rav alaluf

Sekizinci günde Moşe Aaron’u çağırır. Bu peraşa genellikle Pesah civarında okunan bir peraşadır. “Kise Rahamim” adlı kaynak Tora’nın verilme sebebi olarak Şabat ve bayramları gösterir. Çünkü bu günde kişi iş yapmamaktadır ve zamanını Tora öğrenimi ile geçirmek zorundadır. Bunun yerine vaktini gerek evinde ve gerekse çevresinde boş şeylerle geçirecek olursa bunun karşılığında sekizinci gün geldiğinde ciddi bir yaptırım onu bekliyor olacaktır.

**Benzer şekilde Pesah bayramının ilk yedi günü bu dünyadaki yaşamımızı simgelemektedir. Sekizinci günde ise kişinin ayrıldığı ve yargıya tabi tutulduğu gün anlatılmak istenir. Bunun için de “vay” sözcüğü ile peraşa başlamaktadır. Kişi yedi gününü boş yere geçirecek olursa sekizinci günde başına geleceklerden kaygı duymalı ve ona göre davranmalıdır. Ancak bu dünyada bulunduğu zamanı Tora, mitsva ve maasim tovim ile geçirecek olursa sekizinci gün geldiğinde yargısında aklanacak ve diğer tsadiklerle birlikte gerçek anlamda özgürlüğü tadacaktır. Çünkü yedi gün elbette geçecek ve kişinin zamanı gelecektir. Kişi yedi günü boş yere geçirirse yedi yaptırım ile karşı karşıya kalacaktır.

**Bir başka açıklamaya göre ise Moşe Aaron ve oğullarını çağırmaktadır cümlesi şöyle açıklanır: Moşe’nin burada çağırdığı aslında nesiller boyunca halka liderlik edecek olan bilgeler ve toplumu maddi yönden güçlendirecek olan donatörlerdir. Moşe burada ilk yedi gün yapılanlara dikkat çekmekte ve sekizinci gün konusunda herkesi uyarmaktadır.

**Aavat Hayim adlı  kaynak bizlere Aaron’un iki ölümüne neden olan yanlışları “eş zara” yabancı ateş sözcüklerinin ilk harflerinde öğretmektedir. İlk harf olan  “alef” işa yani kadın sözcüğünün de ilk harfidir. Nadav ve Aviu evli değildir yani “işa” yoktur. “Şin” harfi onların şarhoş olduklarını yani “ştuye yayin” durumunu ortaya koyar. “Zayin” harfi zera yani çocuklarının olmadığını gösterir. “Reş” harfi rehitsat yadayim ve raglayim – el ve ayakların yıkanmasının yapılmadığını anlatır. “He” harfi ise Oru oraa lifne Rabam – öğretmenlerinin önünde alaha uygulamaya kalktılar ifadesine gönderme yapar. 

** Bir başka görüşe göre Moşe’nin Aaron’u çağırdığı pasuk şu şekilde açıklanır:  Midraş Tanhuma’nın görüşüne göre Teilim 92’de yer alan tsadik katamar yifrah ………şetulim bevet Ad… Cümlesinde hurma gibi çiçeklenmiş olan tsadik Aaron’dur. Bunu Korah peraşasından anlıyoruz. Aaron’un asası diğer asalar içinde fark göstermiş ve çiçeklenmiştir. Bu da Aaron’un bir tsadik olduğunun göstergesidir. Şetulim bevet Ad… ise Tanrı’nın evinde bulunmaktan söz eder. Kişiler bir tsadik veya bir bilgeyi dinlemek için akın akı öğrenim evlerine gelirler. İşte bu gün belki o anlamda tsadikler olmasa da sinagoglara ve öğrenim evlerine giderek bilgelerin sözlerini duymak ve öğrenmek gerekir. Bu şekilde sinagog veya öğrenme evlerine giden kişi yetser ara ile savaşında başarılı olma şansını arttırır.

**Buna bir örnek olarak Yitro verilebilir: Yitro yaşadığı topraklarda her isteği anında yerine gelebilecek bir konuma sahiptir. Midyan ülkesinin dini liderinin normalde bir eksiğinin olmaması gerekir. Ancak Yitro her şeyi bir anda elinin tersi ile iterek çöle Tanrı’nın birliğine katılmaya ve orada bir şeyler öğrenmeye gelmiştir. Putperest bir rahip olan Yitro bu şekilde ödüllendirilip itibar görüyorsa neşamaya sahip olan Bene Yisrael bu yolda ilerlerken birçok olumsuzluğu geride bırakabilir.

**Peraşamız ileride Kaşer kurallarını işlemekte hangi hayvanların yenebileceğini ve hangilerinin yenemeyeceğini öğretmektedir.  Peraşa tame ile taor kavramlarının Bene Yisrael tarafından ayırt edilmesinin gereği ile sonlamaktadır. Bene Yisrael tame ile taor arasında gerekli ayırımı yapabilecek duruma gelirse elbette ki yetser atov ile yetser ara arasındaki ayırımı daha rahatlıkla yapabilecektir. Böylece özlediği keduşa seviyesine erişebilecektir.