikesi içindeki bir kişinin durumuna seyirci kalmak: Vayikra 19:16 (HD, HY, K, E; RLSN: 297).

141.Başkalarından nefret etmek: Vayikra 19:17 (HD, HY, K, E; RLSN: 302).

142.Bir kişiyi başkalarının önünde utandırmak: Vayikra 19:17 (HD, HY, K, E; RLSN: 303).

143.İntikam almak: Vayikra 19:18 (HD, HY, K, E; RLSN: 304).

144.Kin gütmek: Vayikra 19:18 (HD, HY, K, E; RLSN: 305).

145.Farklı tür hayvanları melezlemek: Vayikra 19:19 (HD, HY, K, E; RLSN: 217).

146.Erets-Yisrael’de, farklı tür tohumları birlikte ekmek ve farklı ağaç türlerini birbirine aşılamak: Vayikra 19:19 (HD, EY, K, E; RLSN: 215).

147.Orla niteliğine sahip bir meyveyi yemek: Vayikra 19:23. Orla sözcüğü “kapalı, ulaşılmaz” anlamına gelir. Bir ağaç dikildikten sonra, ilk üç yıl içinde meyveleri “ulaşılmaz” sınıfında kabul edilir ve yenmesi yasaktır. Dördüncü yılda ise Neta Revai kuralları geçerlidir (bkz. pozitif 100) (HD, HY, K, E; RLSN: 192).

148.Oburca ve ayyaşça yiyip içmek: Vayikra 19:26. Bu mitsva temel olarak isyankâr oğula yönelik kıstasları içerir. Her ne kadar Hahamlarımız böyle bir oğulla ilgili emrin yerine getirilmesi için gerekli şartların hiçbir zaman mevcut olmadığını öğretseler ve dolayısıyla bu mitsva teorik öğrenim amaçlı olsa da, Tora’nın böyle bir oğul için öngördüğü ceza idamdır ve idam sadece Erets-Yisrael’de yetkili bir Bet-Din tarafından yerine getirilebildiği için, bu emrin temel uygulama alanı YÜD, EY’dir. Ancak elbette oburluk ve sarhoşluktan kaçınmak, Tora’nın “kutsal olun” şeklindeki genel emrinin bir gereğidir (YÜD, EY, K, E; RLSN: 195).

149.Alametlere göre hareket etmek: Vayikra 19:26 (HD, HY, K, E; RLSN: 33).

150.Uğurlu vakitlere göre hareket etmek: Vayikra 19:26 (HD, HY, K, E; RLSN: 34).

151.Favorileri kesme suretiyle saç çizgisini başın çevresi boyunca eşitlemek: Vayikra 19:27. Bu mitsva, şakaktan kulağın arkasına kadar olan bölgeyi kıl kalmayacak şekilde kesmeyi yasaklar (HD, HY, E; RLSN: 43).

152.Sakalın köşelerini kazımak: Vayikra 19:27 (HD, HY, E; RLSN: 44).

153.Bedene dövme işaretleri yapmak: Vayikra 19:28 (HD, HY, K, E; RLSN: 41).

154.Ov yöntemine başvurmak: Vayikra 19:31. Ov ve sıradaki mitsvada geçen Yideoni, bazı medyumluk türleridir (HD, HY, K, E; RLSN: 8).

155.Yideoni yöntemine başvurmak: Vayikra 19:31 (HD, HY, K, E; RLSN: 9).

156.Her türlü ölçü ve tartıda hile yapmak: Vayikra 19:35 (HD, HY, K, E; RLSN: 271).

157.Babaya ya da anneye beddua etmek: Vayikra 20:9 (HD, HY, K, E; RLSN: 318).

158.Başka ulusların geleneklerini benimsemek: Vayikra 20:23 (HD, HY, K, E; RLSN: 30)

159.Bir Koen’in, yedi yakını dışında, bir ölü için kendisini tame yapması: Vayikra 21:1. Bahsedilen yedi yakın, anne, baba, oğul, kız, erkek kardeş, kız kardeş ve eştir (HD, HY, EK; RLSN: 166).

160.Tevul Yom konumundaki bir Koen’in Bet-Amikdaş’ta görev yapması: Vayikra 21:6. Tevul Yom, “gündüz dalmış” anlamına gelir. Tumadan arınma süreci içinde vazgeçilmez aşama olan mikveye dalma [yani tevila] işlemini yapmış bir kişi, tamamen arınmak için gün batımını beklemek zorundadır ve gün batımına kadar Tevul Yom konumundadır (BAD, BA, EK; RLSN: 76).

161.Bir Koen’in, zona sınıfındaki bir kadınla evlenmesi: Vayikra 21:7. Zona, “fahişe” anlamındadır. Ancak kanuni bağlamda daha geniş bir kategoriyi kapsar. Örneğin Tora’nın yasakladığı herhangi bir ilişkiye girmiş olan bir kadın da zona sınıfındadır. Başka örnekler de vardır (HD, HY, EK; RLSN: 158).

162.Bir Koen’in, halala sınıfındaki bir kadınla evlenmesi: Vayikra 21:7. Halala, Bir Koen’in, Koenler’in evlenmemesi gereken [ve bir Koen Gadol’un, Koen Gadol ile evlenmemesi gereken] kategorilere mensup kadınlardan (bkz. negatif 161-163 ve 166-167) biri ile ilişkisinden doğan kızına verilen addır. Bir Koen böyle bir ilişkiye girdiği takdirde, ilişkiye girdiği kadın da Halala kategorisindedir (HD, HY, EK; RLSN: 159).

163.Bir Koen’in, boşanmış bir kadınla evlenmesi: Vayikra 21:7 (HD, HY, EK; RLSN: 160).

164.Bir Koen Gadol’un, bir ölü ile aynı çatı altına girmesi: Vayikra 21:11 (BAD, HY, EK; RLSN: 167).

165.Bir Koen Gadol’un kendisini bir ölü için tame yapması: Vayikra 21:11. Buna, normal bir Koen’in kendisini tame yapabildiği yedi yakın da dâhildir. Bir Koen Gadol kendisini bu yakınları için bile tame yapamaz (BAD, HY, EK; RLSN: 168).

166.Bir Koen Gadol’un dul bir kadınla evlenmesi: Vayikra 21:14. Mitsvanın bağlayıcılığı BAD’dir, zira sadece Bet-Amikdaş döneminde bir Koen Gadol vardır. Bu yasak sadece Koen Gadol’u bağlar. Normal bir Koen ise dul [yani eşi vefat etmiş] bir kadınla evlenebilir (BAD, HY, EK; RLSN: 161).

167.Bir Koen Gadol’un dul bir kadınla, evlenmeden bile olsa ilişkiye girmesi: Vayikra 21:14 (BAD, HY, EK; RLSN: 162).

168.Kalıcı bir bedensel kusuru olan bir Koen’in, Bet-Amikdaş’taki kutsal görevi yapması: Vayikra 21:17 (BAD, BA, EK; RLSN: 70).

169.Geçici bir bedensel kusuru olan bir Koen’in, Bet-Amikdaş’taki kutsal görevi yapması: Vayikra 21:17. Ama bu kusur düzeldikten sonra görev alabilir(BAD, BA, EK; RLSN: 71).

170.Bedensel kusuru olan bir Koen’in, Mizbeah’ın doğu duvarının hizasından ötedeki bölgeye girmesi: Vayikra 21:23 (BAD, BA, EK; RLSN: 69).

171.Bir Koen’in tame haldeyken kutsal görevde rol alması: Vayikra: 22:2 (BAD, BA, EK; RLSN: 75).

172.Bir Koen’in tame haldeyken teruma yemesi: Vayikra 22:4. (bkz. pozitif 208) Yasak öncelikle erkek Koenler’e yönelik olmasına karşın, Koen ailesine mensup bir kadın da, temea olduğu takdirde teruma yiyemez (YÜD, HY, EK; RLSN: 136).

173.Koen: Vayikra 22:10 (YÜD, HY, K, E; RLSN: 133).

174.Bir Koen’in yanında yaşayan ya da ücret karşılığı çalışan Koen olmayan birinin teruma yemesi: Vayikra 22:10. Burada kastedilen, ister ilk altı yılında olsun, isterse de kulağı delinerek kalıcı hale gelmiş olsun, bir Koen’e ait Yahudi kölenin teruma yemesidir. Ancak bir Koen’in Yahudi olmayan kölesi teruma yiyebilir (YÜD, HY, K, E; RLSN: 134).

175.Sünnetsiz bir kişinin teruma yemesi: Vayikra 22:10 (YÜD, HY, EK; RLSN: 135).

176.Halala konumuna düşmüş bir Koen kızının, Koenler’in payı olan kutsal yiyecekleri yemesi: Vayikra 22:12 (bkz. negatif 162) (YÜD, HY, K; RLSN: 137).

177.Tevel yemek: Vayikra 22:15. Tevel, teruma ve maaser çıkarılmamış tarım ürününe verilen addır. Teruma ve maaser ayırma gerekliliği sadece Erets-Yisrael’de yetişen tarım ürünleri için geçerlidir. Ancak bu ürünleri gerekli paylar çıkarılmadan önce Erets-Yisrael dışında da yemek yasaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 153).

178.Bedensel kusuru olan bir hayvanı korban olarak adamak: Vayikra 22:20. Günümüzde korban olmamasına karşın, bir kişi, bir hayvanı korban olarak adarsa hayvan kutsal konum sahibi olur ve kişisel işlerde çalıştırılamaz. Korban işlemi yapılamayacağı için kendi haline bırakılmalıdır. Ancak adama işlemi günümüzde de mümkün olduğu için, buradaki yasak da geçerlidir (HD, HY, K, E; RLSN: 91).

179.“Kutsal” olarak adanmış bir hayvanda kusura yol açmak: Vayikra 22:21. Bir kişi bir hayvanı korban olarak adamışsa, kendi haline bırakılması gereken bu hayvanda direkt olarak kusura yol açmak günümüzde de yasaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 97).

180.Bedensel kusuru olan bir hayvanı korban olarak kesmek: Vayikra 22:22. Korban işlemleri içinde kesim (Şehita), sadece Koenler’in yapabileceği işlemler arasında değildir. Kesimi Koen olmayan biri de yapabilir. Dolayısıyla buradaki yasak herkes için geçerlidir (BAD, BA, K; RLSN: 97).

181.Bedensel kusuru olan bir hayvanın korban için gerekli parçalarını Mizbeah’ta tüttürmek: Vayikra 22:22. Öncelikli yasak Koenler içindir; zira normalde ibadet işlemlerini onlar yapar (BAD, BA, EK; RLSN: 94).

182.Bedensel kusuru olan bir hayvanın kan işlemlerini yapmak: Vayikra 22:24 (BAD, BA, EK; RLSN: 93).

183.Herhangi bir canlıyı kısırlaştırmak: Vayikra 22:24 (HD, HY, K, E; RLSN: 361).

184.Yahudi olmayan birinin getirdiği bedensel kusurlu bir hayvanı korban etmek: Vayikra 22:25 (BAD, BA, EK; RLSN: 96).

185.Bir hayvanı annesiyle aynı gün içinde kesmek: Vayikra 22:28 (HD, HY, K, E; RLSN: 101).

186.Tanrı’nın İsmi’nin insanlar arasında küçük düşürülmesine yol açacak şekilde davranmak: Vayikra 22:32. Bu emir, Tanrı’nın İsmi’ni küçük düşürecek herhangi bir davranışı (Hilul Aşem) yasaklar. Örneğin Tora’nın bir mitsvasını bilerek ve isteyerek, kasten, sırf Tanrı’ya isyan amacıyla ihlal etmek buna dâhildir. Öte yandan Tanrı’ya bağlılığıyla tanınan bir kişinin basit bir ihlali ya da saygısızlığı bile, bu emrin ihlali anlamına gelebilir (HD, HY, K, E; RLSN: 63).

187.Pesah’ın ilk günü melaha yapmak: Vayikra 23:7 (bkz. pozitif 111) (HD, HY, K, E; RLSN: 323).

188.Pesah’ın yedinci günü melaha yapmak: Vayikra 23:8 (bkz. pozitif 113) (HD, HY, K, E; RLSN: 324).

189.16 Nisan günü tamamlanmadan önce yılın yeni mahsulünden elde edilmiş bir yiyeceği yemek: Vayikra 23:14. Bu yasak Hadaş terimiyle bilinir. Bet-Amikdaş döneminde bu tarihte Omer-korbanı getirilirdi (bkz. pozitif 114). Bu getirildikten sonra 16 Nisan günü tamamlanmadan bile bu ürünler yenebilirdi. Günümüzde Omer-korbanı getirilmediği için yeni ürünlerin yenebilmesi için 16 Nisan’ın bitmesi beklenir (HD, HY, K, E; RLSN: 189).

190.16 Nisan günü tamamlanmadan önce yılın yeni mahsule ait kavrulmuş tahıl tanelerini yemek: Vayikra 23:14 (HD, HY, K, E; RLSN: 190).

191.16 Nisan günü tamamlanmadan önce yılın yeni mahsule ait taze tahıl tanelerini yemek: Vayikra 23:14 (HD, HY, K, E; RLSN: 191).

192.Şavuot’ta melaha yapmak: Vayikra 23:21 (bkz. pozitif 117) (HD, HY, K, E; RLSN: 325).

193.Roş Aşana’da melaha yapmak: Vayikra 23:25 (bkz. pozitif 118) (HD, HY, K, E; RLSN: 326).

194.Yom Kipur’da melaha yapmak: Vayikra 23:28 (bkz. pozitif 122) (HD, HY, K, E; RLSN: 329).

195.Yom Kipur’da yemek veya içmek: Vayikra 23:29 (HD, HY, K, E; RLSN: 196).

196.Sukot’un ilk gününde melaha yapmak: Vayikra 23:35 (bkz. pozitif 123) (HD, HY, K, E; RLSN: 327).

197.Şemini Hag Aatseret’te melaha yapmak: Vayikra 23:36 (bkz. pozitif 125) (HD, HY, K, E; RLSN: 328).

198.Şemita yılında toprağı işlemek: Vayikra 25:4 (bkz. pozitif 34) (YÜD, EY, K, E; RLSN: 220).

199.Şemita yılında ağaçların verimliliğini arttırıcı işler yapmak: Vayikra 25:4 (YÜD, EY, K, E; RLSN: 221).

200.Şemita yılında kendiliğinden yetişen ürünleri her yıl olduğu şekilde hasat etmek: Vayikra 25:5 (YÜD, EY, K, E; RLSN: 222).

201.Şemita yılına ait ağaç meyvelerini normalde yapıldığı şekilde toplamak: Vayikra 25:5. Farklı yöntemlerle toplanabilir. Bunun amacı o yılın özelliğinin akılda tutulmasıdır (YÜD, EY, K, E; RLSN: 223).

202.Yovel yılında toprağı işlemek: Vayikra 25:11 (bkz. pozitif 130) (YÜD, EY, K, E; RLSN: 224).

203.Yovel yılında kendiliğinden yetişen ürünleri her yıl olduğu şekilde hasat etmek: Vayikra 25:11 (YÜD, EY, K, E; RLSN: 225).

204.Yovel yılına ait ağaç meyvelerini normalde yapıldığı şekilde toplamak: Vayikra 25:11 (bkz. pozitif 201) (YÜD, EY, K, E; RLSN: 226).

205.Alım-satım sırasında tarafların birbirini parasal açıdan mağdur etmesi: Vayikra 25:14 (HD, HY, K, E; RLSN: 250).

206.Bir kişiyi sözle mağdur veya rencide etmek: Vayikra 25:17 (HD, HY, K, E; RLSN: 251).

207.Erets-Yisrael’de herhangi bir araziyi temelli olarak satmak: Vayikra 25:23 (YÜD, EY, K, E; RLSN: 227).

208.Levi şehirlerindeki ikamet, güzellik ve tarım amaçlı alanlarda değişiklik yapmak: Vayikra 25:34 (YÜD, EY, K, E; RLSN: 228).

209.Faiz karşılığı borç vermek: Vayikra 25:36, (HD, HY, K, E; RLSN: 235).

210.Yahudi bir köleyi, aşağılayıcı işlerde çalıştırmak: Vayikra 25:39 (YÜD, K, E; RLSN: 257).

211.Yahudi bir köleyi, açık arttırmayla satmak: Vayikra 25:42 (YÜD, K, E; RLSN: 258).

212.Yahudi bir köleyi ezici ve ruhu körelten işlerde çalıştırmak: Vayikra 25:43 (YÜD, K, E; RLSN: 259).

213.Yahudi olmayan bir efendinin, Yahudi kölesini ezici işlerle sindirmesine şahit olunduğu takdirde buna izin vermek: Vayikra 25:53 (YÜD, K, E; RLSN: 260).

214.İbadet amacıyla yapılmış bir taşın üzerinde yere kapanmak: Vayikra 26:1 (HD, HY, K, E; RLSN: 12).

215.Kutsiyete adanmış bir hayvanın yerine bir başkasını koymak: Vayikra 27:10. Günümüzde bile, Bet-Amikdaş olmamasına karşın, bir kişi bir hayvanı korban olarak adarsa, onun yerine başka bir hayvan geçirmesi yasaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 106).

216.Belirli bir korban olarak kutsiyete adanmış bir hayvanın statüsünü, başka türde bir korban olacak şekilde değiştirmek: Vayikra 27:26. Örneğin Şelamim-korbanı olarak adanmış bir hayvanın statüsünü, Ola-korbanı olarak değiştirmek, bu emirle yasaklanmıştır (HD, HY, K, E; RLSN: 107).

217.Herem sınıfında bağışlanan bir atasal araziyi satmak: Vayikra 27:28 (bkz. pozitif 141). Günümüzde bir mal herem olarak ayrılmaz. Ancak bir kişi buna rağmen herhangi bir malı herem sınıfında ilan ederse, bu Erets-Yisrael’de yapıldığı takdirde, bunun herhangi bir geçerliliği yoktur. Çünkü Erets-Yisrael’de herem, sadece Yovel kurallarının geçerli olduğu şartlarda geçerlidir. Fakat eğer Erets-Yisrael dışında yapılmışsa, herem ilan edilen menkul ya da gayrimenkul mal, yerel Koenler’e verilmelidir. Bet-Amikdaş döneminde de bu emrin konusu olan herem arazileri Koenler’e ait olurdu ve onlar bunu istedikleri şekide kullanabilir veya satabilirlerdi (BAD, K, E; RLSN: 110).

218.Herem sınıfında bağışlanan bir atasal araziyi para karşılığında kurtarmak: Vayikra 27:28 (BAD, K, E; RLSN: 111).

219.Maaser: Vayikra 27:33. Korban işlemleri yapıldıktan sonra bu hayvanların eti, sahibi ve davet ettiği konukları tarafından Yeruşalayim sınırları içinde yenmelidir (HD, HY, K, E; RLSN: 109).

220.Tame bir kişinin Bet-Amikdaş’a girmesi: Bamidbar 5:3. Başka bir emre göre, Tapınak Dağı bölgesinin tümüne de tame haldeyken girmek yasaktır (bkz. negatif 338). Mişkan döneminde, bahsedilen bölgenin dengi, Leviler’in Mişkan’ın hemen çevresindeki kamplarıydı ve tame bir kişi Levi kampına giremezdi. Bet-Amikdaş’ta ise bahsedilen bölge dış surların iç kısmıdır. Günümüzde Kotel Amaaravi’nin (Batı [Ağlama] Duvarı) arkasında kalan bölge Tapınak Dağı’dır. dolayısıyla günümüzde herkes tame olduğundan bu bölgeye girmek, gereken arınma sürecinden geçmemiş biri için yasaktır (HD, K, E; RLSN: 77).

221.Kocasına ihanet ettiğinden kuşkulanılan bir kadının getirdiği Minha-korbanına yağ katmak: Bamidbar 5:15 (bkz. pozitif 145) (BAD, BA, EK; RLSN: 104).

222.Kocasına ihanet ettiğinden kuşkulanılan bir kadının getirdiği Minha-korbanına günlük koymak: Bamidbar 5:15 (BAD, BA, EK; RLSN: 105).

223.Bir nazirin şarap ya da üzümden mamul bir içki içmesi: Bamidbar 6:3 (bkz. pozitif 146) (HD, HY, K, E; RLSN: 202).

224.Bir nazirin yaş üzüm yemesi: Bamidbar 6:3 (HD, HY, K, E; RLSN: 203).

225.Bir nazirin kuru üzüm yemesi: Bamidbar 6:3 (HD, HY, K, E; RLSN: 204).

226.Bir nazirin üzüm çekirdeği yemesi: Bamidbar 6:4 (HD, HY, K, E; RLSN: 205).

227.Bir nazirin üzüm kabuğu yemesi: Bamidbar 6:4 (HD, HY, K, E; RLSN: 206).

228.Bir nazirin, saçlarını kesmesi: Bamidbar 6:5 (HD, HY, K, E; RLSN: 209).

229.Bir nazirin, bir ölüyle aynı çatı altına girmesi: Bamidbar 6:6 (HD, HY, K, E; RLSN: 208).

230.Bir nazirin ölü nedeniyle tame olması: Bamidbar 6:7 (HD, HY, K, E; RLSN: 207).

231.İkinci Pesah-korbanına ait eti sabaha artırmak: Bamidbar 9:12 (bkz. pozitif 150) (BAD, K, E; RLSN: 119).

232.İkinci Pesah-korbanının kemiğini kırmak: Bamidbar 9:12 (BAD, K, E; RLSN: 122).

233.Kalbin arzularının ve gözlerin gördüklerinin peşinde arayışta olmak: Bamidbar 15:39. Bu mitsva insanların kalplerinin yasak isteklerine ve gözlerinin görüp hakkında arzu uyandırdıkları yasak şeylere kapılmayı yasaklar. Bu doğrultuda yasak ve ahlaksız görüntülere bakmak da bu mitsva doğrultusunda yasaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 47).

234.Koenler’in Leviler’e, Leviler’in de Koenler’e ait işlerle ilgilenmeleri: Bamidbar 18:3 (BAD, BA, EK, EL; RLSN: 72).

235.Yetkisiz bir kişinin Bet-Amikdaş’ta ibadet görevi yapması: Bamidbar 18:4. Bu konudaki yetki yalnızca Koenler’dedir (BAD, BA, K, E; RLSN: 74).

236.Bet-Amikdaş’taki nöbet görevini ihmal etmek: Bamidbar 18:5 (bkz. pozitif 155) (BAD, BA, EK, EL; RLSN: 67).

237.Korban: Bamidbar 18:17 (HD, EY, K, E; RLSN: 108).

238.Söz ve vaatleri ihlal etmek: Bamidbar 30:3 (bkz. pozitif 169 ve 231) (HD, HY, K, E; RLSN: 157).

239.Bir sanığı, mahkemede yargılamadan önce idam etmek: Bamidbar 35:12. Şahitler görmüş ve bu sanık idamı gerçekten hak etmişse bile, mahkeme kararı olmadan idam cezası uygulanamaz (HD, HY, K, E; RLSN: 292).

240.İdam istemli bir davada tanıklık eden bir şahidin, bu konudaki ifadesinin ötesinde söz söylemesi: Bamidbar 35:30. Bu doğrultuda bir şahit karar veremez; zira bir şahit, aynı zamanda yargıç olamaz (BAD, EY, E; RLSN: 291).

241.İdama mahkûm olmuş bir kişiyi cezadan kurtarmak için kendisinden af-ödemesi kabul etmek: Bamidbar 35:31. Bu emrin bağlamında görüldüğü üzere, kasıtlı adam öldüren bir kişi idamı hak eder. Ondan yaşam tazminatı alıp idamını iptal etmek yasaktır (BAD, K, E; RLSN: 296).

242.Sürgüne mahkûm olmuş bir kişiyi cezadan kurtarmak için kendisinden af-ödemesi kabul etmek: Bamidbar 35:31. Kasıtsız olarak birini öldüren kişi, bir sığınma şehrine kaçıp orada sürgün hayatı sürer. Ondan tazminat alarak onu sürgünden muaf tutmak yasaktır (BAD, K, E; RLSN: 295).

243.Tora konusunda uzman olmayan bir kişiyi yargıç olarak atamak: Devarim 1:17 (HD, HY, E; RLSN: 284).

244.Bir yargıcın herhangi bir etkenden korkması: Devarim 1:17. Bu doğrultuda, bir yargıcın davacılardan birinden korkarak karar vermesi yasaktır (HD, HY, E; RLSN: 276).

245.Başkalarının iyeliğindeki herhangi bir şeyi arzulamak: Devarim 5:18 (HD, HY, K, E; RLSN: 266).

246.Gerçekliği kanıtlanmış bir peygamberi gereğinden fazla sınamak: Devarim 6.16 (HD, HY, K, E; RLSN: 64).

247.Bir putpereste merhamet etmek: Devarim 7:2 (HD, HY, K, E; RLSN: 50).

248.Yahudi olmayanlarla evlenmek veya evlilik-benzeri bir beraberlik içine girmek: Devarim 7:3. Kenaan’daki yedi ulusun (bkz. pozitif 179) mensuplarıyla, Yahudilik’i kabul etseler bile evlenmek veya ilişkiye girmek yasaktır. Diğer uluslarla, sadece Alaha’ya göre Yahudi oldukları takdirde evlenilebilir. Bunun da istisnaları vardır. Örneğin bir Koen sadece doğuştan Yahudi bir kızla evlenebilir (HD, HY, K, E; RLSN: 52).

249.Putlara ait kaplamalardan yarar sağlamak: Devarim 7:25. Aynı doğrultuda putperestliğe ait süslerden yarar sağlamak da yasaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 22).

250.Putperestliğe dair herhangi bir şeyi, ondan yarar sağlama amacıyla sahiplenmek: Devarim 7:26 (HD, HY, K, E; RLSN: 25).

251.Tanrı’nın İsmi’yle bağdaşmış olan mekân ve nesnelere zarar vermek: Devarim 12:4. Örneğin Bet-Amikdaş, oradaki herhangi bir şey, kutsal kitaplar vs.ye zarar vermek yasaktır. Bu yasak, Tanrı’nın herhangi bir İsmi’nin silinmesini de kapsar (HD, HY, K, E; RLSN: 65).

252.Bet-Amikdaş’ın avlusu dışında bir yerde korban gerçekleştirmek: Devarim 12:13 (HD, HY, K, E; RLSN: 89).

253.Buğdaydan ayrılan Maaser Şeni’yi Yeruşalayim dışında yemek: Devarim 12:17 (bkz. pozitif 195). Maaser Şeni’yi paraya çevirme olanağı vardır. Bu yapıldığı takdirde para Yeruşalayim’e getirilir ve burada yiyecek alınıp tüketilir. Bu durumda paraya çevrilen buğdaylar Yeruşalayim dışında da yenebilir. Bu ve sıradaki mitsvalarda paraya çevrilmemiş Maaser Şeni’den bahsedilmektedir (YÜD, EY, K, E; RLSN: 141).

254.Şıradan ayrılan Maaser Şeni’yi Yeruşalayim dışında yemek: Devarim 12:17 (YÜD, EY, K, E; RLSN: 142).

255.Zeytinyağından ayrılan Maaser Şeni’yi Yeruşalayim dışında yemek: Devarim 12:17 (YÜD, EY, K, E; RLSN: 143).

256.Koenler’in, kusursuz bir behor hayvanın etini Yeruşalayim dışında yemeleri: Devarim 12:17 (bkz. pozitif 8) (HD, EY, K, E; RLSN: 144).

257.Koenler’in üst düzeyde kutsal korban etlerini Bet-Amikdaş’ın dışında yemeleri: Devarim 12:17. Bu doğrultuda Hatat ve Aşam-korbanlarının etini Bet-Amikdaş’ın iç avlusu dışında yemek yasaktır. Bu korbanların etini sadece Koenler yer. Günümüzde Bet-Amikdaş olmamasına karşın, bir kişi bir hayvanı Hatat ya da Aşam-korbanı olarak adadığı takdirde onu, Koen ise bile yiyemez (HD, HY, K, E; RLSN: 145).

258.Ola-korbanının etini yemek: Devarim 12:17. Bu korban tümüyle yakılır (HD, HY, K, E; RLSN: 146).

259.Düşük kutsiyete sahip korbanların etini, Mizbeah’taki kan işlemleri tamamlanmadan önce yemek: Devarim 12:17 (HD, HY, K, E; RLSN: 147).

260.Koenler’in, bikurim olarak getirilen meyveleri onların Bet-Amikdaş’ın avlusuna yerleştirilmeden önce yemeleri: Devarim 12:17 (bkz. pozitif 37) (BAD, K, E; RLSN: 149).

261.Leviler’i, hakları olan payları onlardan esirgeyerek yüz üstü bırakmak: Devarim 12:19 (YÜD, EY, K; RLSN: 229).

262.Canlı bir hayvandan kopmuş ya da kesilmiş bir et parçasını yemek: Devarim 12:23. Bir hayvan yaşadığı sürece ona ait hiçbir organ yenemez. Kaşer bir hayvanın etinin yenebilmesi için, Şehita ile öldürmüş olması ve yapılan kontrolde Kaşerliğini bozacak bir sorunun tespit edilmemiş olması gerekir. Bu yasak “Ever Min AhayCanlıdan Organ” adıyla bilinir (HD, HY, K, E; RLSN: 182).

263.Tora’nın emirlerine ekleme yapmak: Devarim 13:1 (HD, HY, K, E; RLSN: 313).

264.Tora’nın emirlerinden eksiltmek: Devarim 13:1 (HD, HY, K, E; RLSN: 314).

265.Putperestlik adına peygamberlik iddiasında bulunan birinin sözünü dinlemek: Devarim 13:4 (HD, HY, K, E; RLNS: 28).

266.Bir mesite sevgi göstermek: Devarim 13:9. Mesit, insanları putperestliğe kışkırtan kişiye verilen sıfattır (HD, HY, K, E; RLSN: 17).

267.Bir mesite yönelik nefretten vazgeçmek: Devarim 13:9 (HD, HY, K, E; RLSN: 18).

268.Bir mesiti kurtarmak: Devarim 13:9 (HD, HY, K, E; RLSN: 19).

269.Bir mesiti haklı çıkarmaya çalışarak ifade vermek: Devarim 13:9 (HD, HY, K, E; RLSN: 20).

270.Mesitin kışkırtmaya çalıştığı kişinin mesiti mahkûm edecek bilgiyi söylemekten kaçınması: Devarim 13:9 (HD, HY, K, E; RLSN: 21).

271.Başkalarını putperestliğe kışkırtmak: Devarim 13:12 (HD, HY, K, E; RLSN: 16).

272.Bir İr Anidahat’ı tekrar inşa etmek: Devarim 13:17 (bkz. pozitif 193) (YÜD, EY, K, E; RLSN: 23)

273.Bir İr Anidahat’a ait para ya da mallardan yarar sağlamak: Devarim 13:18 (YÜD, EY, K, E; RLSN: 24).

274.Matem işareti olarak bedende kesikler yapmak: Devarim 14:1 (HD, HY, K, E; RLSN: 45).

275.Matem işareti olarak saçı yolarak kel bölgeler oluşturmak: Devarim 14:1 (HD, HY, K, E; RLSN: 171).

276.Korban: Devarim 14:3. Bu geçersizlik, hayvan canlıyken bir kusur edinmesi ya da kesildikten sonra onu geçersiz yapan bir şeye maruz kalması ile meydana gelebilir (HD, HY, K, E; RLSN: 140).

277.Uçucu böcekleri yemek: Devarim 14:19. Dört çekirge türü bu konuda istisnadır (bkz. pozitif 70) (HD, HY, K, E; RLSN: 175).

278.Kurallara uygun bir Şehita ile öldürülmemiş bir hayvanın leşini yemek. Devarim 14:19. Böyle bir leşe Nevela adı verilir (HD, HY, K, E; RLSN: 180).

279.Tahsilât tarihi gelmiş bir borcu Şemita yılı bittikten sonra talep etmek: Devarim 15:2 (bkz. pozitif 198) (YÜD, HY, K, E; RLSN: 230).

280.Bir fakirin isteği karşısında kalbi katılaştırmak: Devarim 15:7. Başka bir deyişle ihtiyaç sahiplerine maddi yardımdan kaçınmak (HD, HY, K, E; RLSN: 232).

281.Şemita yılı yaklaşırken borç vermekten kaçınmak: Devarim 15:9 (YÜD, HY, K, E; RLSN: 231).

282.Serbest bırakılan bir Yahudi köle ya da kız hizmetçiyi boş elle göndermek. Devarim 15:13 (bkz. pozitif 200) (BAD, K, E; RLSN: 233).

283.Kutsiyete adanmış bir hayvanı çalıştırmak: Devarim 15:19 (HD, HY K, E; RLSN: 113).

284.Kutsiyete adanmış bir hayvanın yününü kırkmak: Devarim 15:19 (HD, HY, K, E; RLSN: 114).

285.Pesah bayramı arifesinde günün ortasından sonra hamets yemek: Devarim 16:3 (bkz. pozitif 6). Bahsedilen tarih Yahudi takvimine göre 14 Nisan’dır (HD, HY, K, E; RLSN: 199).

286.14 Nisan’da yapılan Hagiga-korbanının etini üçüncü günün sabahına artırmak: Devarim 16:4. Hagiga-korbanı, bayramlarda yapılan ve bayram yemeğinin esasını oluşturan Şelamim tarzındaki bir kutlama kobranıdır. Eti, gerçekleştirildiği gün, onu takip eden gece ve sonraki gündüz boyunca yenebilir; sonrasına arttırmak yasaktır (BAD, K, E; RLNS: 118).

287.Pesah-korbanını Bet-Amikdaş’ın dışında şahsi bir sunakta gerçekleştirmek: Devarim 16:5 (BAD, K, E. Bu mitsva, takip ettiğimiz Sefer Ahinuh’un listesinde yer almaktadır; ancak Rambam’ın listesinde mevcut değildir. Bunun yerine Rambam’ın listesinde olup Sefer Ahinuh’un listesinde olmayan yasak, Koen olmayan birinin Aşam ve Hatat-korbanları gibi yüksek kutsiyet düzeyindeki korbanların etini yemesi konusundadır (bkz. Şemot 29:33). Anlaşılan Rambam buradaki mitsvayı listedeki başka bir mitsvanın kapsamında görürken, Sefer Ahinuh da kendi listesinde bulunmayan mitsvanın listede mevcut başka bir mitsvanın kapsamında olduğu görüşündedir).

288.Şaloş Regalim’de Bet-Amikdaş’a boş elle gelmek: Devarim 16:16. Boş elden kasıt, korban getirmemektir (bkz. pozitif 202) (BAD, E; RLSN: 156).

289.Bet-Amikdaş’ta ağaç dikmek: Devarim 16:21. Günümüzde bile, bir zamanlar Bet-Amikdaş’ın olduğu bölgeye ağaç dikmek yasaktır (HD, BA, K, E; RLSN: 13).

290.İbadet amaçlı anıt dikmek: Devarim 16:22 (HD, HY, K, E; RLSN: 11).

291.Geçici bedensel kusura sahip bir hayvanı korban etmek: Devarim 17:1 (BAD, BA, EK; RLSN: 95).

292.Büyük Sanedrin’in kararlarına karşı gelir şekilde davranmak: Devarim 17:11 (bkz. pozitif 51). Özellikle Yeruşalayim’deki Sanedrin için geçerli olsa da, nesiller boyunca uygulamayı bu kurulun kararlarına göre belirleyen Tora otoritelerinin Tora’nın herhangi bir emrinin nasıl uygulanacağı konusundaki talimatlarını hiçe saymak da bu emir doğrultusunda yasaktır (bkz. pozitif 204). Bu yasak, herhangi bir Tora otoritesinin, Sanedrin’de çoğunluğa göre verilmiş olan kararını hiçe saymasını da kapsar (HD, HY, K, E; RLSN: 312).

293.Yisrael soyundan gelmeyen birini kral olarak atamak: Devarim 17:15 (YÜD, TT; RLSN: 362).

294.Bir kralın çok at sahibi olması: Devarim 17:16. Bu mitsva sadece kralı bağlar. Negatif 296 ve 297 de aynı şekilde (YÜD, E; RLSN: 363).

295.Mısır’da ikamet etmek: Devarim 17:16 (HD, K, E; RLSN: 46).

296.Bir kralın çok kadınla evlenmesi: Devarim 17:17 (YÜD, E; RLSN: 364).

297.Bir kralın çok fazla altın ve gümüş sahibi olması: Devarim 17:17 (YÜD, E; RLSN: 365).

298.Leviler’in savaş ganimetlerinden pay alması: Devarim 18:1 (BAD, EY, EL; RLSN: 170).

299.Leviler’in Erets-Yisrael’de toprak mirası alması: Devarim 18:1 (YÜD, EY, EL; RLSN: 169).

300.Kosem türü falcılık ya da kâhinlik yapmak: Devarim 18:10 (HD, HY, K, E; RLSN: 31).

301.Büyücülük yapmak: Devarim 18:10 (HD, HY, K, E; RLSN: 34).

302.Sihir amaçlı sözler kullanmak: Devarim 18:11 (HD, HY, K, E; RLSN: 35).

303.Ov yöntemiyle medyumluk yapanlara danışmak: Devarim 18:11 (HD, HY, K, E; RLSN: 36).

304.Yideoni yöntemiyle medyumluk yapanlara danışmak: Devarim 18:11 (HD, HY, K, E; RLSN: 37).

305.Ölülerden bilgi almaya çalışmak: Devarim 18:11 (HD, HY, K, E; RLSN: 38).

306.Yalan ve sahte peygamberlik etmek: Devarim 18:20. Başka bir deyişle Tanrı adına olduğunu iddia ederek yalancı peygamberlik etmek (HD, HY, K, E; RLSN: 27).

307.Putlar veya başka sözde ilahlar adına peygamberlik etmek: Devarim 18:20 (HD, HY, K, E; RLSN: 26).

308.Sahte bir peygamberi idam etmekten çekinmek: Devarim 18:22. Bu, Bet-Din’e verilmiş bir emirdir ve sadece Sanedrin’in mevcut olduğu dönemleri bağlar (BAD, YÜD; RLSN: 29).

309.Bir başkasını kasten öldüren veya bedensel zarar veren kişiye acıyıp, ona hak ettiği cezayı vermekten imtina etmek: Devarim 19:13. Bu özellikle yargıçlara yönelik bir emirdir (BAD, E; RLSN: 279).

310.Komşu arazi ile aradaki sınır çizgisini onun aleyhine olacak şekilde öteye itmek: Devarim 19:14 (HD, HY, K, E; RLSN: 246).

311.Mahkemenin tek şahidin ifadesini geçerli kabul etmesi: Devarim 19:15 (HD, HY, E; RLSN: 288).

312.Savaştan korkup yılmak: Devarim 20:1. Korku kontrol edilmesi kolay olmayan bir duygudur. Buradaki yasak, kişinin, kendisini korkuya yöneltecek düşüncelere yoğunlaşması üzerinedir. Bu durumda yapması gereken, korkusunu bastırmak ve düşüncelerini başka şeylere yöneltmektir (HD, HY, E; RLSN: 58).

313.Yedi Kenaan ulusundan kimseyi hayatta bırakmak: Devarim 20:16. Ger Toşav (bkz. potizif 7) olmayı kabul ettikleri takdirde bu emir geçerli değildi (HD, HY, K, E; RLSN: 49).

314.Meyve veren ağaçlara zarar vermek: Devarim 20:19 (HD, HY, K, E; RLSN: 57).

315.Egla Arufa seremonisinin yapıldığı yeri bir daha işlemek ve orada bir daha ekim yapmak: Devarim 20:4 (bkz. potizif 216) (YÜD, EY, E; RLSN: 309).

316.Bir Yefat Toar’ı köle olarak satmak: Devarim 21:14 (bkz. pozitif 217) (YÜD, EY, K, E; RLSN: 263).

317.Bir Yefat Toar’ı zorla çalıştırmak: Devarim 21:14 (YÜD, EY, K, E; RLSN: 264).

318.İdamdan sonra asılması gereken bir mahkûmun cesedini darağacında geceletmek: Devarim 21:23 (bkz. pozitif 218) (YÜD; RLSN: 66).

319.Görülen kayıp bir malı görmezden gelmek: Devarim 22:3 (HD, HY, K, E; RLSN: 269).

320.Başkasına ait bir hayvanın yükünün altında ezildiği görüldüğünde, onu bu şekilde bırakmak: Devarim 22:4 (HD, HY, K, E; RLSN: 270)

321.Kadınların erkek giysileri giymesi ve erkeklere özgü takıları takması: Devarim 22:5 (HD, HY, K; RLSN: 39).

322.Erkeklerin kadın giysisi giymesi: Devarim 22:5 (HD, HY, K; RLSN: 40).

323.Bir kuş yuvasından yavruları ya da yumurtaları alırken anneyi de almak: Devarim 22:6 (bkz. pozitif 222) (HD, HY, K, E; RLSN: 306).

324.İyelik dâhilinde tehlike arz edecek bir şey bulundurmak: Devarim 22:8 (HD, HY, K, E; RLSN: 298).

325.Bağı başka cins tohumların karışımıyla birlikte ekmek: Devarim 22:9 (HD, EY, K, E; RLSN: 216).

326.Bağdaki melez ekimin ürünlerini yemek: Devarim 22:9. Bu meyvelerden yarar sağlamak da yasağa dâhildir. Tora’nın yasağı Erets-Yisrael’e ait bu tipteki meyveler konusundadır. Diaspora’ya ait bu tipteki meyvelerin yenmesini de Hahamlarımız yasaklamışlardır (HD, EY, K, E; RLSN: 193).

327.İki farklı türdeki hayvanı herhangi bir işte birlikte çalıştırmak: Devarim 22:10 (HD, HY, K, E; RLSN: 218).

328.Şaatnez içeren bir giysiyi giymek: Devarim 22:11. Şaatnez, yün ve ketenin bir arada kullanıldığı kumaşa verilen isimdir (HD, HY, K, E; RLSN: 42).

329.Karısına iftira atan bir kocanın, onu boşaması: Devarim 22:19 (bkz. pozitif 225). Bu yasak ömür boyu geçerlidir (HD, HY, E; RLSN: 359).

330.Çaresiz kaldığı için istemeden yasak bir davranışta bulunmuş birini cezalandırmak: Devarim 22:26 (HD, HY; RLSN: 294).

331.Tecavüz eden bir adamın, evlendiği kurbanını boşaması: Devarim 22:29 (bkz. pozitif 227). Bu yasak ömür boyu geçerlidir (HD, HY, E; RLSN: 358).

332.Dış fiziksel nedenlerden ötürü cinsel yeteneklerini kaybetmiş bir erkeğin doğuştan Yahudi bir kızla evlenmesi: Devarim 23:2 (HD, HY, K, E; RLSN: 360).

333.Bir Mamzer’in doğuştan Yahudi bir kızla evlenmesi: Devarim 23:3. Mamzer, yasak ilişkilerden birinin ürünü olan kişiye verilen isimdir. Bir mamzer sadece kendisi gibi mamzer olan biri ile evlenebilir; nesiller boyunca tüm çocukları da kendisi gibi mamzerdir (HD, HY, K, E; RLSN: 354).

334.Amon ya da Moav ulusuna mensup bir erkeğin doğuştan Yahudi bir kızla evlenmesi: Devarim 23:4. Böyle bir erkek Yahudi olsa bile onunla evlenmek yasaktır. Ancak bu uluslara mensup bir kadın Yahudi olduktan sonra onunla evlenilebilir. Asur kralı Sanheriv tüm ulusları birbirlerine karıştırmış olduğundan, günümüzde Yahudilik’i kabul etmiş bir kişinin hangi ulusa mensup olduğunu tek tek araştırmaya gerek yoktur; zira sonuç vermeyecektir. Başka bir kısıtlama olmadığı takdirde Yahudilik’i kabul etmiş herhangi bir kişiyle evlenilebilir (HD, HY, K; RLSN: 53).

335.Amon ve Moav uluslarına barışçı teklifte bulunmak: Devarim 23:7. Bu iki ulus Erets-Yisrael’de Yahudiler’le sürekli mücadele içindeydi. Mitsva sadece erkekler için geçerlidir; zira savaşta öncelikli rol onlarındır (YÜD, EY, E; RLSN: 205).

336.Esav’ın neslini dışlamak: Devarim 23:8. Yahudilik’i kabul etmiş bir Adomi [=Esav’ın soyu olan Edom ulusuna mensup birinin] üçüncü nesilden itibaren Yahudiler’le evlenebilir ve ona bunu men etmek yasaktır. Aynı yasak sıradaki mitsva için de geçerlidir (HD, HY, K, E; RLSN: 54).

337.Mısırlılar’ın neslini dışlamak: Devarim 23:8 (bkz. negatif 336) (HD, HY, K, E; RLSN: 55).

338.Tame birinin, arınmadan önce Tapınak Dağı sınırları içine girmesi: Devarim 23:11 (bkz. negatif 220) (HD, K, E; RLSN: 78).

339.Erets-Yisrael’e sığınan yabancı bir köleyi efendisine geri teslim etmek: Devarim 23:16. Erets-Yisrael dışındaki efendisinden – bu efendi Yahudi olsa bile – kaçarak Erets-Yisrael’e sığınmış bir köleyi geri teslim etmek yasaktır. Bu köle serbest bırakılır. Teoride bu her dönemde geçerlidir, ancak kölelik artık kalktığı için bu mitsva da güncel değildir (HD, EY, K, E; RLSN: 252)

340.Erets-Yisrael’e sığınan yabancı bir köleyi rencide etmek: Devarim 23:17 (HD, EY, K, E; RLSN: 255).

341.Bir erkekle bir kadının, Ketuba [=evlilik sözleşmesi] ile desteklenmiş bir Kiduşin [=evlilik] prosedürü olmaksızın cinsel ilişkiye girmesi: Devarim 23:18 (HD, HY, K, E; RLSN: 355).

342.Fahişe ücreti olarak ya da köpek karşılığı verilen bir hayvan ya da malzemeyi korban amacıyla kullanmak: Devarim 23:19 (BAD, BA, K, E; RLSN: 100).

343.Bir Yahudi’ye ondan alınan borç karşılığında faiz vermek: Devarim 23:20 (HD, HY, K, E; RLSN: 236).

344.Neder ve nedava vaatlerini yerine getirmeyi geciktirmek: Devarim 23:22. Neder, genel bir korban vaadini ifade eder ve vaat sahibini bağlar. Bir kişi neder yoluyla bir korban getirmeyi vaat ederse, daha sonra belirlediği hayvan öldüğü ya da kaybolduğu takdirde, onun yerine başka bir hayvan getirmelidir. Nedava ise özel bir korban vaadini ifade eder ve belirlenen hayvanı bağlar. Bir kişi nedava [tam anlamıyla “gönülden bağış”] yoluyla bir hayvanı korban olarak belirlerse, daha sonra bu hayvan öldüğü ya da kaybolduğu takdirde yükümlülük de ortadan kalkar. Bir kişi neder ya da nedava vaadinde bulunduğu takdirde, bunu, üç tane bayram (Şaloş Regalim; bkz. pozitif 36) geçmeden önce yerine getirmelidir ve bunu yapmazsa buradaki yasağı ihlal etmiş olur. Genel olarak korbanlarla ilgili olduğu ve sadece Bet-Amikdaş dönemini ilgilendirdiği halde, bir kişi herhangi bir konuda vaatte bulunduğu takdirde, onu da geciktirmeden yerine getirmekle yükümlüdür (HD, HY, K, E; RLSN: 155).

345.Bir hasat işçisinin, topladığı ürünlerde, yiyebileceğinden fazlasını alması: Devarim 23:25 (HD, HY, K, E; RLSN: 268).

346.Hasat işçisinin, yemesine izin verilen ürünleri çalışma saatleri sırasında yemesi: Devarim 23:26. Meyve toplamakla uğraşan bir işçi, işini bitirene kadar bu meyvelerden yiyemez. İşi bittikten sonra oturup yiyebilir. Ancak Hahamlarımız, bu yeme sırasındaki vaktin işverenin hesabına boşa gitmemesi için, işçilerin bu meyveleri ancak bir yerden başka yere giderken yiyebilmelerine karar vermişlerdir (HD, HY, K, E; RLSN: 267).

347.Kocasından boşanmış ve başkasıyla evlenmiş bir kadının, ilk kocasıyla tekrar evlenmesi: Devarim 24:4 (HD, HY, K, E; RLSN: 356).

348.Yeni evli bir erkeğin, evliliğinin ilk yılı boyunca toplumsal görevlerde [örneğin orduda] rol alması: Devarim 24:5 (bkz. pozitif 234) (HD, HY, E; RLSN: 311).

349.Borç teminatı olarak, yiyecek hazırlamakta kullanılan türdeki eşyaları almak: Devarim 24:6 (HD, HY, K, E; RLSN: 242).

350.Tsaraat belirtilerini ortadan kaldırmak: Devarim 24:8 (HD, HY, K, E; RLSN: 308).

351.Bir borca karşılık teminatı zor kullanarak almak: Devarim 24:10. Borç karşılığında teminat alma hakkı ancak mahkeme aracılığıyla kullanılabilir (HD, HY, K, E; RLSN: 239).

352.Fakir birinden borca karşılık teminat olarak alınmış bir eşyayı ihtiyaç durumunda kendisinden esirgemek: Devarim 24:12 (HD, HY, K, E; RLSN: 240).

353.Akrabalık bağı olan birinin tanıklık etmesi: Devarim 24:16. Bu doğrultuda, yargıçların, bir akrabanın tanıklığını kabul etmesi yasaktır (HD, HY, E; RLSN: 287).

354.Bir Ger ya da yetimin yargısını saptırmak: Devarim 24:17. Bu da yargıçlara yönelik bir emirdir (HD, HY, E; RLSN: 280).

355.Bir duldan borcuna karşı teminat almak: Devarim 24:17 (HD, HY, K, E; RLSN: 241).

356.Toplanması unutulan ürünleri toplamak üzere geri dönmek: Devarim 24:19 (bkz. pozitif 237) (HD, EY, K, E; RLSN: 214).

357.Kırbaç cezasına çarptırılan bir kişiye belirlenen sayının ötesinde vurmak: Devarim 25:3. Böyle bir cezayı hak eden bir kişinin kaç kırbaca dayanabileceği tıbbi ekiplerce belirlenir ve bu sayı geçilmez. Her durumda kimse 39 kırbaçtan fazlasına çarptırılmaz. Bu yasak, herhangi birine vurmayı da yasaklar. Zira herhangi bir kişi suç işlemediği için, ona yapılan her vuruş, “fazla” olacaktır (HD, HY, K, E; RLSN: 300).

358.Bir iş hayvanına, çalıştığı sırada burunsalık takmak: Devarim 25:4 (HD, HY, K, E; RLSN: 219).

359.Kocası çocuksuz ölmüş bir kadının, [Halitsa işlemi olmadan] aile dışında başka biriyle evlenmesi: Devarim 25:5 (bkz. pozitif 239) (HD, HY, K, E; RLSN: 357).

360.Bir insanın hayatına kastetmekte olan kişiye acımak: Devarim 25:12. Bu kişi her türlü yol denenerek, hiçbiri işe yaramadıysa sakatlanarak ya da öldürülerek durdurulmalıdır (HD, HY, K, E; RLSN: 293).

361.Eksik ağırlık ve ölçüler bulundurmak: Devarim 25:13-14 (HD, HY, K, E; RLSN: 272).

362.Amalek’in Mısır çıkışında Bene-Yisrael’e yaptıklarını unutmak: Devarim 25:19 (HD, HY, E; RLSN: 59).

363.Onen konumundaki birinin Maaser Şeni’yi yemesi: Devarim 26:14. Tora’nın dilinde, bir kişi, yedi yakınından (anne, baba, oğul, kız, erkek ya da kız kardeş veya eş) birinin öldüğü gün içinde, gün batana kadar Onen olarak adlandırılır. Cenaze gün içinde ya da başka bir gün kaldırılsa bile, Onenlik sadece o güne mahsustır. Alahasal dilde ise bu kişi, bu yakını gömülene kadar Onen’dir. Öldüğü gün içinde gömülmüşse, Onenlik sona erer. Başka gün gömülürse Onenlik cenazeye kadar sürer. Bu mitsva kapsamında Tora’nın dilindeki Onen’den bahsedilmektedir. Böyle birinin Maaser Şeni (bkz. pozitif 195) yemesi yasaktır (BAD, K, E; RLSN: 151).

364.Maaser Şeni’yi tame haldeyken yemek: Devarim 26:14. Tame olmuş Maaser Şeni, Yeruşalayim’de bile yenemez. Paraya çevrilmeli, karşılığı ile yiyecek alınmalı ve bunlar Yeruşalayim’de yenmelidir (BAD, K, E; RLSN: 150).

365.Maaser Şeni’nin karşılığı olan parayı yiyecek-içecek amacı dışında kullanmak: Devarim 26:14 (BAD, K, E; RLSN: 152).

 

 


[1] Amora: Talmud dönemi Hahamları.