Yazdır

Magen DavidEfsaneye göre, "Goliat" adlı deve karşı savaşırken, küçük David'i koruyan kalkanın üzerine bir altıgen motifi işlenmişti.

Bu motif belki de şeklini David adının İbranice'deki yazılışına borçludur: David İbranice'de üç harfle: "Dalet-vav - dalet" harfleriyle yazılır. Çok eski İbrani alfabesinde ise Dalet harfi Yunan alfabesindeki "Delta"ya benzeyen küçük bir üçgen şekille yazılırdı. İki "Dalet"in birleşmesi, yani iki üçgenin altıgen bir yıldız şeklinde çizilmesi Kral David'in adını temsil ediyordu. Bu şeklin Kral David'in monogramı olması mantıklı bir varsayımdır. İbranice'de "Magen" sözcüğü, savunma anlamındaki "Lehagen/Hagana" sözcüğüyle aynı köke sahiptir ve "savunucu, koruyucu" anlamını taşır. Magen, ayrıca, koruyucu bir alet olan "kalkan"a verilen addır. Buna göre, Magen David, "David'in kalkanı, David'in koruyucusu" demektir.

Diğer bir efsaneye göre, Goliyat'ın kalkanını büyük bir yıldız süsler. Genç David, bu devi öldürdükten sonra, kalkanına sahip olur ve yıldızı da Tanrı'ya sığınmanın bir simgesi olarak benimser.

David, tıpkı bir kalkanın arkasına sığınır gibi Tanrı'nın korumasına sığındığını dualarında, şiir ve mezmurlarında defalarca tekrarlar. David'in mezmurlarının tekrarlanan teması "Tanrı benim kalkanımdır" sözleridir (Bkz. Mezmur 18).

Tora, bilinen bir örgütlenmiş orduyu kuran Kral David'in, askerlerini profesyonel savaşçı olarak yetiştirdiğini yazar. David, askerlerinin zırhlarında da Tanrısal himaye sembolü olarak altıgen yıldız motiflerini kullanmıştır.

David'in oğlu, Kral Şelomo (Şeloma Ameleh) ise sembol olarak altı köşeli değil de beş köşeli (pentagram) yıldızı benimsemiştir. Bu yıldız Şelomo Ameleh'in mühürlü yüzüğünde yer almaktaydı ve kralın mabedinde de yüzlerce altın kakmalı kalkan bulunmaktaydı.

Altıgen Yıldızın Tarihçesi

Magen David ve Sembolizm

Bu yıldız iki eşkenar üçgenden oluştuğuna göre sembolizmasını da yine üçlem olarak incelemek yerinde olur. Her millet ve kültürde üç sayısı, kutsal, simgesel veya mistik anlamlar taşır. Üçgenin simgelediği kavramlara örnek olarak, anne - baba - çocuk ilişkileri (aile), geçmiş - şimdi - gelecek, toprak - su - hava gibi temel doğa elemanlarıyla maddenin üç hali: katı - sıvı - gaz veya atomdaki proton - nötron - elektron üçlüleri gösterilebilir.

Tora'da da üçlü kavramlar sık sık tekrarlanmıştır:

Bizim uzun ve zor tarihimiz boyunca, şunu fark ettik ki, bizlerin tek umudu Tanrı'ya olan güvenimizdir. Magen David, ( Kelime anlamı olarak David'in kalkanı) ‘in altı köşesi vardır. Bu da Allah'ın tüm kainata hükmettiğini ve bizleri 6 yönden de koruduğunu sembolize eder: Kuzey, Güney, Doğu, Batı, Aşağı ve Yukarı. Buna benzer bir sembol ‘Şema' duasını okurken de karşımıza çıkar.

Rabi Moshe Feinstein, Kral David'in 6 köşeli işaretini, savaşta Allah'ın onu koruduğunu göstermek için kullandığını söyler. ("Igrot Moshe" - O.C. 3:15)

Kabala'da, iki üçgenin, insanların içindeki mücadeleleri yansıttığı anlatılır: İyilik / kötülük, manevi/maddi, vs. İki üçgen ayrıca Yahudi ile Allah arasındaki karşılıklı ilişkiyi de temsil ediyor olabilir. Yukarı işaret eden üçgen, cennete gidecek iyi davranışlarımızı, aşağı işaret eden üçgen ise bu iyiliklerin harekete geçirip dünyaya doğru getireceği iyilik dalgasını ifade ediyor olabilir.

Bir başka fikir ise, 6 kenarı olan bir kübün, formunu, ağırlık merkezinden aldığıdır. İç merkez, ,6 evrensel yönün çevrelediği ruhsal boyutu temsil etmektedir. Yine, altıgen merkezli, 6 köşeli yıldızda bunu görebiliyoruz. Bu arada, aynı fikir, Şabat için de geçerlidir: 6 günü dengeye kavuşturan 7. Gün.