Lütfen Peraşa Kağıtlarını Dua Sırasında Okumayınız

               Bu Hafta İçin Saatler              

14 Tamuz

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5771

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

7:11

8:27

-----

Yeruşalayim

7:08

8:23

Tel Aviv

7:26

8:29

16 Temmuz

Tel Aviv

7:23

8:25

İstanbul

8:22

9:02

2011

İstanbul

8:17

8:57

P İ N E H A S

 Hatırlatmalar:

ü  19 Temmuz Salı: Taanit - Şiva Asar BeTamuz

 

Bu HP  .....'nin aziz ruhuna ithaf edilmiştir.

 

 

Peraşa Özeti (Bamidbar 25:10-30:1)

[www.chabad.org]

 

Aaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir: Tanrı ona ebedi bir barış antlaşması ve Koenlik bahşeder.

Yapılan nüfus sayımında 20 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin sayısının 601.730 olduğu saptanır. Moşe'ye, Ülke'nin, kabileler ve Yisrael aileleri arasında kurayla nasıl bölüştürüleceği hakkında talimatlar verilir. Tselofhad adlı, erkek çocuk sahibi olmadan ölen kişinin beş kızı, Moşe'den, babalarının hakkına düşen toprağı almayı talep ederler. Tanrı bu isteklerini kabul eder ve bu konuya Tora'nın miras kanunları arasında yer verir.

Moşe, kendisinden sonra görevini üstlenmesi ve halkı Erets-Yisrael'e götürmesi için Yeoşua'yı görevlendirir. Peraşa, günlük korbanlar ve Şabat, Roş Hodeş (ayın ilk günü) ve Pesah, Şavuot, Roş Aşana, Yom Kipur, Sukot ve Şemini Hag Atseret bayramlarında getirilen ek korbanlar ile ilgili detaylı bir liste ile son bulur.

DEVAR TORA

[Rabi Yisahar Frand - www.torah.org]

 

Rutindeki Gizli Tuzak

 

Pinehas peraşası çeşitli fırsatlarda getirilen korbanlarla ilgili uzun bir liste içerir. Tora'nın tartıştığı ilk korban, Tamid-korbanı, yani her gün düzenli olarak getirilen daimi Ola-korbanıdır. Bet Amikdaş mevcut iken her gün getirilmesi gereken bu korbanlar ilgili emir şöyledir: "Daimi Ola-korbanı [olarak] her gün birer yaşında kusursuz iki [erkek] kuzu. Bir kuzuyu sabah, ikinci kuzuyu da akşama doğru yapacaksın" (Bamidbar 28:3-4). Bu korban senenin her günü getirilir ve buna, Şabat ve Yom Kipur da dâhildir.

Rutinin iyi bir yönü vardır. Ama bunda da önemli bir tuzak vardır. Bu tuzak Tamid-korbanı hakkındaki bölümün ortasında uyumsuz bir pasuk ile ima edilmektedir. Tora belirgin bir neden olmamasına rağmen bu bölümün ortasına bir pasuk yerleştirmiştir: "Daimi Ola-korbanı, Sinay dağında Tanrı'nın memnuniyetle kabul edeceği şekilde yapılmış olan yakılan-korban[la aynı]dır" (Bamidbar 28:6).

Sinay Dağı'nda getirilen Ola-korbanı ile Tamid-korbanı hakkındaki bölüm arasında nasıl bir ilişki vardır? Sinay Dağı'nda cereyan eden şey tarihtir! Tamid-korbanı bölümünün ortasında neden bu hatırlatma yapılmaktadır?

Sifre ve Talmud'da [Hagiga 6b] Hahamların hepsi "bu pasuk bize ne öğretmektedir?" sorusuna cevap aramaktadır. Bir görüşe göre, Sinay Dağı'ndaki Ola-korbanının yanında şarapla yaoılan neseh işlemi de yapılmıştı. Başka bir görüşe göre neseh işlemi yapılmamıştı. Bir başkasına göre, Sinay'da Tamid-korbanı sunulmamış, bu uygulamaya daha ileride başlanmıştır. Farklı görüşler vardır, ama şu bir gerçektir ki, bu görüşlerin hepsinin temelinde aynı soru vardır: Bu pasuğun burada ne işi vardır?

Talmud'daki hahamlar bu pasuğun daha çok Alaha açısından önemini ele almışlardır. Rav Yosef Salant ise konuya farklı bir açıdan yaklaşır. Bu pasuğun burada bulunması, dini yükümlülüklerimizle ilgili çok önemli bir mesaj içermektedir. Rutinin, alışkanlığın gizli tehlikeleri.

Bir şey her gün yapıldığı zaman, ne kadar mükemmel olursa olsun, sonunda alışılmış mekanik bir hareket haline gelebilir. Bayatlar ve düşünmeyi gerektirmeyen otomatik bir şey olur.

Normal bir günde Şahrit duasına geç gelebilir ve Yiştabah ile Barehu arasındaki süreçte hızla Tefilinimizi takabilir ve hala Kadiş'e cevap verecek zamanı bulabiliriz. Bu bizim Tefilin takmamıza yetecek bir süredir. Ancak tefilin mitsvası böyle mi yerine getirilmelidir?

Bir baba oğlunun ilk kez Tefilin taktığını görmenin getirdiği ruh huzurunu tatmak ister. O ilk işlem e kadar da değerlidir! Bar Mitsva'da Tefilin takarken şeritlerin düz ve düzgün olmasına büyük özen gösteren bir çocuğu seyredin. O çocukla aramızdaki fark nedir? Bizlerin kırk yıldır her gün Tefilin takıyor olmamızdır. Bir yandan bu muhteşemdir - Tamid-korbanı gibidir. Geriye baktığımız zaman tek bir gün bile bu son derece değerli mitsvayı kaçırmadığımızı görmek güzeldir! Ama bir yandan da bu bizim rutinimizin bir parçasıdır. Tefilini ilk taktığımız günle, şimdi arasındaki fark çok açıktır. İşte Tamid'in - devamlılığın, rutinin, alışkanlığın tuzağı buradadır.

İşte Tora "Daimi Ola-korbanı, Sinay dağında Tanrı'nın memnuniyetle kabul edeceği şekilde yapılmış olan yakılan-korban[la aynı]dır" sözlerini bu nedenle Tamid-korbanı ile ilgili bölüme yerleştirmiştir.

"İlk Tamid'i anımsayın!" demektedir Tanrı. "Sinay Dağı'nda büyük bir coşku, heyecan ve yenilikle getirilen o ilk korbanı hatırlayın. Her gün getirilen Tamid işte onunla aynı olmalıdır!

Her gün yaptığımız rutin ibadet işlemleri de aynı şekilde olmalıdır. Tefilin, Keriat Şema ve Amida - hepsini ilk kez yapıyormuşuz gibi bir heyecanla yapmayı öğrenmemiz, bunun bir alışkanlığa dönüşmesine izin vermememiz gerekmektedir. Bu mitsvaların birer tuzağa dönüşmesine izin vererek, rutinin bütün yararını kaybedemeyiz.

Kral David Teilim'de şunu söyler: "Tanrı'dan tek bir şey rica ettim: Hayatımın tüm günlerinde O'nun Evi'nde oturmak, Tanrı'nın güzelliğini seyretmek ve Sarayını ziyaret etmek" (Teilim 27:4). Bütün otoriteler Kral David'in neyi kastettiğini sorarlar. Hayatının tüm günlerinde Tanrı'nın Evi'nde oturmak mı istemektedir, yoksa burayı ziyaret etmek mi istemektedir? David hangisi olmak istemektedir? Evin devamlı bir sakini mi, yoksa bir ziyaretçi mi?

Her ikisi de! Her gün Tanrı'nın Evi'nde yaşayan biri olmak, ama kendisini yine de bir ziyaretçiymiş gibi hissetmek. Bir ziyaretçinin Kral'ın sarayına geldiğinde duyduğu heyecanı orada her gün yaşamasına rağmen hissetmek ister.

Bu zor bir istektir, çünkü bu iki özellik de neredeyse birbirine terstir. Devamlılığa sahipken yeniliği yaşamak, yeniliği yaşarken devamlılığa sahip olmak kolay değildir. Ama amaç budur ve Tamid-korbanının verdiği ders budur. Bu korban her gün bir kez sabah ve bir kez de akşam gerçekleştirilmeli, ama aynı zamanda Sinay Dağı'nda getirilen ilk korban gibi olmalıdır.

AFTARA BAĞLANTISI

[The Jersey Shore Torah Bulletin / www.shemayisrael.co.il]

 

Veyad Aşem - Melahim I 18:46-19:21

 

Çeşitli kaynaklar Peygamber Eliyau'yu Pinehas'la bağdaştırırlar. Bunun sebebi ya ikisinin gerçekten aynı kişi olması [her ikisi de uzun bir yaşam sürmüştür (Ralbag)] ya da Pinehas'ın mübarek kılındığı prensiplerin Eliyau'da da görülmesidir (bkz. 25:13 açk.). Her iki durumda da, Peraşa ile Aftara arasındaki bağlantı, Tanrı söz konusu olduğu zaman kesinlikle ödün vermeme konusundaki kararlılığın vurgulanmasıdır. Hem bir Yisrael prensi ile Midyanlı bir prensesin peşine düşen Pinehas, hem de Kral Ahav ile onun son derece kötü karısı İzevel ile mücadele eden Eliyau - her ikisi de ulusu, putperestliğin Yisrael kampına yönelik saldırısından ve bu putperestliğin hilekarlığının sonuçlarından koruma konusunda hesapsız ve cesurca davranmıştır.

 

DEVAR TORA

 [Rav Moşe Benveniste]

 

"Ben kendim içim uğraşı vermesem, kim benim için uğraşır"

 

U AYA OMER: İM EN ANİ Lİ Mİ Lİ,  UHŞEANİ  LATSMİ MA ANİ, VEİM LO  AHŞAV  EMATAY (Pirke Avot 1/14).

 

İlel  Azaken'in   öğretilerine devam ediyoruz.

Bu dünyada  görevlerimi  kendim yerine  getirmezsem,  kim  benim yerime onları  gerçekleştirecek? Bütün gayretimle çalışsam dahi benim gücüm sınırlıdır. Gençliğimde kendimi geliştirip yaşam için gerekli maddi ve manevi olanaklara sahip olmazsam, yaşlılıkta mı, öteki dünyada mı sahip olacağım?

İlel Azaken'in bu öğütlerini RAŞİ şu şekilde yorumluyor: Kişi kendi gücü ve isteği ile TORA'daki emir ve yükümlülükleri yerine getirmezse, yüce Tanrı önünde hesap verme gününde ne diyebilir ki?

RABİ YİSRAEL MEİR LAO, Yahel Yisrael kitabinda YALKUT ŞİMONİ'den şöyle bir yorum getirir: İnsanın dünyada üç aşkı vardır. Eşi ve çocukları, serveti, hayır işleri ve yardımseverlik. Kişi bu dünyadan ayrılırken önce yakınlarına yalvarır "Beni Yüce Tanrının yargısından kurtarın" diye.

Maalesef onların yapacağı bir şey yoktur. Daha sonra servetinden aynı şeyi ister. Gelen cevap: EN ŞİLTON BEYOM AMAVET Ölüm gününde hükümranlık yoktur (Koelet 8/8) En sonunda hayır işlerinden yardım ister. Gelen cevap şöyledir: VEALAH LEFANEHA TSİDKEHA işlediğin hayırlar daima önünde olurlar. (Yeşayau 58/8) 

UTSDAKA TATSİL MİMAVET yardımseverlik insanı ölümden kurtarır. (Mişle 11/4) Talmud Sota 24/4'te şöyle bir olay geçer:  İLEL AZAKEN ilk yazılarımızda da belirttiğim gibi gençliğinde çok fakirdi. Buna rağmen birçok fedakârlıkla TORA öğrenimini sürdürdü. Onun ŞAVNA adında zengin bir kardeşi vardı ve kendisine hiçbir destekte bulunmazdı. ŞAVNA yaşlandığında kardeşi İLEL'e bir teklifte bulunur. Ben sana servetimin yarısını vereyim, sen de sahip olduğun TORA'nın sevaplarından yarısını bana ver. O anda semavi bir ses duyulur: İM YİTEN İŞ ET KOL ON BETO BAAHAVA BOZ YAVOZU LO. Kişi geç kalan Tora arzusu için bütün servetini harcarsa fayda etmez. (Şir Aşirim  8/7)

Eğer ŞAVNA kardeşine başından beri destek verseydi, onun TORA sevapları kendi adına yazılabilirdi.

Atamız Yaakov'un oğullarından ZEVULUN ticaret ile uğraşır, kardeşi YİSAHAR ise TORA okullarında uğraşı verirdi. ZEVULUN kardeşi YİSAHAR'a destek verirdi. TORA onlardan böyle bahseder: 

SEMAH ZEVULUN BETSETEHA VEYİSAHAR BEOALEHA Ticaretle uğraşan Zevulun,  kardeşi Yisahar'ın TORA sevaplarından pay alıp sevinecek. (Devarim 33/18)

RABENU YONA bu öğretileri şöyle yorumlar: Doğru yolu seçmek sadece kişinin arzu ve isteğine bağlıdır. Öğüt dinlemek faydalıdır. Fakat yeterli değildir. 

Ben kendim için uğraşı vermesem kim benim için uğraşır? Yüce Tanrının bize verdiği nimetler karşısında,  bizler ona gereken kulluk görevlerimizi yeterince yerine getirmemiz mümkün değildir.

Ancak RABİ TARFON Pirke  Avot  kitabında (2/16)  bizlere  bu sözlerle  sesleniyor: LO ALEHA AMELAHA LİGMOR VELO ATA BEN HORİN LEİBATEL MİMENA

Tanrı'ya karşı gereken tüm yükümlülüklerimizi belki yerine getirmek mümkün olmayabilir. Ancak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir.

Tekrar görüşmek ümidiyle.

Rav Moşe Benveniste

 

MİŞNE TORA

[Rambam'ın Sözlü Tora'nın tüm konularını kapsayan devasa kanun kodeksi Mişne Tora'nın çok kısa bir özeti. Hazırlayan: Rabi Dr. Azriel Rosenfeld]

Önemli Not: Bu yazı dizisinin amacı Tora'nın tüm kanuni konuları hakkında okuyucuya bir fikir vermekten ibarettir. Okuyucu, pratik Alaha konusunda burada yazılacak - hem de çok kısa bir özet olan - kanunları bir temel olarak kullanamayacağını bilmelidir. Alaha konusundaki pratik uygulamalar için uzman bir Haham'a danışmak gerekir.

 

On Dördüncü Kitap: ŞOFETİM / YARGIÇLAR

78. Sanedrin veaOnaşin aMesurin Laen - Mahkemeler ve Ceza Yetkileri (Devam)

 

Eğer yargıçlar ihtilafa düşerlerse çoğunluğun fikrine uyulması emredilmiştir (Şemot 23:2). İdam cezasının kabulü için ise çoğunluk en az iki farkla olmalıdır (Şemot 23:2). İdam istemli davalarda yargıç kendi düşüncesini oluşturmalıdır ve başkalarının düşüncelerine uyması yasaktır. Ve bir kez beraati savunduysa, artık mahkûmiyeti savunması yasaktır (Şemot 23:2). Bir idama karar veren bir mahkemenin günün geri kalan kısmında yemek yemesi yasaktır (Vayikra 19:26).

Günümüzde idam cezası verebilecek bir Yahudi mahkemesi yoktur. İdam cezası, çok fazla şarta bağlı olduğu için eskiden de son derece seyrek verilen bir cezaydı. Ama her şeye rağmen idam cezasını hak etmiş bir kişinin idamı da Tora'nın bir emridir. Mahkemeler dört çeşit ölüm cezası verebilirlerdi. Putperestlik veya Tanrı'ya lanet okumuş bir erkek, infazdan sonra bir an için asılmalı ve hemen indirilmeliydi. İdam edilmiş biri aynı gün içinde gömülmeliydi (Devarim 21:22-23).

BİR HAYAT DERSİ

[Adam Lieberman / "A Life Lesson" - www.aish.com]

 

Lider Her Zaman Liderlik Etmelidir

 

Bu haftaki peraşada Tanrı Moşe'ye Erets-Yisrael'i göstermekte ve ona halkı o topraklara götürmesine izin vermeyeceğini söylemektedir. Moşe hemen şunları söylemiştir:

"Tanrı ... cemaatin üzerine bir kişi atasın. [Bu, onların] Önlerinde çıkıp, önlerinde gelecek, onları çıkarıp [geri] getirecek [biri olsun] ki Tanrı'nın cemaati çobanı olmayan bir davar [sürüsü] gibi olmasın"(Bamidbar 27:16-17).

Tanrı Moşe'ye halkı Erets-Yisrael'e götürmeyeceğini söylediği zaman, Moşe, refleks gibi verdiği cevapta kendi kaderine odaklanmamış, daha ziyade onun yokluğunda Bene-Yisrael'in hala bir lidere sahip olacaklarından emin olmak istemişti. İşte bu yüzdendir ki, Moşe gelmiş geçmiş en büyük liderlerden bir tanesidir.

İşler ters gittiği zaman, kendi isteklerinize ve arzularınıza odaklanmak yerine başka insanların ihtiyaçlarına odaklanma kabiliyeti gerçek liderliğin tanımıdır. Lider olmak alabileceğiniz övgüler değil, daha ziyade sizi izleyen insanlar için çok önemli olan özel ihtiyaçlara sürekli odaklanmak demektir. Bu nedenle, herhangi bir neden yüzünden artık onlara liderlik yapamıyorsanız, ilk önce onların korkularına ve endişelerine odaklanacaksınız. Bir liderin gerçek rengi liderlik görevini bıraktığı zaman ve ona, vizyonuna ve rüyasına inanan insanları düşündüğü zaman ortaya çıkar.

Yanlışlık yapmayın: size bir şeyi artık yapamayacağınız söylendiğinde, egonuz, öz saygınız devrede iken başkalarına odaklanmanız mutlaka çok çaba gerektirir. Ama iyi bir lideri mükemmel bir liderden ayıran, işte refleksle verilen bu cevaptır.

YAHUDİ EVİNİN TEMELLERİ

[Alaha Kitapları]

 

Şiva Asar Betamuz

 

1. 19 Temmuz Salı günü Şiva Asar BeTamuz (17 Tamuz) orucu tutulacaktır. Bu günde şu beş olay kaydedilmiştir: (a) Moşe, On Emir levhalarını kırdı. (b) Korban Tamid (devamlı yapılan korban), düşman kuşatmasından kaynaklanan imkânsızlıklar nedeniyle durduruldu. (c) II. Bet-Amikdaş döneminde Yeruşalayim surları düştü. (d) Kumandan Apostemos Tora'yı yaktı. (e) Bet-Amikdaş'a put koyuldu.

2. Oruç Salı sabahı şafakla başlayacaktır. Yemek ve içmek yasaktır. Pazartesi gecesi yatana kadar yemek yenebilir. Geceleri kalkıp bir şeyler atıştırmaya alışkın kişiler, yatmadan önce bu konuda niyet tuttukları takdirde ve güneş doğuşundan önce olması kaydıyla, yiyip içebilirler.

3. Oruç, sağlığı elveren ve mitsva çağına gelmiş herkes tarafından tutulmalı ve kesinlikle hafife alınmamalıdır. Ölüm tehlikesi olmasa bile hasta kişiler, oruç tuttukları takdirde rahatsızlık duyacak yaşlılar, doğum ya da düşük yapmış veya süt veren kadınlar oruç tutmaktan muaftırlar.

4. Sabah ağız çalkalanmaz. Ancak rahatsızlık duyuluyorsa, bir kerede 86 gr.dan daha az olacak şekilde ağza su alınabilir. Aynı yöntemle dişler, diş macunuyla fırçalanabilir. (Bunlar Tişa Beav ve Kipur'da tamamen yasaktır.)

5. Şahrit ve Minha amidalarında "Şomea Tefila" berahasının içinde, "Anenu" parçası okunur. Bu parça amidanın sesli tekrarında, "Refaenu" berahasından önce okunur. Amida'nın ardından özel pişmanlık duaları okunur. Yine her iki duada, Sefer Tora'dan, Moşe'nin, Altın Buzağı günahının ardından Tanrı'dan af dilemesini konu eden parça okunur. Bunun dışında Şahrit ve Minha'da özel eklemeler yapılır, oruç günlerine özgü "Vayhal Moşe" peraşası okunur. Eğer oruç tutan on kişi yoksa Sefer-Tora çıkarılmaz.

 

 

Haftanın Sözü

["Shabbat Shalom Weekly" - Rabi Kalman Packouz]

 

Hayat ya cesur bir maceradır ya da hiçbir şey değildir.

-- Helen Keller

 

Haftanın Peraşası'nı, t  e  b  e  r  r  u  d  a     b  u  l  u  n  a  r  a  k, ölmüşlerinin ruhuna veya hasta bir yakınının şifasına ithaf etmek isteyenlerin,

 ilgililer (050 - 38 41 30) ile temasa geçmeleri rica olunur.

Peraşa kağıtları Tora ile ilgili yazılar içerdiğinden çöpe atılmamalıdır.

Lütfen Geniza'ya getiriniz.