Reform AkımıDaha önceki bölümde gördüğümüz gibi Aydınlanma Yahudilere daha önce hiç sahip olmadıkları yeni haklar kazandırdı: insan hakları ve vatandaşlık hakları. Yeni geniş fikirlilik o kadar ileri gitti ki, Yahudiler "fazla Yahudi" olmadıkları, fazla farklı giyinmedikleri, fazla farklı davranmadıkları, farklı beslenmedikleri ve "demode" dinlerini takınmakta ısrar etmedikleri takdirde topluma kabul edilmeye başlandı. Bazı Yahudilerin buna karşı tepkisi, işbirliğini ısrarla reddetmek oldu: tarz ve şeklen.

Hasidim'in günümüzde hâlâ 18. yüzyıl Doğu Avrupa kıyafetlerini giymesi bu yüzdendir. Ancak başkalarında tam tersi tepkiler de oldu. Bu Yahudiler özgürleşme ve çağdaşlaşma ruhuna katıldı; kaşerut kurallarına, Şabat'a uymak gibi onları diğer insanlarda farklı kılan şeylerden vazgeçti. Tabii Yahudiler dinlerinden vazgeçer geçmez, asimile olmaya başladı.

Bu da büyük sayılarda oldu. Tam sayısını bilmiyoruz. Bildiğimiz, bu dönemde tahmini bir çeyrek milyon Yahudi'nin Hıristiyanlığı seçtiği ve sayısız başkasının da Avrupa kültürüne asimile olduğudur. İlginç olanı asimilasyon oranının, daha az sayıda Yahudi'nin yaşadığı yerlerde daha yüksek olmasıdır.

Yahudi nüfusunun yaklaşık 5 milyon olduğu Doğu Avrupa'da 90.000'i (yani %2'si bile değil) daha kolay bir hayata sahip olmak ve toplumun ana kesimine karışmak için Hıristiyanlığı seçti. Ancak daha az sayıda Yahudi'nin bulunduğu Batı Avrupa'da, oranlar çok daha yüksekti. Fransa, İtalya ve Almanya Yahudilerinin çoğunluğu asimile oldu.

Neden?

Çünkü Batı Avrupa'da Yahudi olmayanlar Yahudilere karşı çok daha iyi davranıyor ve toplumun ana kesimine katılmak onlara çok daha cazip geliyordu. Hıristiyanlığı seçen Yahudilerden bazıları çok ünlüydü. Önceki bölümde Viktorya emperyalizminin büyük mimarı olan Britanya Başbakanı Benjamin Disraeli'den söz etmiştik. Ama komünizmin babası Karl Marx'tan da söz etmeliyiz.

Marx'ın dini babası tarafından altı yaşında iken değiştirilmişti. Babası kanun adamı olabilmek için birkaç yıl öncesinden din değiştirmişti. Sonunda ateist olan Marx, kaderin cilvesi sonucunda "İşçinin İncili" diye adlandırılan "Komünist Manifestosu"nun ve "Das Kapital"ın yazarıdır. Dini, "kitlelerin uyuşturucusu" diye adlandırmakla da ünlüdür. Korkunç bir "kendinden nefret eden Yahudi" örneği olan Marx, öfke dolu "Yahudisiz bir Dünya" eserinde dünyanın bütün sorunlarının suçunu Yahudilere yükler.

Yahudilikten ve diğer Yahudilerden büyük nefret, bu türden din değiştirenlerin ortak bir özelliğidir. Bu nefret başkalarının yanı sıra 19. yüzyıl Alman edebiyatının büyük isimlerinden Heinrich Heine'da da bulaşmıştır. Heine birçok başkası gibi pragmacı nedenlerden din değiştirmiş olup şöyle bir açıklama getirmektedir: "Düşünce tarzımdan vaftizin beni ilgisiz bıraktığını ve simgesel bir önem bile taşımadığını saptayabilirsiniz. Hıristiyan oluşum Avrupa kültürüne giriş biletimdir." Yahudilik hakkında da aynı derecede alaycı görüşlere sahipti. Yahudiliği dünyanın üç büyük kötülüğünden (yoksulluk ve acı ile birlikte) biri ilan etti.

ALMAN REFORMU

Bu zaman döneminin değişimlerine en farklı tepki belki de, "Reform Hareketi" olarak bilinecek olan akımı oluşturan bir grup Alman Yahudi'sinden geldi.

1800'lü yılların başında Reform Hareketi'ni başlatan Alman Yahudileri, Yahudi kalmak istiyor ama aynı zamanda kişinin Avrupa toplumunun tam üyesi olduğu takdirde sahip olabileceği yeni kazanılmış haklardan yararlanmak istiyordu. Geleneksel Yahudi yaşam tarzı ve ulusal kimliği buna engeldi. Dolayısıyla bu Alman Yahudileri geleneksel Yahudiliğin bazı kilit yönlerinden vazgeçmeye koyuldu. Bunların arasında en dramatik olanı, Tora'nın Yahudilere Tanrı tarafından Sinay Dağı'nda verildiği inancı idi.

3.000 yıl boyunca Yahudiler Tora'nın Tanrı'dan geldiği konusunu hiç sorgulamamıştı. Ortaya çıkan çeşitli mezhepler -Sadusiler ve Karaylar gibi- sözlü ve rabinik kanunu sorgulamıştı ama Tora'nın ilahi menşeini, asla. Bu, dünyayı sarsan bir ilkti.

İlk çatlak, "kambur filozof" olarak tanınan parlak düşünür Moses Mendelssohn'dan (1724-1804) kaynakladı. "Judaism as Revealed Legislation" (İlham Edilmiş Yasa Olarak Yahudilik) eserinde yazdığı gibi dine "rasyonel" yaklaşımı savunuyordu:

"Dini doktrin ve öneriler... bir ulusun inancına ebedi veya geçici ceza tehdidi altında değil, rasyonel onaya kabul ettirilen ebedi doğruların cinsine ve gerçekliğine göre dayatılır. En Yüce Varlık bunları rasyonel yaratıkların hepsine ilham etmiştir."

Aslında Mendelssohn "Akıl Çağı" Aydınlanma düşünürlerinin izinden gidiyordu. Din rasyonel olmalıydı. Eğer Tanrı'nın kanunu akılcı gelmiyorsa, o zaman insan aklın peşine düşmeli. Yahudilikte böyle bir rasyonel kuşkuculuk kapısını açan Mendelssohn, başkalarının da içeri dalacağı kapıyı açmış oldu. Bu ondan önce Yahudiliğin kuşkuculuğa kapalı olduğu anlamına gelmez.

Gerçekten de kuşkucu olmak her zaman Yahudiliğin büyük bir parçası olmuştur ama Reform Hareketi'nin kuşkuculuğu bazı inanç ve varsayımlara dayanıyordu. İlk Reformcu ayin Israel Jacobson tarafından 1810 yılında Almanya'ya Seesen'de okul şapelinde yönetildi ve 1818 yılında Hamburg'da açılan ilk Reformcu sinagog tarafından benimsendi.

Reformcu ayinde bir koro, cüppeler ve bir org vardı. Milliyetçi sadakat ve kimliği vurgulamaya yönelik Alman şarkıları ve Alman duaları eşliğinde Almanca yapılmıştı. Yahudilik açısından bu büyük bir başlangıçtı. O zamanda kadar Yahudiler İbranice dua eder, iki bin yıl kadar önce Sanhedrin üyeleri tarafından yazılan duaları okurlardı. Yahudiler hiçbir zaman Şabat ayini sırasında bir müzik aleti, üstüne üstlük Hıristiyan kiliselerine özgü bir enstrüman olan org çalmamış, koro ve cüppe kullanmamıştı.

Kısa zaman sonra Reform Hareketi Şabat'ı Yahudi Cumartesi'sinden Hıristiyan Pazar'ına çevirdi ve Reformcu Yahudilerin Yeruşalayim'deki "Bet Amikdaş"ı yeniden inşa etmeyi artık beklemediğinin altını çizmek için sinagoglarına "temple" diye adlandırmaya başladı. Berlin'deki Reformcu cemaatin başı olan Samuel Holdheim (1806-1860) ayinler sırasında Yeruşalayim, Sion ya da Yisrael toprağından söz etmeye itiraz etti. Sünnete, kipa ve tallet giymeye, şofar çalmaya, kısaca geleneksel olarak Yahudi olan her şeye karşı çıktı.

Breslau, Frankfurt ve Berlin'de reformcu gruplara başkanlık eden bir başka Reformcu lider Abraham Geiger (1810-1874) sünnete "barbarca ve kanlı ritüel" dedi ve "her yerdeki Yahudilerle otomatik dayanışmaya" karşı geldi. Bunlar geleneklerden büyük ayrılmalardı. Avraam'dan beri sünnet Yahudilerin Tanrı ile anlaşmasını simgeliyordu. Yahudilerin sıkıntı zamanlarında birbirlerine yardım etmesi -hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için- Tanrı tarafından tanımlandığı şekliyle Yahudi doğasının ayrılmaz bir parçası olarak görülüyordu. Almanya Reformcuları Yisrael ulusunun üyeleri değil, "Mozaik mezhep Almanları" olduklarını ilan etti. Alman Reform Hareketi'nin felsefesi 1844 yılında Brunswick'te ve 1845 yılında Frankfurt'ta yapılan konferanslarla daha da ilerledi. İşte Alman Yahudilerinin yaşadıkları ülkeye bağlılıklarını göstermeyi ne kadar istediklerini -ki bu Yisrael toprağı ve İbrani diline herhangi bir bağlılığı inkar etme anlamına geliyordu- kanıtlayan bazı alıntılar:

  • Yahudilik için insan onuru ilkesi kozmopolittir ama aralarında yaşadığımız halka ve bireylerine sevgiyi vurgulamak istiyorum. İnsan olarak bütün insanlığı seviyoruz ama Alman olarak Almanları baba yurdunun çocukları olarak seviyoruz. Yalnızca kozmopolit değil, vatanseveriz ve öyle olmalıyız."
  •  "Ulusal geri dönüş (Yisrael'e) umudu, baba yurduna (Almanya) karşı duygularımızla çatışmaktadır.
  • "Siyasi imparatorluklarını kurmak üzere Filistin'e dönme arzusu gereksizdir."
  • İbranice'nin Yahudilik için merkezi bir önemi olduğunu düşünen, bunu ulusal bir din olarak tanımlar demektir. Çünkü ayrı bir dil, ayrı bir milliyetin karakteristik bir unsurudur. Ama bu konferansın hiçbir üyesi Yahudiliği belli bir ulusa bağlamayı istemeyecektir.

ORTODOKSLAR

Reform Hareketi'nin üyeleri geleneksel Yahudiliğe bağlı kalanları tanımlamak için yeni bir terim yarattı: onlara "Ortodoks" dediler.

Reform Hareketi'nin Yahudilerin çoğunluğunu çekmeyi başardığı yerlerde, gündemini azınlığa dayatmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Örneğin Frankfurt'ta mikve kapatıldı, kaşer kesim durduruldu, Tora öğretimi yasaklandı. Ortodoks Yahudiler bir anlamda, şehirden kovuluyordu.

Neden?

Alman Reformcular, Yahudi gibi davranan ve öyle oldukları açıkça belli olan Yahudiler olduğu sürece -yani Almanları bıktıracak kişiler- Almanların herkesi bir görmesinden ve Alman kültürüne asimile oldukları halde onlara da düşman olmayı sürdüreceklerinden korkuyordu. Reform Hareketi'ne katılmayan Yahudiler, bunu oturdukları yerden yapmıyordu.

Reform Hareketi'ne karşı saldırının Ortodoks lideri Samson Raphael Hirsh (1808-1888) adlı bir rabi idi. Hamburg'da doğmuş, Bonn Üniversitesi'nde öğrenmiş görmüş, 50.000 Yahudilik bir cemaat olan Moravia'nın hahambaşısıydı.

Reform'a karşı felsefi savaşı başlatmak üzere 1851 yılında Frankfurt'a taşındı (orada sadece 100 Ortodoks aile kalmıştı).

Mücadelesinin bir parçası olarak Frankfurt'ta Kahal Hadas Yeşurin adlı kendi Ortodoks kurumunu kurmayı başardı ve kendi dini okul sistemini oluşturdu. Amacı modern olmak isteyen Yahudilere bunun geleneksel Yahudilik koşulları içinde mümkün olduğunu göstermekti.

Gelişen bir dünyaya ayak uydurmak için Tora'dan vazgeçmeye gerek yoktu çünkü Tora bütün bunları öngörüyordu. 1854 yılında "Religion Allied to Progress" (İlerleme ile Müttefik bir Din ) başlıklı bir makalesinde şöyle yazdı:

 "İstediğimiz nedir? Yegane alternatifler ya dini terk etmek ya da ilerlemeden vazgeçmek midir? Dinimiz medeniyet ve ilerleme denilenlerden vazgeçmemizi isteseydi, gökyüzünün ve yeryüzünün huzurunda beyan ediyoruz ki soru sormadan itaat ederdik çünkü dinimiz bizim için her şeyden önce Tanrı'nın sözüdür. Ama böyle bir ikilem söz konusu değil. Yahudilik hiçbir zaman gerçek medeniyet ve ilerlemeye karşı ilgisiz kalmadı. Üyeleri hemen her alanda çağdaş öğrenim seviyesindeydi ve çoğu zaman da çağdaşlarından daha başarılı oldular. Tora öğrenimi ile dünya işlerinin birleştirilmesi mükemmel bir şey."

Rabi Hirsch'in vurguladığı, normal Yahudi tarzının dünyanın tam anlamıyla içinde olmak, aynı zamanda da kendisini Tora'ya tam olarak kaptırmak olduğu idi. "Ya Tora ya da Dünya" diye bir şey söz konusu değildir. Bu bir öncelik meselesidir. İlk önceliğin Tora olduğunu gayet açıkça ortaya koyuyordu. Mendelssohn'a tezatla, Tora'nın bir kısmını anlamasanız bile uymanız gerektiğini çünkü Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyordu.

Rabi Samson Hirsch ve diğerlerinin çabalarına rağmen Reform Hareketi sadece Almanya'nın içinde değil, başka ülkelerde de yayıldı. Örneğin İngiltere'deki Reformcu Yahudiler Batı Londra sinagogunda neredeyse Karaycı bir konum benimsedi. Tanrı'nın sözü olarak Tora'ya bağlandılar ama Talmud'un öğretilerini reddettiler.

Amerika'da da Reform Hareketi 19. yüzyılın ortasında oraya göç eden yüz binlerce Alman'ın beraberinde özel bir kimlik kazandı. Amerika'daki Yahudi yaşamını ele aldığımızda bu konuya da göz atacağız.